نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آراشیدونیک اسید بررسی تولید آراشیدونیک اسید توسط alpinaMortierella در تخمیر حالت جامد با استفاده از تفاله خرما [دوره 11، تابستان 93، 1393، صفحه 59-68]
 • آسپرژیلوس نقش زودخندانی در آلودگی میوه پسته به گونه‌های آسپرژیلوسو آفلاتوکسین در استان کرمان [دوره 11، تابستان 93، 1393، صفحه 97-105]
 • آفلاتوکسین نقش زودخندانی در آلودگی میوه پسته به گونه‌های آسپرژیلوسو آفلاتوکسین در استان کرمان [دوره 11، تابستان 93، 1393، صفحه 97-105]
 • آناتو ارزیابی اثر ضدباکتریایی رنگ آناتو بر سالمونلا انتریتیدیس موجود در سس مایونز [دوره 11، پاییز 93، 1393، صفحه 17-22]
 • آنتی¬اکسیدان بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی و چلاته کنندگی عصاره دارچین [دوره 11، بهار 93، 1393، صفحه 37-46]
 • آنتی اکسیدان مروری بر روش‌های تعیین ظرفیت آنتی اکسیدانی (اساس واکنش، روش کار، نقاط قوت و ضعف) [دوره 11، پاییز 93، 1393، صفحه 89-111]
 • آنتی‌اکسیدان بررسی خاصیت آنتی‌اکسیدانی و چی‌لیت‌کنندگی عصاره زنجبیل [دوره 11، تابستان 93، 1393، صفحه 29-38]

ا

 • اتمسفر تعدیل یافته بررسی اثر بسته‎بندی در اتمسفر تعدیل یافته بر ماندگاری و حفظ خصوصیات کیفی تمشک با روش سطح پاسخ [دوره 11، پاییز 93، 1393، صفحه 45-56]
 • اتواکسیداسیون بررسی خاصیت آنتی‌اکسیدانی و چی‌لیت‌کنندگی عصاره زنجبیل [دوره 11، تابستان 93، 1393، صفحه 29-38]
 • اثر ضدمیکروبی اصلاح شیمیایی لیزوزیم از طریق واکنش میلارد با دکستران و بررسی خواص ضدمیکروبی آنزیم اصلاح شده [دوره 11، زمستان 92، 1393، صفحه 5-15]
 • اسانس مدلسازی استخراج فوق بحرانی اسانس پوست پرتقال [دوره 11، زمستان 92، 1393، صفحه 57-69]
 • اسانس بررسی خصوصیات اسانس پوست واریته های مختلف لیموترش خارگی (Citrus limon) استخراج شده به روش تقطیر با آب [دوره 11، زمستان 92، 1393، صفحه 75-89]
 • استخراج مدلسازی استخراج فوق بحرانی اسانس پوست پرتقال [دوره 11، زمستان 92، 1393، صفحه 57-69]
 • استخراج بررسی خصوصیات اسانس پوست واریته های مختلف لیموترش خارگی (Citrus limon) استخراج شده به روش تقطیر با آب [دوره 11، زمستان 92، 1393، صفحه 75-89]
 • استرس اکسایشی تاثیر مکمل یاری کوتاه مدت عصاره شاه توت (Blackberry Extract) بر ظرفیت آنتی اکسیدانی تام پلاسما و شاخص راکسیداسیون لیپیدی مردان چاق متعاقب یک جلسه فعالیت مقاومتی [دوره 11، بهار 93، 1393، صفحه 55-62]
 • اشرشیاکلی O157:H7 اثر نانو ذرات اکسید روی بر رشد باکتری های باسیلوس سوبتیلیس و اشرشیاکلی H7O157 [دوره 11، تابستان 93، 1393، صفحه 21-28]
 • اصلاح شیمیایی اصلاح شیمیایی لیزوزیم از طریق واکنش میلارد با دکستران و بررسی خواص ضدمیکروبی آنزیم اصلاح شده [دوره 11، زمستان 92، 1393، صفحه 5-15]
 • اکسیداسیون بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی و چلاته کنندگی عصاره دارچین [دوره 11، بهار 93، 1393، صفحه 37-46]
 • اکسید روی اثر نانو ذرات اکسید روی بر رشد باکتری های باسیلوس سوبتیلیس و اشرشیاکلی H7O157 [دوره 11، تابستان 93، 1393، صفحه 21-28]
 • اگزوتوکسین استافیلوکوکوس ارئوس طراحی نانو بیوسنسور پلیمر قالب ملکولی مبتنی بر پتانسیومتری جهت تشخیص اگزوتوکسین باکتری استافیلوکوکوس ارئوس [دوره 11، زمستان 92، 1393، صفحه 89-99]
 • الکتروفورز مطالعه اثرات تابش لیزر موج پیوسته در محدوده مرئی بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی پروتئین های سفیده تخم مرغ [دوره 11، بهار 93، 1393، صفحه 5-12]
 • ایمنی غذایی نقش زودخندانی در آلودگی میوه پسته به گونه‌های آسپرژیلوسو آفلاتوکسین در استان کرمان [دوره 11، تابستان 93، 1393، صفحه 97-105]
 • انتقال اتم هیدوژن مروری بر روش‌های تعیین ظرفیت آنتی اکسیدانی (اساس واکنش، روش کار، نقاط قوت و ضعف) [دوره 11، پاییز 93، 1393، صفحه 89-111]
 • انتقال الکترون مروری بر روش‌های تعیین ظرفیت آنتی اکسیدانی (اساس واکنش، روش کار، نقاط قوت و ضعف) [دوره 11، پاییز 93، 1393، صفحه 89-111]
 • اینکپسوله کردن اثر افزودن آنزیم لیپاز بر پیشرفت لیپولیز و خصوصیات میکروبی پنیر سنتی (سفید آب نمکی) و فتای فراپالایش [دوره 11، پاییز 93، 1393، صفحه 5-16]

ب

 • بیاتی بررسی تأثیر افزودن ملاس بر ویژگی های رئولوژیکی خمیر و کیفیت نان تست [دوره 11، بهار 93، 1393، صفحه 47-54]
 • باسیلوس سرئوس امکان کاهش رشد باسیلوس سرئوس در تمپه جو دو‌سر توسط تخمیر همزمان استارتر‌های مختلف اسید لاکتیک باکتری‌ها و رایزوپوس اولیگوسپوروس [دوره 11، پاییز 93، 1393، صفحه 83-88]
 • باسیلوس سوبتیلیس اثر نانو ذرات اکسید روی بر رشد باکتری های باسیلوس سوبتیلیس و اشرشیاکلی H7O157 [دوره 11، تابستان 93، 1393، صفحه 21-28]
 • بافت ارزیابی برخی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی، رئولوژیکی و بافتی پنیر سفید آب‌نمکی (پنیر گلپایگان) طی دوره رسیدن [دوره 11، تابستان 93، 1393، صفحه 5-20]
 • برهمکنش شبکه جامد- حل شونده مدلسازی استخراج فوق بحرانی اسانس پوست پرتقال [دوره 11، زمستان 92، 1393، صفحه 57-69]
 • بسته بندی مواد خوراکی و نوشیدنی‌ها بررسی آگاهی مصرف کنندگان نسبت به نوع بسته بندی مواد خوراکی و نوشیدنی‌ها [دوره 11، تابستان 93، 1393، صفحه 69-80]
 • بطری های پلاستیکی (PET) بررسی آگاهی مصرف کنندگان نسبت به نوع بسته بندی مواد خوراکی و نوشیدنی‌ها [دوره 11، تابستان 93، 1393، صفحه 69-80]

پ

 • پری بیوتیک تولید سس مایونز فرآویژه از تلقیح باکتری‌های پروبیوتیکی ریزپوشانی شده با آلژینات و نشاسته مقاوم ذرت [دوره 11، بهار 93، 1393، صفحه 73-80]
 • پرمنگنات پتاسیم تأثیر 1- متیل سیکلو پروپن و نانو ذرات پرمنگنات پتاسیم بر خصوصیات کیفی و ماندگاری دو رقم سیب [دوره 11، بهار 93، 1393، صفحه 81-95]
 • پروبیوتیک تولید سس مایونز فرآویژه از تلقیح باکتری‌های پروبیوتیکی ریزپوشانی شده با آلژینات و نشاسته مقاوم ذرت [دوره 11، بهار 93، 1393، صفحه 73-80]
 • پروبیوتیک تاثیر کپسوله کردن بر زنده‌مانی لاکتوباسیلوس ‌اسیدوفیلوس و خواص کیفی آب‌ سیب در طول نگهداری در دمای محیط [دوره 11، تابستان 93، 1393، صفحه 81-90]
 • پروتئین مطالعه اثرات تابش لیزر موج پیوسته در محدوده مرئی بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی پروتئین های سفیده تخم مرغ [دوره 11، بهار 93، 1393، صفحه 5-12]
 • پسته بررسی فعالیت ضد قارچی و آنتی اکسیدانی پوشش خوراکی کیتوزان و تاثیر آن بر جذب رطوبت و ویژگی‌های ارگانولپتیکی مغز پسته [دوره 11، زمستان 92، 1393، صفحه 31-43]
 • پسته نقش زودخندانی در آلودگی میوه پسته به گونه‌های آسپرژیلوسو آفلاتوکسین در استان کرمان [دوره 11، تابستان 93، 1393، صفحه 97-105]
 • پسته بویین زهرا تعیین برخی خواص فیزیکی پسته و مغز آن (ارقام بومی قزوین) [دوره 11، تابستان 93، 1393، صفحه 47-58]
 • پسته قزوین تعیین برخی خواص فیزیکی پسته و مغز آن (ارقام بومی قزوین) [دوره 11، تابستان 93، 1393، صفحه 47-58]
 • پلاسمای جفت شده القایی اندازه‌گیری و ارزیابی فلزات سنگین در کنسروهای ماهی تون تولید شده از منابع مختلف صید در سال 1390 [دوره 11، بهار 93، 1393، صفحه 31-36]
 • پلی آمین‌ها اثر کاربرد پلی آمین‌ها برسفتی بافت و فیزیولوژی پس از برداشت گیلاس رقم تک دانه مشهد [دوره 11، پاییز 93، 1393، صفحه 67-74]
 • پنیر اثر افزودن آنزیم لیپاز بر پیشرفت لیپولیز و خصوصیات میکروبی پنیر سنتی (سفید آب نمکی) و فتای فراپالایش [دوره 11، پاییز 93، 1393، صفحه 5-16]
 • پنیر سفید آب نمکی گلپایگان ارزیابی برخی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی، رئولوژیکی و بافتی پنیر سفید آب‌نمکی (پنیر گلپایگان) طی دوره رسیدن [دوره 11، تابستان 93، 1393، صفحه 5-20]
 • پوترسین اثر کاربرد پلی آمین‌ها برسفتی بافت و فیزیولوژی پس از برداشت گیلاس رقم تک دانه مشهد [دوره 11، پاییز 93، 1393، صفحه 67-74]

ت

 • تخمیر حالت جامد بررسی تولید آراشیدونیک اسید توسط alpinaMortierella در تخمیر حالت جامد با استفاده از تفاله خرما [دوره 11، تابستان 93، 1393، صفحه 59-68]
 • ترکیب شیمیایی ارزیابی برخی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی، رئولوژیکی و بافتی پنیر سفید آب‌نمکی (پنیر گلپایگان) طی دوره رسیدن [دوره 11، تابستان 93، 1393، صفحه 5-20]
 • تغذیه ورزشی تاثیر شش هفته دریافت مکمل کوانزیم Q10 بر استقامت هوازی، توان بیشینه، توان حداقل، توان متوسط و شاخص خستگی بازیکنان فوتبال [دوره 11، پاییز 93، 1393، صفحه 33-44]
 • تفاله خرما بررسی تولید آراشیدونیک اسید توسط alpinaMortierella در تخمیر حالت جامد با استفاده از تفاله خرما [دوره 11، تابستان 93، 1393، صفحه 59-68]
 • تقطیر با آب بررسی خصوصیات اسانس پوست واریته های مختلف لیموترش خارگی (Citrus limon) استخراج شده به روش تقطیر با آب [دوره 11، زمستان 92، 1393، صفحه 75-89]
 • تمپه امکان کاهش رشد باسیلوس سرئوس در تمپه جو دو‌سر توسط تخمیر همزمان استارتر‌های مختلف اسید لاکتیک باکتری‌ها و رایزوپوس اولیگوسپوروس [دوره 11، پاییز 93، 1393، صفحه 83-88]

ج

 • جابجایی با هوای داغ ارزیابی بهترین مدل سینتیکی در خشک کردن لایه‌ای نازک کدوی سبز به روش جابجایی با هوای داغ [دوره 11، بهار 93، 1393، صفحه 63-72]
 • جایگزین چربی بررسی عملکرد فیبر رژیمی تولیدی از سبوس گندم به عنوان جایگزین چربی در سس مایونز [دوره 11، زمستان 92، 1393، صفحه 21-31]
 • جذب رطوبت بررسی فعالیت ضد قارچی و آنتی اکسیدانی پوشش خوراکی کیتوزان و تاثیر آن بر جذب رطوبت و ویژگی‌های ارگانولپتیکی مغز پسته [دوره 11، زمستان 92، 1393، صفحه 31-43]
 • جو دوسر امکان کاهش رشد باسیلوس سرئوس در تمپه جو دو‌سر توسط تخمیر همزمان استارتر‌های مختلف اسید لاکتیک باکتری‌ها و رایزوپوس اولیگوسپوروس [دوره 11، پاییز 93، 1393، صفحه 83-88]

چ

 • چلاته¬کننده بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی و چلاته کنندگی عصاره دارچین [دوره 11، بهار 93، 1393، صفحه 37-46]
 • چیلیت‌کننده بررسی خاصیت آنتی‌اکسیدانی و چی‌لیت‌کنندگی عصاره زنجبیل [دوره 11، تابستان 93، 1393، صفحه 29-38]

ح

 • حداقل غلظت بازدارندگی(MIC) بررسی اثر ضد میکروبی عصاره سیر بر باکتری‌هایStaphylococous aureus وEscherichia coli در مدل غذایی گوشت مرغ آماده طبخ [دوره 11، پاییز 93، 1393، صفحه 57-66]

خ

 • خشک کردن لایه ای نازک ارزیابی بهترین مدل سینتیکی در خشک کردن لایه‌ای نازک کدوی سبز به روش جابجایی با هوای داغ [دوره 11، بهار 93، 1393، صفحه 63-72]
 • خصوصیات ارگانولپتیک بررسی اثر ضد میکروبی عصاره سیر بر باکتری‌هایStaphylococous aureus وEscherichia coli در مدل غذایی گوشت مرغ آماده طبخ [دوره 11، پاییز 93، 1393، صفحه 57-66]
 • خصوصیات فیزیکو شیمیایی و میکروبی بررسی خصوصیات فیزیکو شیمیایی، رئولوژیکی و میکروبی ماست پروبیوتیک سویا طی 21 روز نگهداری [دوره 11، زمستان 92، 1393، صفحه 43-49]
 • خصوصیات کیفی بررسی اثر بسته‎بندی در اتمسفر تعدیل یافته بر ماندگاری و حفظ خصوصیات کیفی تمشک با روش سطح پاسخ [دوره 11، پاییز 93، 1393، صفحه 45-56]
 • خصوصیات میکروبی اثر افزودن آنزیم لیپاز بر پیشرفت لیپولیز و خصوصیات میکروبی پنیر سنتی (سفید آب نمکی) و فتای فراپالایش [دوره 11، پاییز 93، 1393، صفحه 5-16]
 • خواص ترمودینامیکی پیش‌بینی خواص ترمودینامیکی محلول‌های قندی توسط یک مدل ترمودینامیکی توسعه یافته [دوره 11، تابستان 93، 1393، صفحه 39-46]
 • خواص فیزیکی تعیین برخی خواص فیزیکی پسته و مغز آن (ارقام بومی قزوین) [دوره 11، تابستان 93، 1393، صفحه 47-58]
 • خواص هندسی تعیین برخی خواص فیزیکی پسته و مغز آن (ارقام بومی قزوین) [دوره 11، تابستان 93، 1393، صفحه 47-58]

د

 • دیابت بررسی اثر نان های تهیه شده از دانه کتان(Linum usitatissimum) بر قند خون بیماران دیابتی [دوره 11، تابستان 93، 1393، صفحه 91-96]
 • دارچین بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی و چلاته کنندگی عصاره دارچین [دوره 11، بهار 93، 1393، صفحه 37-46]
 • دانسیته توده ای بررسی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی کنسانتره پروتئینی سبوس برنج ایرانی [دوره 11، زمستان 92، 1393، صفحه 49-57]
 • دانه کتان بررسی اثر نان های تهیه شده از دانه کتان(Linum usitatissimum) بر قند خون بیماران دیابتی [دوره 11، تابستان 93، 1393، صفحه 91-96]
 • دپارتمان کشاورزی ایالات متحده آمریکا بررسی نمایه تغذیه سالم در زندان مرکزی مشهد در سال1387 [دوره 11، بهار 93، 1393، صفحه 25-30]
 • دکستران اصلاح شیمیایی لیزوزیم از طریق واکنش میلارد با دکستران و بررسی خواص ضدمیکروبی آنزیم اصلاح شده [دوره 11، زمستان 92، 1393، صفحه 5-15]

ر

 • ریبوفلاوین بررسی تاثیر رشد باکتری‌های پروبیوتیک لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و بیفیدوباکتریوم لاکتیس در سطوح ویتامین ب2 و ب3 موجود در ماست به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا طی دوره یخچال‌گذاری [دوره 11، زمستان 92، 1393، صفحه 15-21]
 • ریزپوشانی تولید سس مایونز فرآویژه از تلقیح باکتری‌های پروبیوتیکی ریزپوشانی شده با آلژینات و نشاسته مقاوم ذرت [دوره 11، بهار 93، 1393، صفحه 73-80]
 • رسیدن اثر افزودن آنزیم لیپاز بر پیشرفت لیپولیز و خصوصیات میکروبی پنیر سنتی (سفید آب نمکی) و فتای فراپالایش [دوره 11، پاییز 93، 1393، صفحه 5-16]
 • روش‌های تحقیق بررسی آگاهی مصرف کنندگان نسبت به نوع بسته بندی مواد خوراکی و نوشیدنی‌ها [دوره 11، تابستان 93، 1393، صفحه 69-80]
 • رئولوژی ارزیابی برخی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی، رئولوژیکی و بافتی پنیر سفید آب‌نمکی (پنیر گلپایگان) طی دوره رسیدن [دوره 11، تابستان 93، 1393، صفحه 5-20]

ز

 • زنجبیل بررسی خاصیت آنتی‌اکسیدانی و چی‌لیت‌کنندگی عصاره زنجبیل [دوره 11، تابستان 93، 1393، صفحه 29-38]
 • زندان مرکزی مشهد بررسی نمایه تغذیه سالم در زندان مرکزی مشهد در سال1387 [دوره 11، بهار 93، 1393، صفحه 25-30]
 • زنده‌مانی تاثیر کپسوله کردن بر زنده‌مانی لاکتوباسیلوس ‌اسیدوفیلوس و خواص کیفی آب‌ سیب در طول نگهداری در دمای محیط [دوره 11، تابستان 93، 1393، صفحه 81-90]
 • زودخندانی نقش زودخندانی در آلودگی میوه پسته به گونه‌های آسپرژیلوسو آفلاتوکسین در استان کرمان [دوره 11، تابستان 93، 1393، صفحه 97-105]

س

 • ساختار پنیر ارزیابی برخی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی، رئولوژیکی و بافتی پنیر سفید آب‌نمکی (پنیر گلپایگان) طی دوره رسیدن [دوره 11، تابستان 93، 1393، صفحه 5-20]
 • سیال فوق بحرانی مدلسازی استخراج فوق بحرانی اسانس پوست پرتقال [دوره 11، زمستان 92، 1393، صفحه 57-69]
 • سالمونلا انتریتیدیس ارزیابی اثر ضدباکتریایی رنگ آناتو بر سالمونلا انتریتیدیس موجود در سس مایونز [دوره 11، پاییز 93، 1393، صفحه 17-22]
 • سیب تأثیر 1- متیل سیکلو پروپن و نانو ذرات پرمنگنات پتاسیم بر خصوصیات کیفی و ماندگاری دو رقم سیب [دوره 11، بهار 93، 1393، صفحه 81-95]
 • سس مایونز بررسی عملکرد فیبر رژیمی تولیدی از سبوس گندم به عنوان جایگزین چربی در سس مایونز [دوره 11، زمستان 92، 1393، صفحه 21-31]
 • سفیده تخم مرغ مطالعه اثرات تابش لیزر موج پیوسته در محدوده مرئی بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی پروتئین های سفیده تخم مرغ [دوره 11، بهار 93، 1393، صفحه 5-12]
 • سنسور پلیمرقالب ملکولی طراحی نانو بیوسنسور پلیمر قالب ملکولی مبتنی بر پتانسیومتری جهت تشخیص اگزوتوکسین باکتری استافیلوکوکوس ارئوس [دوره 11، زمستان 92، 1393، صفحه 89-99]
 • سوسیس ارائه فرمولاسیون جدید برای سوسیس کم چرب و عملگرا [دوره 11، بهار 93، 1393، صفحه 13-24]

ش

 • شاخص جذب آب بررسی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی کنسانتره پروتئینی سبوس برنج ایرانی [دوره 11، زمستان 92، 1393، صفحه 49-57]
 • شاخص‌های رنگی بررسی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی کنسانتره پروتئینی سبوس برنج ایرانی [دوره 11، زمستان 92، 1393، صفحه 49-57]
 • شفافیت تاثیر کپسوله کردن بر زنده‌مانی لاکتوباسیلوس ‌اسیدوفیلوس و خواص کیفی آب‌ سیب در طول نگهداری در دمای محیط [دوره 11، تابستان 93، 1393، صفحه 81-90]

ض

 • ضایعات تأثیر 1- متیل سیکلو پروپن و نانو ذرات پرمنگنات پتاسیم بر خصوصیات کیفی و ماندگاری دو رقم سیب [دوره 11، بهار 93، 1393، صفحه 81-95]
 • ضدباکتریایی ارزیابی اثر ضدباکتریایی رنگ آناتو بر سالمونلا انتریتیدیس موجود در سس مایونز [دوره 11، پاییز 93، 1393، صفحه 17-22]
 • ضد میکروبی اثر نانو ذرات اکسید روی بر رشد باکتری های باسیلوس سوبتیلیس و اشرشیاکلی H7O157 [دوره 11، تابستان 93، 1393، صفحه 21-28]
 • ضریب اصطکاک استاتیکی تعیین برخی خواص فیزیکی پسته و مغز آن (ارقام بومی قزوین) [دوره 11، تابستان 93، 1393، صفحه 47-58]

ط

 • طیف‌سنجی جذب اتمی اندازه‌گیری و ارزیابی فلزات سنگین در کنسروهای ماهی تون تولید شده از منابع مختلف صید در سال 1390 [دوره 11، بهار 93، 1393، صفحه 31-36]

ظ

 • ظرفیت احیاکنندگی مروری بر روش‌های تعیین ظرفیت آنتی اکسیدانی (اساس واکنش، روش کار، نقاط قوت و ضعف) [دوره 11، پاییز 93، 1393، صفحه 89-111]
 • ظروف شیشه ای (بطری و جار) بررسی آگاهی مصرف کنندگان نسبت به نوع بسته بندی مواد خوراکی و نوشیدنی‌ها [دوره 11، تابستان 93، 1393، صفحه 69-80]
 • ظروف فلزی بررسی آگاهی مصرف کنندگان نسبت به نوع بسته بندی مواد خوراکی و نوشیدنی‌ها [دوره 11، تابستان 93، 1393، صفحه 69-80]
 • ظروف مقوایی چند لایه (تترا پک) بررسی آگاهی مصرف کنندگان نسبت به نوع بسته بندی مواد خوراکی و نوشیدنی‌ها [دوره 11، تابستان 93، 1393، صفحه 69-80]

ع

 • عصاره بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی و چلاته کنندگی عصاره دارچین [دوره 11، بهار 93، 1393، صفحه 37-46]
 • عصاره بررسی خاصیت آنتی‌اکسیدانی و چی‌لیت‌کنندگی عصاره زنجبیل [دوره 11، تابستان 93، 1393، صفحه 29-38]
 • عصاره سیر بررسی اثر ضد میکروبی عصاره سیر بر باکتری‌هایStaphylococous aureus وEscherichia coli در مدل غذایی گوشت مرغ آماده طبخ [دوره 11، پاییز 93، 1393، صفحه 57-66]
 • عمر پس از برداشت اثر کاربرد پلی آمین‌ها برسفتی بافت و فیزیولوژی پس از برداشت گیلاس رقم تک دانه مشهد [دوره 11، پاییز 93، 1393، صفحه 67-74]
 • عملگرا ارائه فرمولاسیون جدید برای سوسیس کم چرب و عملگرا [دوره 11، بهار 93، 1393، صفحه 13-24]

ف

 • فیبر رژیمی بررسی عملکرد فیبر رژیمی تولیدی از سبوس گندم به عنوان جایگزین چربی در سس مایونز [دوره 11، زمستان 92، 1393، صفحه 21-31]
 • فرآوری نقش زودخندانی در آلودگی میوه پسته به گونه‌های آسپرژیلوسو آفلاتوکسین در استان کرمان [دوره 11، تابستان 93، 1393، صفحه 97-105]
 • فعالیت آنتی اکسیدانی بررسی فعالیت ضد قارچی و آنتی اکسیدانی پوشش خوراکی کیتوزان و تاثیر آن بر جذب رطوبت و ویژگی‌های ارگانولپتیکی مغز پسته [دوره 11، زمستان 92، 1393، صفحه 31-43]
 • فعالیت ضد قارچی بررسی فعالیت ضد قارچی و آنتی اکسیدانی پوشش خوراکی کیتوزان و تاثیر آن بر جذب رطوبت و ویژگی‌های ارگانولپتیکی مغز پسته [دوره 11، زمستان 92، 1393، صفحه 31-43]
 • فعالیت مقاومتی تاثیر مکمل یاری کوتاه مدت عصاره شاه توت (Blackberry Extract) بر ظرفیت آنتی اکسیدانی تام پلاسما و شاخص راکسیداسیون لیپیدی مردان چاق متعاقب یک جلسه فعالیت مقاومتی [دوره 11، بهار 93، 1393، صفحه 55-62]
 • فلزات سنگین اندازه‌گیری و ارزیابی فلزات سنگین در کنسروهای ماهی تون تولید شده از منابع مختلف صید در سال 1390 [دوره 11، بهار 93، 1393، صفحه 31-36]
 • فنل بررسی میزان ترکیبات فنلی در انواع شکر حاصل از مراحل مختلف فرایند کریستالیزاسیون طی 2 سال نگهداری [دوره 11، پاییز 93، 1393، صفحه 23-32]

ق

 • قند پیش‌بینی خواص ترمودینامیکی محلول‌های قندی توسط یک مدل ترمودینامیکی توسعه یافته [دوره 11، تابستان 93، 1393، صفحه 39-46]
 • قند خون بررسی اثر نان های تهیه شده از دانه کتان(Linum usitatissimum) بر قند خون بیماران دیابتی [دوره 11، تابستان 93، 1393، صفحه 91-96]

ک

 • کیتوزان بررسی فعالیت ضد قارچی و آنتی اکسیدانی پوشش خوراکی کیتوزان و تاثیر آن بر جذب رطوبت و ویژگی‌های ارگانولپتیکی مغز پسته [دوره 11، زمستان 92، 1393، صفحه 31-43]
 • کدوی سبز ارزیابی بهترین مدل سینتیکی در خشک کردن لایه‌ای نازک کدوی سبز به روش جابجایی با هوای داغ [دوره 11، بهار 93، 1393، صفحه 63-72]
 • کریستالیزاسیون بررسی میزان ترکیبات فنلی در انواع شکر حاصل از مراحل مختلف فرایند کریستالیزاسیون طی 2 سال نگهداری [دوره 11، پاییز 93، 1393، صفحه 23-32]
 • کلرید سدیم اثر نمک‌های کلرید سدیم و کلسیم بر ویژگی‌های صمغ دانه ریحان [دوره 11، پاییز 93، 1393، صفحه 75-82]
 • کلرید کلسیم اثر نمک‌های کلرید سدیم و کلسیم بر ویژگی‌های صمغ دانه ریحان [دوره 11، پاییز 93، 1393، صفحه 75-82]
 • کلرساژ بررسی میزان ترکیبات فنلی در انواع شکر حاصل از مراحل مختلف فرایند کریستالیزاسیون طی 2 سال نگهداری [دوره 11، پاییز 93، 1393، صفحه 23-32]
 • کلونجر بررسی خصوصیات اسانس پوست واریته های مختلف لیموترش خارگی (Citrus limon) استخراج شده به روش تقطیر با آب [دوره 11، زمستان 92، 1393، صفحه 75-89]
 • کم چرب ارائه فرمولاسیون جدید برای سوسیس کم چرب و عملگرا [دوره 11، بهار 93، 1393، صفحه 13-24]
 • کنسانتره پروتئینی سبوس برنج بررسی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی کنسانتره پروتئینی سبوس برنج ایرانی [دوره 11، زمستان 92، 1393، صفحه 49-57]
 • کنسرو ماهی تون اندازه‌گیری و ارزیابی فلزات سنگین در کنسروهای ماهی تون تولید شده از منابع مختلف صید در سال 1390 [دوره 11، بهار 93، 1393، صفحه 31-36]
 • کوانزیم Q10 تاثیر شش هفته دریافت مکمل کوانزیم Q10 بر استقامت هوازی، توان بیشینه، توان حداقل، توان متوسط و شاخص خستگی بازیکنان فوتبال [دوره 11، پاییز 93، 1393، صفحه 33-44]

گ

 • گیلاس اثر کاربرد پلی آمین‌ها برسفتی بافت و فیزیولوژی پس از برداشت گیلاس رقم تک دانه مشهد [دوره 11، پاییز 93، 1393، صفحه 67-74]
 • گوشت مرغ آماده طبخ بررسی اثر ضد میکروبی عصاره سیر بر باکتری‌هایStaphylococous aureus وEscherichia coli در مدل غذایی گوشت مرغ آماده طبخ [دوره 11، پاییز 93، 1393، صفحه 57-66]

ل

 • لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس تاثیر کپسوله کردن بر زنده‌مانی لاکتوباسیلوس ‌اسیدوفیلوس و خواص کیفی آب‌ سیب در طول نگهداری در دمای محیط [دوره 11، تابستان 93، 1393، صفحه 81-90]
 • لیپولیز اثر افزودن آنزیم لیپاز بر پیشرفت لیپولیز و خصوصیات میکروبی پنیر سنتی (سفید آب نمکی) و فتای فراپالایش [دوره 11، پاییز 93، 1393، صفحه 5-16]
 • لیزر موج پیوسته مطالعه اثرات تابش لیزر موج پیوسته در محدوده مرئی بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی پروتئین های سفیده تخم مرغ [دوره 11، بهار 93، 1393، صفحه 5-12]
 • لیزوزیم اصلاح شیمیایی لیزوزیم از طریق واکنش میلارد با دکستران و بررسی خواص ضدمیکروبی آنزیم اصلاح شده [دوره 11، زمستان 92، 1393، صفحه 5-15]
 • لیموترش خارگی بررسی خصوصیات اسانس پوست واریته های مختلف لیموترش خارگی (Citrus limon) استخراج شده به روش تقطیر با آب [دوره 11، زمستان 92، 1393، صفحه 75-89]

م

 • ماست پروبیوتیک بررسی تاثیر رشد باکتری‌های پروبیوتیک لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و بیفیدوباکتریوم لاکتیس در سطوح ویتامین ب2 و ب3 موجود در ماست به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا طی دوره یخچال‌گذاری [دوره 11، زمستان 92، 1393، صفحه 15-21]
 • ماست پروبیوتیک سویا بررسی خصوصیات فیزیکو شیمیایی، رئولوژیکی و میکروبی ماست پروبیوتیک سویا طی 21 روز نگهداری [دوره 11، زمستان 92، 1393، صفحه 43-49]
 • ماندگاری تأثیر 1- متیل سیکلو پروپن و نانو ذرات پرمنگنات پتاسیم بر خصوصیات کیفی و ماندگاری دو رقم سیب [دوره 11، بهار 93، 1393، صفحه 81-95]
 • ماندگاری بررسی اثر بسته‎بندی در اتمسفر تعدیل یافته بر ماندگاری و حفظ خصوصیات کیفی تمشک با روش سطح پاسخ [دوره 11، پاییز 93، 1393، صفحه 45-56]
 • مایونز ارزیابی اثر ضدباکتریایی رنگ آناتو بر سالمونلا انتریتیدیس موجود در سس مایونز [دوره 11، پاییز 93، 1393، صفحه 17-22]
 • محلول پیش‌بینی خواص ترمودینامیکی محلول‌های قندی توسط یک مدل ترمودینامیکی توسعه یافته [دوره 11، تابستان 93، 1393، صفحه 39-46]
 • مدل ترمودینامیکی پیش‌بینی خواص ترمودینامیکی محلول‌های قندی توسط یک مدل ترمودینامیکی توسعه یافته [دوره 11، تابستان 93، 1393، صفحه 39-46]
 • مدلسازی ریاضی مدلسازی استخراج فوق بحرانی اسانس پوست پرتقال [دوره 11، زمستان 92، 1393، صفحه 57-69]
 • مدل سازی سینتیکی ارزیابی بهترین مدل سینتیکی در خشک کردن لایه‌ای نازک کدوی سبز به روش جابجایی با هوای داغ [دوره 11، بهار 93، 1393، صفحه 63-72]
 • مصرف عصاره شاتوت تاثیر مکمل یاری کوتاه مدت عصاره شاه توت (Blackberry Extract) بر ظرفیت آنتی اکسیدانی تام پلاسما و شاخص راکسیداسیون لیپیدی مردان چاق متعاقب یک جلسه فعالیت مقاومتی [دوره 11، بهار 93، 1393، صفحه 55-62]
 • میکروسکوپ نوری تولید سس مایونز فرآویژه از تلقیح باکتری‌های پروبیوتیکی ریزپوشانی شده با آلژینات و نشاسته مقاوم ذرت [دوره 11، بهار 93، 1393، صفحه 73-80]
 • مکمل غذایی تاثیر شش هفته دریافت مکمل کوانزیم Q10 بر استقامت هوازی، توان بیشینه، توان حداقل، توان متوسط و شاخص خستگی بازیکنان فوتبال [دوره 11، پاییز 93، 1393، صفحه 33-44]
 • ملاس بررسی تأثیر افزودن ملاس بر ویژگی های رئولوژیکی خمیر و کیفیت نان تست [دوره 11، بهار 93، 1393، صفحه 47-54]
 • مهار رادیکال مروری بر روش‌های تعیین ظرفیت آنتی اکسیدانی (اساس واکنش، روش کار، نقاط قوت و ضعف) [دوره 11، پاییز 93، 1393، صفحه 89-111]
 • مواد غذایی عملگرا بررسی میزان ترکیبات فنلی در انواع شکر حاصل از مراحل مختلف فرایند کریستالیزاسیون طی 2 سال نگهداری [دوره 11، پاییز 93، 1393، صفحه 23-32]
 • میوه تمشک بررسی اثر بسته‎بندی در اتمسفر تعدیل یافته بر ماندگاری و حفظ خصوصیات کیفی تمشک با روش سطح پاسخ [دوره 11، پاییز 93، 1393، صفحه 45-56]

ن

 • نیاسین بررسی تاثیر رشد باکتری‌های پروبیوتیک لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و بیفیدوباکتریوم لاکتیس در سطوح ویتامین ب2 و ب3 موجود در ماست به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا طی دوره یخچال‌گذاری [دوره 11، زمستان 92، 1393، صفحه 15-21]
 • نان تست بررسی تأثیر افزودن ملاس بر ویژگی های رئولوژیکی خمیر و کیفیت نان تست [دوره 11، بهار 93، 1393، صفحه 47-54]
 • نانوحسگر طراحی نانو بیوسنسور پلیمر قالب ملکولی مبتنی بر پتانسیومتری جهت تشخیص اگزوتوکسین باکتری استافیلوکوکوس ارئوس [دوره 11، زمستان 92، 1393، صفحه 89-99]
 • نانوذره اثر نانو ذرات اکسید روی بر رشد باکتری های باسیلوس سوبتیلیس و اشرشیاکلی H7O157 [دوره 11، تابستان 93، 1393، صفحه 21-28]
 • نشاسته مقاوم تولید سس مایونز فرآویژه از تلقیح باکتری‌های پروبیوتیکی ریزپوشانی شده با آلژینات و نشاسته مقاوم ذرت [دوره 11، بهار 93، 1393، صفحه 73-80]
 • نمایه تغذیه سالم بررسی نمایه تغذیه سالم در زندان مرکزی مشهد در سال1387 [دوره 11، بهار 93، 1393، صفحه 25-30]

و

 • ویژگی ارگانولپتیکی بررسی فعالیت ضد قارچی و آنتی اکسیدانی پوشش خوراکی کیتوزان و تاثیر آن بر جذب رطوبت و ویژگی‌های ارگانولپتیکی مغز پسته [دوره 11، زمستان 92، 1393، صفحه 31-43]
 • ویژگی های رئولوژیکی بررسی تأثیر افزودن ملاس بر ویژگی های رئولوژیکی خمیر و کیفیت نان تست [دوره 11، بهار 93، 1393، صفحه 47-54]
 • ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی بررسی عملکرد فیبر رژیمی تولیدی از سبوس گندم به عنوان جایگزین چربی در سس مایونز [دوره 11، زمستان 92، 1393، صفحه 21-31]
 • ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی بررسی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی کنسانتره پروتئینی سبوس برنج ایرانی [دوره 11، زمستان 92، 1393، صفحه 49-57]
 • ویسکوزیته اثر نمک‌های کلرید سدیم و کلسیم بر ویژگی‌های صمغ دانه ریحان [دوره 11، پاییز 93، 1393، صفحه 75-82]

ه

 • هیدروکلوئید اثر نمک‌های کلرید سدیم و کلسیم بر ویژگی‌های صمغ دانه ریحان [دوره 11، پاییز 93، 1393، صفحه 75-82]