رتبه نشریه در سامانه ارزیابی نشریات دانشگاه آزاد اسلامی

رتبه نشریه در سامانه ارزیابی نشریات دانشگاه آزاد اسلامی

 

رتبه شهریور ماه 1398 =     91  +A

رتبه شهریور ماه  1397 =    93  +A

رتبه اسفند ماه 1396  =     A+  96  

رتبه شهریور ماه 1396 =    96  +A