نمایه کلیدواژه ها

ا

 • ارزیابی فیزیکوشیمیایی ارزیابی ویژگی های فیزیکوشیمیایی روغن دانه خرفه [دوره 10، پاییز 92، 1392، صفحه 81-90]
 • استرول ارزیابی ویژگی های فیزیکوشیمیایی روغن دانه خرفه [دوره 10، پاییز 92، 1392، صفحه 81-90]
 • اسفناج ارزیابی مقدار برخی از عناصر معدنی و فلزات سنگین در کلزا، یونجه و اسفناج پس از آبیاری با درجات مختلف فاضلاب خانگی [دوره 10، پاییز 92، 1392، صفحه 45-54]
 • انرژی گسیختگی تعیین خواص مکانیکی پسته و مغز آن (رقم احمد آقایی) [دوره 10، پاییز 92، 1392، صفحه 23-30]

ب

 • بهینه‌سازی بهینه سازی شرایط استفاده از آنزیم‌های پروتئاز و همی سلولاز در فرمولاسیون نان ویفر [دوره 10، پاییز 92، 1392، صفحه 37-44]

پ

 • پایداری کف بررسی خواص کاربردی آرد حبوبات واریته‌های بومی ایرانی [دوره 10، پاییز 92، 1392، صفحه 73-80]
 • پروتئاز بهینه سازی شرایط استفاده از آنزیم‌های پروتئاز و همی سلولاز در فرمولاسیون نان ویفر [دوره 10، پاییز 92، 1392، صفحه 37-44]
 • پروتئین حبوبات بررسی خواص کاربردی آرد حبوبات واریته‌های بومی ایرانی [دوره 10، پاییز 92، 1392، صفحه 73-80]
 • پسته تعیین خواص مکانیکی پسته و مغز آن (رقم احمد آقایی) [دوره 10، پاییز 92، 1392، صفحه 23-30]
 • پوکی استخوان رابطه ترکیب بدنی و پوکی استخوان در زنان یائسه [دوره 10، پاییز 92، 1392، صفحه 55-64]

ت

 • تترا سدیم پیروفسفات تاثیر نمک های امولسیون کننده بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و زمان تشکیل لخته آنزیمی شیر بدون چربی [دوره 10، پاییز 92، 1392، صفحه 5-14]
 • تراکم استخوانی رابطه ترکیب بدنی و پوکی استخوان در زنان یائسه [دوره 10، پاییز 92، 1392، صفحه 55-64]
 • تری سدیم سیترات تاثیر نمک های امولسیون کننده بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و زمان تشکیل لخته آنزیمی شیر بدون چربی [دوره 10، پاییز 92، 1392، صفحه 5-14]
 • ترکیب اسید چرب ارزیابی ویژگی های فیزیکوشیمیایی روغن دانه خرفه [دوره 10، پاییز 92، 1392، صفحه 81-90]
 • ترکیب بدنی رابطه ترکیب بدنی و پوکی استخوان در زنان یائسه [دوره 10، پاییز 92، 1392، صفحه 55-64]
 • تغییر شکل گسیختگی تعیین خواص مکانیکی پسته و مغز آن (رقم احمد آقایی) [دوره 10، پاییز 92، 1392، صفحه 23-30]
 • توکوفرول ارزیابی ویژگی های فیزیکوشیمیایی روغن دانه خرفه [دوره 10، پاییز 92، 1392، صفحه 81-90]

ج

 • جذب آب بررسی خواص کاربردی آرد حبوبات واریته‌های بومی ایرانی [دوره 10، پاییز 92، 1392، صفحه 73-80]
 • جذب روغن بررسی خواص کاربردی آرد حبوبات واریته‌های بومی ایرانی [دوره 10، پاییز 92، 1392، صفحه 73-80]

ح

 • حجم کیک تاثیر استفاده از ملاس به عنوان جایگزین شکر بر ویژگی های خمیر، حجم و رنگ کیک روغنی [دوره 10، پاییز 92، 1392، صفحه 15-22]

خ

 • خمیر کیک تاثیر استفاده از ملاس به عنوان جایگزین شکر بر ویژگی های خمیر، حجم و رنگ کیک روغنی [دوره 10، پاییز 92، 1392، صفحه 15-22]
 • خواص کاربردی بررسی خواص کاربردی آرد حبوبات واریته‌های بومی ایرانی [دوره 10، پاییز 92، 1392، صفحه 73-80]
 • خواص مکانیکی تعیین خواص مکانیکی پسته و مغز آن (رقم احمد آقایی) [دوره 10، پاییز 92، 1392، صفحه 23-30]

ر

 • رطب مضافتی بررسی اثر فیلم‌های حاوی نانو ذرات نقره بر زمان ماندگاری رطب مضافتی [دوره 10، پاییز 92، 1392، صفحه 65-72]
 • رنگ کیک تاثیر استفاده از ملاس به عنوان جایگزین شکر بر ویژگی های خمیر، حجم و رنگ کیک روغنی [دوره 10، پاییز 92، 1392، صفحه 15-22]
 • روغن دانه خرفه ارزیابی ویژگی های فیزیکوشیمیایی روغن دانه خرفه [دوره 10، پاییز 92، 1392، صفحه 81-90]
 • رئولوژی تاثیر استفاده از ملاس به عنوان جایگزین شکر بر ویژگی های خمیر، حجم و رنگ کیک روغنی [دوره 10، پاییز 92، 1392، صفحه 15-22]

ز

 • زمان تشکیل ژل تاثیر نمک های امولسیون کننده بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و زمان تشکیل لخته آنزیمی شیر بدون چربی [دوره 10، پاییز 92، 1392، صفحه 5-14]
 • زمان ماندگاری بررسی اثر فیلم‌های حاوی نانو ذرات نقره بر زمان ماندگاری رطب مضافتی [دوره 10، پاییز 92، 1392، صفحه 65-72]
 • زنان رابطه ترکیب بدنی و پوکی استخوان در زنان یائسه [دوره 10، پاییز 92، 1392، صفحه 55-64]
 • زه آب ارزیابی مقدار برخی از عناصر معدنی و فلزات سنگین در کلزا، یونجه و اسفناج پس از آبیاری با درجات مختلف فاضلاب خانگی [دوره 10، پاییز 92، 1392، صفحه 45-54]

ژ

 • ژل آنزیمی کازئین تاثیر نمک های امولسیون کننده بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و زمان تشکیل لخته آنزیمی شیر بدون چربی [دوره 10، پاییز 92، 1392، صفحه 5-14]

ع

 • عرق رزماری تعیین شرایط بهینه در ریز استخراج مایع- مایع پخشی ترکیبات موجود در عرق گیاهان رزماری و میخک به روش کمومتریکس و شناسایی آنها به روش GC/MS [دوره 10، پاییز 92، 1392، صفحه 31-36]
 • عرق میخک تعیین شرایط بهینه در ریز استخراج مایع- مایع پخشی ترکیبات موجود در عرق گیاهان رزماری و میخک به روش کمومتریکس و شناسایی آنها به روش GC/MS [دوره 10، پاییز 92، 1392، صفحه 31-36]
 • عناصر معدنی ارزیابی مقدار برخی از عناصر معدنی و فلزات سنگین در کلزا، یونجه و اسفناج پس از آبیاری با درجات مختلف فاضلاب خانگی [دوره 10، پاییز 92، 1392، صفحه 45-54]

ف

 • فاضلاب خانگی ارزیابی مقدار برخی از عناصر معدنی و فلزات سنگین در کلزا، یونجه و اسفناج پس از آبیاری با درجات مختلف فاضلاب خانگی [دوره 10، پاییز 92، 1392، صفحه 45-54]
 • فلزات سنگین ارزیابی مقدار برخی از عناصر معدنی و فلزات سنگین در کلزا، یونجه و اسفناج پس از آبیاری با درجات مختلف فاضلاب خانگی [دوره 10، پاییز 92، 1392، صفحه 45-54]

ک

 • کلزا ارزیابی مقدار برخی از عناصر معدنی و فلزات سنگین در کلزا، یونجه و اسفناج پس از آبیاری با درجات مختلف فاضلاب خانگی [دوره 10، پاییز 92، 1392، صفحه 45-54]

م

 • مدل آماری رویه پاسخ بهینه سازی شرایط استفاده از آنزیم‌های پروتئاز و همی سلولاز در فرمولاسیون نان ویفر [دوره 10، پاییز 92، 1392، صفحه 37-44]
 • میکرو اسخراج مایع – مایع پخشی تعیین شرایط بهینه در ریز استخراج مایع- مایع پخشی ترکیبات موجود در عرق گیاهان رزماری و میخک به روش کمومتریکس و شناسایی آنها به روش GC/MS [دوره 10، پاییز 92، 1392، صفحه 31-36]
 • ملاس تاثیر استفاده از ملاس به عنوان جایگزین شکر بر ویژگی های خمیر، حجم و رنگ کیک روغنی [دوره 10، پاییز 92، 1392، صفحه 15-22]

ن

 • نانو ذرات بررسی اثر فیلم‌های حاوی نانو ذرات نقره بر زمان ماندگاری رطب مضافتی [دوره 10، پاییز 92، 1392، صفحه 65-72]
 • نانو ذرات نقره بررسی اثر فیلم‌های حاوی نانو ذرات نقره بر زمان ماندگاری رطب مضافتی [دوره 10، پاییز 92، 1392، صفحه 65-72]
 • نان ویفر بهینه سازی شرایط استفاده از آنزیم‌های پروتئاز و همی سلولاز در فرمولاسیون نان ویفر [دوره 10، پاییز 92، 1392، صفحه 37-44]
 • نیروی گسیختگی تعیین خواص مکانیکی پسته و مغز آن (رقم احمد آقایی) [دوره 10، پاییز 92، 1392، صفحه 23-30]
 • نمک های امولسیون کننده تاثیر نمک های امولسیون کننده بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و زمان تشکیل لخته آنزیمی شیر بدون چربی [دوره 10، پاییز 92، 1392، صفحه 5-14]

ه

 • همی‌سلولاز بهینه سازی شرایط استفاده از آنزیم‌های پروتئاز و همی سلولاز در فرمولاسیون نان ویفر [دوره 10، پاییز 92، 1392، صفحه 37-44]

ی

 • یونجه ارزیابی مقدار برخی از عناصر معدنی و فلزات سنگین در کلزا، یونجه و اسفناج پس از آبیاری با درجات مختلف فاضلاب خانگی [دوره 10، پاییز 92، 1392، صفحه 45-54]