نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آیریزین تاثیر 16 هفته محدودیت کالریک بر سطوح آیریزین سرم و شاخص مقاومت به انسولین در زنان چاق کم تحرک [دوره 14، بهار 96، 1396، صفحه 99-106]
 • آرکوباکتر بوتزلری ارزیابی فراوانی آرکوباکتر بوتزلر ی در گوشت ماکیان عرضه شده در مراکز فروش شهرستان تنکابن با استفاده از تکنیک های کشت و PCR [دوره 14، زمستان 95، 1396، صفحه 89-94]
 • آزمون آون بررسی اثر آنتی اکسیدانی عصاره گیاه بیلهر بر پایداری روغن سویا [دوره 14، زمستان 95، 1396، صفحه 77-88]
 • آلژینات استفاده از صمغ آلژینات و آنزیم ترانس گلوتامیناز در کفیر صنعتی و بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی آن [دوره 14، تابستان 96، 1396، صفحه 59-74]
 • آلودگی میکروبی ارزیابی ویژگی های شیمیایی و میکروبی فرآورده های شیر و دوغ پاستوریزه تولیدی استان زنجان بین سال‌های 1390 تا 1392 [دوره 14، بهار 96، 1396، صفحه 115-123]
 • آنتی اکسیدان بررسی اثر آنتی اکسیدانی عصاره چای سیاه [دوره 14، زمستان 95، 1396، صفحه 23-34]
 • آنتی‌اکسیدان مطالعه خاصیت آنتی اکسیدانی عصاره گلبرگ داتوره تماشایی آنتی اکسیدانی نوین با منشا طبیعی در صنایع غذایی [دوره 14، تابستان 96، 1396، صفحه 29-36]
 • آنزیم ترانس گلوتامیناز تاثیر تیمار ترانس گلوتامیناز بر ویژگیهای فیزیکوشیمیایی، رئولوژیکی و ارگانولپتیکی پنیر فراپالوده کم چرب تلفیق شده با پروتئینهای آب پنیر طی دوره انبارمانی [دوره 14، پاییز 96، 1396، صفحه 25-36]

ا

 • اثر بازدارندگی اثر بازدارندگی اسانس اوجی بر کلایورومایسس مارکسیانوس و خواص حسی در دوغ ایرانی [دوره 14، زمستان 95، 1396، صفحه 13-22]
 • ارزش تکنولوژیکی تاثیر عوامل اقلیمی، نوع بذر و زمان برداشت بر کمیت و کیفیت تکنولوژیکی چغندرقند مناطق غرب ایران [دوره 14، بهار 96، 1396، صفحه 49-62]
 • اسانس اثر بازدارندگی اسانس اوجی بر کلایورومایسس مارکسیانوس و خواص حسی در دوغ ایرانی [دوره 14، زمستان 95، 1396، صفحه 13-22]
 • اسانس بادرنجبویه بررسی مهار رشد مخمرهای عامل فساد مواد غذایی توسط اسانس بادرنجبویه و عصاره پونه [دوره 14، زمستان 95، 1396، صفحه 47-54]
 • اسانس ترخون تاثیر فعالیت آنتی اکسیدانی اسانس های زیره سبز و ترخون بر کیفیت پنیر سفید پر چرب [دوره 14، پاییز 96، 1396، صفحه 79-90]
 • اسانس زیره سبز تاثیر فعالیت آنتی اکسیدانی اسانس های زیره سبز و ترخون بر کیفیت پنیر سفید پر چرب [دوره 14، پاییز 96، 1396، صفحه 79-90]
 • اسپیرولینا بهینه سازی فرمولاسیون بستنی سنتی ایرانی حاوی ریزجلبک اسپیرولینا با استفاده از روش سطح پاسخ [دوره 14، تابستان 96، 1396، صفحه 15-28]
 • استخراج ارزیابی شرایط استخراج عصاره زعفران در سیستمهای حلال دوتایی و سه تایی و تعیین شرایط بهینه [دوره 14، بهار 96، 1396، صفحه 63-76]
 • استخراج بهینه‌سازی فرآیند استخراج روغن کانولا به کمک امواج فراصوت با روش سطح پاسخ [دوره 14، پاییز 96، 1396، صفحه 67-78]
 • استخراج به کمک اولتراسوند استخراج عصاره آنتی اکسیدانی از ضایعات کاهو به کمک اولتراسوند و ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی آن [دوره 14، بهار 96، 1396، صفحه 21-38]
 • استیله کردن بررسی اثر تعدیل استیله کردن بر خواص فیزیکوشیمیایی نشاسته جو [دوره 14، زمستان 95، 1396، صفحه 55-64]
 • اسید تانیک بررسی اثر چلاته کنندگی عصاره چای سیاه [دوره 14، پاییز 96، 1396، صفحه 113-121]
 • اسیدسالیسیلیک صمغ تأثیر اسیدسالیسیلیک و صمغ عربی بر برخی خصوصیات کمی و کیفی میوه کنارهندی در مدت انبارمانی [دوره 14، بهار 96، 1396، صفحه 87-98]
 • اسید لاکتیک غربال‌گری و شناسایی باکتری های اسید لاکتیک پروبیوتیک شیر الاغ با استفاده از تکنیک طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز (FTIR) [دوره 14، تابستان 96، 1396، صفحه 37-48]
 • امنیت غذایی بررسی عوامل موثر بر امنیت غذایی در خانوارهای کشاورز روستایی استان کهکیلویه و بویراحمد [دوره 14، بهار 96، 1396، صفحه 77-86]
 • امواج فراصوت بهینه‌سازی فرآیند استخراج روغن کانولا به کمک امواج فراصوت با روش سطح پاسخ [دوره 14، پاییز 96، 1396، صفحه 67-78]
 • انبارمانی تاثیر تیمار ترانس گلوتامیناز بر ویژگیهای فیزیکوشیمیایی، رئولوژیکی و ارگانولپتیکی پنیر فراپالوده کم چرب تلفیق شده با پروتئینهای آب پنیر طی دوره انبارمانی [دوره 14، پاییز 96، 1396، صفحه 25-36]
 • انتقال جرم مدل سازی سینتیک انتقال جرم استخراج صمغ از دانه مرو [دوره 14، زمستان 95، 1396، صفحه 95-103]
 • اینولین اثر اینولین و لاکتولوز بر زنده مانی لاکتوباسیلوس کازئی و ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی پنیر فتای فراپالایش پروبیوتیک [دوره 14، زمستان 95، 1396، صفحه 35-46]
 • اوجی اثر بازدارندگی اسانس اوجی بر کلایورومایسس مارکسیانوس و خواص حسی در دوغ ایرانی [دوره 14، زمستان 95، 1396، صفحه 13-22]

ب

 • بیاتی تدوین شاخصهای کیفی به عنوان معیار ارزیابی کیفیت نان تافتون سنتی ایران [دوره 14، بهار 96، 1396، صفحه 5-20]
 • بافت بررسی اثر صمغ‌های فارسی و بادام به‌عنوان جایگزین چربی بر ویژگی‌های بافتی و ریزساختار پنیر فراپالوده کم‌چرب [دوره 14، تابستان 96، 1396، صفحه 85-96]
 • بافت سنجی تدوین شاخصهای کیفی به عنوان معیار ارزیابی کیفیت نان تافتون سنتی ایران [دوره 14، بهار 96، 1396، صفحه 5-20]
 • باکتری های اسید لاکتیک اثر استفاده از فیلم های سدیم کازئینات حاوی باکتری های لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و لاکتوباسیلوس کازئی بر کنترل باکتری لیستریا منوسایتوژنز تلقیح شده در فیله ماهی فیتوفاگ [دوره 14، پاییز 96، 1396، صفحه 103-112]
 • بتاآلانین اثر مصرف مکمل بتا آلانین بر عملکرد، Tmax و لاکتات خون پاروزنان نخبه مرد [دوره 14، تابستان 96، 1396، صفحه 75-84]
 • بستنی سنتی بهینه سازی فرمولاسیون بستنی سنتی ایرانی حاوی ریزجلبک اسپیرولینا با استفاده از روش سطح پاسخ [دوره 14، تابستان 96، 1396، صفحه 15-28]
 • بنزوات بررسی غلظت بنزوات و سوربات در مواد غذایی مختلف در آذربایجان شرقی [دوره 14، پاییز 96، 1396، صفحه 37-52]
 • بهینه‌یابی تولید و بهینه‌سازی فرمولاسیون سس ازگیل با استفاده از شیره خرمالو به عنوان شیرین‌کننده با روش سطح پاسخ [دوره 14، تابستان 96، 1396، صفحه 5-14]
 • بهینه‌سازی بررسی اثر صمغ‌های فارسی و بادام به‌عنوان جایگزین چربی بر ویژگی‌های بافتی و ریزساختار پنیر فراپالوده کم‌چرب [دوره 14، تابستان 96، 1396، صفحه 85-96]
 • بهینه سازی فرآیند بهینه‌سازی فرآیند سرخ کردن تحت خلا برش‌های لوبیا سبز با استفاده از روش رویه پاسخ [دوره 14، پاییز 96، 1396، صفحه 91-102]
 • بهینه‌سازی محیط کشت بهینه سازی ترکیب محیط صنعتی کشت زانتاموناس کمپستریس (campestris Xanthomonas) به منظور افزایش بازده تولید زانتان به شیوه سطح پاسخ [دوره 14، پاییز 96، 1396، صفحه 5-14]

پ

 • پایداری اکسیداتیو تاثیر فعالیت آنتی اکسیدانی اسانس های زیره سبز و ترخون بر کیفیت پنیر سفید پر چرب [دوره 14، پاییز 96، 1396، صفحه 79-90]
 • پایداری اکسیداتیو استخراج عصاره آنتی اکسیدانی از ضایعات کاهو به کمک اولتراسوند و ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی آن [دوره 14، بهار 96، 1396، صفحه 21-38]
 • پایداری میکروبی تاثیر پیش سرد کردن بر پایداری میکروبی و برخی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی دو رقم توت فرنگی طی دوره انبارداری [دوره 14، تابستان 96، 1396، صفحه 97-114]
 • پاروزنی اثر مصرف مکمل بتا آلانین بر عملکرد، Tmax و لاکتات خون پاروزنان نخبه مرد [دوره 14، تابستان 96، 1396، صفحه 75-84]
 • پاروزنان نخبه اثر مصرف مکمل بتا آلانین بر عملکرد، Tmax و لاکتات خون پاروزنان نخبه مرد [دوره 14، تابستان 96، 1396، صفحه 75-84]
 • پردازش تصویر بررسی خصوصیات کیوی خشک شده با سامانه مادون قرمز و مدل‌سازی فرآیند [دوره 14، پاییز 96، 1396، صفحه 53-66]
 • پروبیوتیک اثر اینولین و لاکتولوز بر زنده مانی لاکتوباسیلوس کازئی و ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی پنیر فتای فراپالایش پروبیوتیک [دوره 14، زمستان 95، 1396، صفحه 35-46]
 • پروبیوتیک غربال‌گری و شناسایی باکتری های اسید لاکتیک پروبیوتیک شیر الاغ با استفاده از تکنیک طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز (FTIR) [دوره 14، تابستان 96، 1396، صفحه 37-48]
 • پروتئین آب پنیر تاثیر تیمار ترانس گلوتامیناز بر ویژگیهای فیزیکوشیمیایی، رئولوژیکی و ارگانولپتیکی پنیر فراپالوده کم چرب تلفیق شده با پروتئینهای آب پنیر طی دوره انبارمانی [دوره 14، پاییز 96، 1396، صفحه 25-36]
 • پیش سرد کردن تاثیر پیش سرد کردن بر پایداری میکروبی و برخی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی دو رقم توت فرنگی طی دوره انبارداری [دوره 14، تابستان 96، 1396، صفحه 97-114]
 • پیکروکروسین ارزیابی شرایط استخراج عصاره زعفران در سیستمهای حلال دوتایی و سه تایی و تعیین شرایط بهینه [دوره 14، بهار 96، 1396، صفحه 63-76]
 • پنیر سفید پرچرب تاثیر فعالیت آنتی اکسیدانی اسانس های زیره سبز و ترخون بر کیفیت پنیر سفید پر چرب [دوره 14، پاییز 96، 1396، صفحه 79-90]
 • پنیر فراپالایش اثر اینولین و لاکتولوز بر زنده مانی لاکتوباسیلوس کازئی و ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی پنیر فتای فراپالایش پروبیوتیک [دوره 14، زمستان 95، 1396، صفحه 35-46]
 • پنیر فراپالوده بررسی اثر صمغ‌های فارسی و بادام به‌عنوان جایگزین چربی بر ویژگی‌های بافتی و ریزساختار پنیر فراپالوده کم‌چرب [دوره 14، تابستان 96، 1396، صفحه 85-96]
 • پنیر فراپالوده کم چرب تاثیر تیمار ترانس گلوتامیناز بر ویژگیهای فیزیکوشیمیایی، رئولوژیکی و ارگانولپتیکی پنیر فراپالوده کم چرب تلفیق شده با پروتئینهای آب پنیر طی دوره انبارمانی [دوره 14، پاییز 96، 1396، صفحه 25-36]

ت

 • تالواولئین استخراج عصاره آنتی اکسیدانی از ضایعات کاهو به کمک اولتراسوند و ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی آن [دوره 14، بهار 96، 1396، صفحه 21-38]
 • تانیک اسید بررسی اثر آنتی اکسیدانی عصاره چای سیاه [دوره 14، زمستان 95، 1396، صفحه 23-34]
 • ترانس گلوتامیناز استفاده از صمغ آلژینات و آنزیم ترانس گلوتامیناز در کفیر صنعتی و بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی آن [دوره 14، تابستان 96، 1396، صفحه 59-74]
 • ترکیبات فنولیک بررسی اثر آنتی اکسیدانی عصاره گیاه بیلهر بر پایداری روغن سویا [دوره 14، زمستان 95، 1396، صفحه 77-88]
 • ترکیب اسید چرب ارزیابی شیمیایی روغن استخراج شده از 7 رقم جدید کانولا [دوره 14، پاییز 96، 1396، صفحه 15-24]
 • تعدیل بررسی اثر تعدیل استیله کردن بر خواص فیزیکوشیمیایی نشاسته جو [دوره 14، زمستان 95، 1396، صفحه 55-64]
 • تکنیک میکرودایلوشن بررسی مهار رشد مخمرهای عامل فساد مواد غذایی توسط اسانس بادرنجبویه و عصاره پونه [دوره 14، زمستان 95، 1396، صفحه 47-54]
 • تنوع زراعی بررسی عوامل موثر بر امنیت غذایی در خانوارهای کشاورز روستایی استان کهکیلویه و بویراحمد [دوره 14، بهار 96، 1396، صفحه 77-86]
 • توت فرنگی تاثیر پیش سرد کردن بر پایداری میکروبی و برخی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی دو رقم توت فرنگی طی دوره انبارداری [دوره 14، تابستان 96، 1396، صفحه 97-114]
 • توزیع درآمد بررسی عوامل موثر بر امنیت غذایی در خانوارهای کشاورز روستایی استان کهکیلویه و بویراحمد [دوره 14، بهار 96، 1396، صفحه 77-86]

ج

 • جانشین شکر تولید و بهینه‌سازی فرمولاسیون سس ازگیل با استفاده از شیره خرمالو به عنوان شیرین‌کننده با روش سطح پاسخ [دوره 14، تابستان 96، 1396، صفحه 5-14]
 • جو بررسی اثر تعدیل استیله کردن بر خواص فیزیکوشیمیایی نشاسته جو [دوره 14، زمستان 95، 1396، صفحه 55-64]

چ

 • چغندرقند تاثیر عوامل اقلیمی، نوع بذر و زمان برداشت بر کمیت و کیفیت تکنولوژیکی چغندرقند مناطق غرب ایران [دوره 14، بهار 96، 1396، صفحه 49-62]
 • چلاته کننده بررسی اثر چلاته کنندگی عصاره چای سیاه [دوره 14، پاییز 96، 1396، صفحه 113-121]

خ

 • خانوارهای روستایی بررسی عوامل موثر بر امنیت غذایی در خانوارهای کشاورز روستایی استان کهکیلویه و بویراحمد [دوره 14، بهار 96، 1396، صفحه 77-86]
 • خرمالو سینتیک کاهش رطوبت خرمالو در طی فرآیند خشک کردن ترکیبی هوای داغ- مادون قرمز [دوره 14، بهار 96، 1396، صفحه 39-48]
 • خشک کردن بررسی خصوصیات کیوی خشک شده با سامانه مادون قرمز و مدل‌سازی فرآیند [دوره 14، پاییز 96، 1396، صفحه 53-66]
 • خصوصیات رئولوژیکی مدلسازی رفتار جریان محلول صمغ بومی قدومه شهری به عنوان تابعی از نرخی برشی، غلظت و دما و مقایسه آن با صمغ تجاری زانتان [دوره 14، تابستان 96، 1396، صفحه 49-58]
 • خصوصیات فیزیکوشیمیایی استفاده از صمغ آلژینات و آنزیم ترانس گلوتامیناز در کفیر صنعتی و بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی آن [دوره 14، تابستان 96، 1396، صفحه 59-74]
 • خلال سیب زمینی مدل سازی سینتیکی تغییرات رنگ درخلال سیب زمینی طی فرآیند سرخ کردن [دوره 14، زمستان 95، 1396، صفحه 65-76]
 • خمیر تاثیر سطوح مختلف کود آلی کمپوست و شیمیایی بر صفات خمیر و کیفیت نان حاصل از گندم تیپ بهاره [دوره 14، تابستان 96، 1396، صفحه 115-127]
 • خواص فیزیکوشیمیایی بررسی اثر تعدیل استیله کردن بر خواص فیزیکوشیمیایی نشاسته جو [دوره 14، زمستان 95، 1396، صفحه 55-64]

د

 • داتوره تماشایی مطالعه خاصیت آنتی اکسیدانی عصاره گلبرگ داتوره تماشایی آنتی اکسیدانی نوین با منشا طبیعی در صنایع غذایی [دوره 14، تابستان 96، 1396، صفحه 29-36]
 • دوغ ایرانی اثر بازدارندگی اسانس اوجی بر کلایورومایسس مارکسیانوس و خواص حسی در دوغ ایرانی [دوره 14، زمستان 95، 1396، صفحه 13-22]
 • دوغ پاستوریزه ارزیابی ویژگی های شیمیایی و میکروبی فرآورده های شیر و دوغ پاستوریزه تولیدی استان زنجان بین سال‌های 1390 تا 1392 [دوره 14، بهار 96، 1396، صفحه 115-123]

ر

 • ریزساختار بررسی اثر صمغ‌های فارسی و بادام به‌عنوان جایگزین چربی بر ویژگی‌های بافتی و ریزساختار پنیر فراپالوده کم‌چرب [دوره 14، تابستان 96، 1396، صفحه 85-96]
 • رنگ مدل سازی سینتیکی تغییرات رنگ درخلال سیب زمینی طی فرآیند سرخ کردن [دوره 14، زمستان 95، 1396، صفحه 65-76]
 • روش پرس سرد بررسی اثرات روغن کلزای تهیه شده به روش پرس سرد بر روی فاکتورهای هماتولوژیک، بیوشیمیایی و آنزیم‌های کبدی موش صحرایی [دوره 14، بهار 96، 1396، صفحه 107-114]
 • روش سطح پاسخ بهینه سازی فرمولاسیون بستنی سنتی ایرانی حاوی ریزجلبک اسپیرولینا با استفاده از روش سطح پاسخ [دوره 14، تابستان 96، 1396، صفحه 15-28]
 • روش سطح پاسخ بهینه‌سازی فرآیند استخراج روغن کانولا به کمک امواج فراصوت با روش سطح پاسخ [دوره 14، پاییز 96، 1396، صفحه 67-78]
 • روش شناسی مدل آماری رویه پاسخ بهینه‌سازی فرآیند سرخ کردن تحت خلا برش‌های لوبیا سبز با استفاده از روش رویه پاسخ [دوره 14، پاییز 96، 1396، صفحه 91-102]
 • روش میکرواستخراج مایع – مایع پخشی بررسی غلظت بنزوات و سوربات در مواد غذایی مختلف در آذربایجان شرقی [دوره 14، پاییز 96، 1396، صفحه 37-52]
 • روغن ارزیابی شیمیایی روغن استخراج شده از 7 رقم جدید کانولا [دوره 14، پاییز 96، 1396، صفحه 15-24]
 • روغن خوراکی بررسی اثر آنتی اکسیدانی عصاره چای سیاه [دوره 14، زمستان 95، 1396، صفحه 23-34]
 • روغن سویا بررسی اثر آنتی اکسیدانی عصاره گیاه بیلهر بر پایداری روغن سویا [دوره 14، زمستان 95، 1396، صفحه 77-88]
 • روغن کلزا بررسی اثرات روغن کلزای تهیه شده به روش پرس سرد بر روی فاکتورهای هماتولوژیک، بیوشیمیایی و آنزیم‌های کبدی موش صحرایی [دوره 14، بهار 96، 1396، صفحه 107-114]
 • روغن های خوراکی بررسی اثر چلاته کنندگی عصاره چای سیاه [دوره 14، پاییز 96، 1396، صفحه 113-121]
 • رئولوژی تاثیر تیمار ترانس گلوتامیناز بر ویژگیهای فیزیکوشیمیایی، رئولوژیکی و ارگانولپتیکی پنیر فراپالوده کم چرب تلفیق شده با پروتئینهای آب پنیر طی دوره انبارمانی [دوره 14، پاییز 96، 1396، صفحه 25-36]

ز

 • زعفران ارزیابی شرایط استخراج عصاره زعفران در سیستمهای حلال دوتایی و سه تایی و تعیین شرایط بهینه [دوره 14، بهار 96، 1396، صفحه 63-76]
 • زمان برداشت تاثیر عوامل اقلیمی، نوع بذر و زمان برداشت بر کمیت و کیفیت تکنولوژیکی چغندرقند مناطق غرب ایران [دوره 14، بهار 96، 1396، صفحه 49-62]
 • زنان چاق کم تحرک تاثیر 16 هفته محدودیت کالریک بر سطوح آیریزین سرم و شاخص مقاومت به انسولین در زنان چاق کم تحرک [دوره 14، بهار 96، 1396، صفحه 99-106]

س

 • ساختار سلولی تدوین شاخصهای کیفی به عنوان معیار ارزیابی کیفیت نان تافتون سنتی ایران [دوره 14، بهار 96، 1396، صفحه 5-20]
 • سافرانال ارزیابی شرایط استخراج عصاره زعفران در سیستمهای حلال دوتایی و سه تایی و تعیین شرایط بهینه [دوره 14، بهار 96، 1396، صفحه 63-76]
 • سرخ کردن مدل سازی سینتیکی تغییرات رنگ درخلال سیب زمینی طی فرآیند سرخ کردن [دوره 14، زمستان 95، 1396، صفحه 65-76]
 • سرخ کردن در خلا بهینه‌سازی فرآیند سرخ کردن تحت خلا برش‌های لوبیا سبز با استفاده از روش رویه پاسخ [دوره 14، پاییز 96، 1396، صفحه 91-102]
 • سس ازگیل تولید و بهینه‌سازی فرمولاسیون سس ازگیل با استفاده از شیره خرمالو به عنوان شیرین‌کننده با روش سطح پاسخ [دوره 14، تابستان 96، 1396، صفحه 5-14]
 • سین بیوتیک اثر اینولین و لاکتولوز بر زنده مانی لاکتوباسیلوس کازئی و ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی پنیر فتای فراپالایش پروبیوتیک [دوره 14، زمستان 95، 1396، صفحه 35-46]
 • سینتیک مدل سازی سینتیک انتقال جرم استخراج صمغ از دانه مرو [دوره 14، زمستان 95، 1396، صفحه 95-103]
 • سینتیک سینتیک کاهش رطوبت خرمالو در طی فرآیند خشک کردن ترکیبی هوای داغ- مادون قرمز [دوره 14، بهار 96، 1396، صفحه 39-48]
 • سوربات بررسی غلظت بنزوات و سوربات در مواد غذایی مختلف در آذربایجان شرقی [دوره 14، پاییز 96، 1396، صفحه 37-52]

ش

 • شاخص مقاومت به انسولین تاثیر 16 هفته محدودیت کالریک بر سطوح آیریزین سرم و شاخص مقاومت به انسولین در زنان چاق کم تحرک [دوره 14، بهار 96، 1396، صفحه 99-106]
 • شاخص های کیفی تدوین شاخصهای کیفی به عنوان معیار ارزیابی کیفیت نان تافتون سنتی ایران [دوره 14، بهار 96، 1396، صفحه 5-20]
 • شرایط اقلیمی تاثیر عوامل اقلیمی، نوع بذر و زمان برداشت بر کمیت و کیفیت تکنولوژیکی چغندرقند مناطق غرب ایران [دوره 14، بهار 96، 1396، صفحه 49-62]
 • شیر الاغ غربال‌گری و شناسایی باکتری های اسید لاکتیک پروبیوتیک شیر الاغ با استفاده از تکنیک طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز (FTIR) [دوره 14، تابستان 96، 1396، صفحه 37-48]
 • شیر پاستوریزه ارزیابی ویژگی های شیمیایی و میکروبی فرآورده های شیر و دوغ پاستوریزه تولیدی استان زنجان بین سال‌های 1390 تا 1392 [دوره 14، بهار 96، 1396، صفحه 115-123]
 • شیره خرمالو تولید و بهینه‌سازی فرمولاسیون سس ازگیل با استفاده از شیره خرمالو به عنوان شیرین‌کننده با روش سطح پاسخ [دوره 14، تابستان 96، 1396، صفحه 5-14]
 • شیوه‌ سطح پاسخ بهینه سازی ترکیب محیط صنعتی کشت زانتاموناس کمپستریس (campestris Xanthomonas) به منظور افزایش بازده تولید زانتان به شیوه سطح پاسخ [دوره 14، پاییز 96، 1396، صفحه 5-14]

ص

 • صمغ مدل سازی سینتیک انتقال جرم استخراج صمغ از دانه مرو [دوره 14، زمستان 95، 1396، صفحه 95-103]
 • صمغ زانتان بهینه سازی ترکیب محیط صنعتی کشت زانتاموناس کمپستریس (campestris Xanthomonas) به منظور افزایش بازده تولید زانتان به شیوه سطح پاسخ [دوره 14، پاییز 96، 1396، صفحه 5-14]
 • صمغ قدومه شهری مدلسازی رفتار جریان محلول صمغ بومی قدومه شهری به عنوان تابعی از نرخی برشی، غلظت و دما و مقایسه آن با صمغ تجاری زانتان [دوره 14، تابستان 96، 1396، صفحه 49-58]

ض

 • ضایعات کاهو استخراج عصاره آنتی اکسیدانی از ضایعات کاهو به کمک اولتراسوند و ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی آن [دوره 14، بهار 96، 1396، صفحه 21-38]
 • ضریب نفوذ سینتیک کاهش رطوبت خرمالو در طی فرآیند خشک کردن ترکیبی هوای داغ- مادون قرمز [دوره 14، بهار 96، 1396، صفحه 39-48]
 • ضریب نفوذ مؤثر بررسی خصوصیات کیوی خشک شده با سامانه مادون قرمز و مدل‌سازی فرآیند [دوره 14، پاییز 96، 1396، صفحه 53-66]

ط

 • طرح فاکتوریل جزئی بهینه سازی ترکیب محیط صنعتی کشت زانتاموناس کمپستریس (campestris Xanthomonas) به منظور افزایش بازده تولید زانتان به شیوه سطح پاسخ [دوره 14، پاییز 96، 1396، صفحه 5-14]
 • طیف ‌سنجی غربال‌گری و شناسایی باکتری های اسید لاکتیک پروبیوتیک شیر الاغ با استفاده از تکنیک طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز (FTIR) [دوره 14، تابستان 96، 1396، صفحه 37-48]

ع

 • عربی تأثیر اسیدسالیسیلیک و صمغ عربی بر برخی خصوصیات کمی و کیفی میوه کنارهندی در مدت انبارمانی [دوره 14، بهار 96، 1396، صفحه 87-98]
 • عصاره آنتی اکسیدانی استخراج عصاره آنتی اکسیدانی از ضایعات کاهو به کمک اولتراسوند و ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی آن [دوره 14، بهار 96، 1396، صفحه 21-38]
 • عصاره پونه بررسی مهار رشد مخمرهای عامل فساد مواد غذایی توسط اسانس بادرنجبویه و عصاره پونه [دوره 14، زمستان 95، 1396، صفحه 47-54]
 • عصاره چای بررسی اثر آنتی اکسیدانی عصاره چای سیاه [دوره 14، زمستان 95، 1396، صفحه 23-34]
 • عصاره چای سیاه بررسی اثر چلاته کنندگی عصاره چای سیاه [دوره 14، پاییز 96، 1396، صفحه 113-121]
 • عصاره گیاه بیلهر بررسی اثر آنتی اکسیدانی عصاره گیاه بیلهر بر پایداری روغن سویا [دوره 14، زمستان 95، 1396، صفحه 77-88]
 • عمر انبارمانی تاثیر پیش سرد کردن بر پایداری میکروبی و برخی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی دو رقم توت فرنگی طی دوره انبارداری [دوره 14، تابستان 96، 1396، صفحه 97-114]

غ

 • غربالگری فیتوشیمیایی مطالعه خاصیت آنتی اکسیدانی عصاره گلبرگ داتوره تماشایی آنتی اکسیدانی نوین با منشا طبیعی در صنایع غذایی [دوره 14، تابستان 96، 1396، صفحه 29-36]

ف

 • فرهای پخت بررسی تاثیر روش های پخت نان های سنتی ایران در میزان فلزات سنگین [دوره 14، زمستان 95، 1396، صفحه 5-12]
 • فعالیت آنتی اکسیدان بررسی اثر آنتی اکسیدانی عصاره گیاه بیلهر بر پایداری روغن سویا [دوره 14، زمستان 95، 1396، صفحه 77-88]
 • فعالیت ضد قارچ بررسی مهار رشد مخمرهای عامل فساد مواد غذایی توسط اسانس بادرنجبویه و عصاره پونه [دوره 14، زمستان 95، 1396، صفحه 47-54]
 • فلزات سنگین بررسی تاثیر روش های پخت نان های سنتی ایران در میزان فلزات سنگین [دوره 14، زمستان 95، 1396، صفحه 5-12]
 • فیلم خوراکی اثر استفاده از فیلم های سدیم کازئینات حاوی باکتری های لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و لاکتوباسیلوس کازئی بر کنترل باکتری لیستریا منوسایتوژنز تلقیح شده در فیله ماهی فیتوفاگ [دوره 14، پاییز 96، 1396، صفحه 103-112]

ق

 • قیمت غذا بررسی عوامل موثر بر امنیت غذایی در خانوارهای کشاورز روستایی استان کهکیلویه و بویراحمد [دوره 14، بهار 96، 1396، صفحه 77-86]

ک

 • کارنوزین اثر مصرف مکمل بتا آلانین بر عملکرد، Tmax و لاکتات خون پاروزنان نخبه مرد [دوره 14، تابستان 96، 1396، صفحه 75-84]
 • کانولا ارزیابی شیمیایی روغن استخراج شده از 7 رقم جدید کانولا [دوره 14، پاییز 96، 1396، صفحه 15-24]
 • کانولا بهینه‌سازی فرآیند استخراج روغن کانولا به کمک امواج فراصوت با روش سطح پاسخ [دوره 14، پاییز 96، 1396، صفحه 67-78]
 • کربوکسی‌متیل‌سلولز بهینه سازی فرمولاسیون بستنی سنتی ایرانی حاوی ریزجلبک اسپیرولینا با استفاده از روش سطح پاسخ [دوره 14، تابستان 96، 1396، صفحه 15-28]
 • کروسین ارزیابی شرایط استخراج عصاره زعفران در سیستمهای حلال دوتایی و سه تایی و تعیین شرایط بهینه [دوره 14، بهار 96، 1396، صفحه 63-76]
 • کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا بررسی غلظت بنزوات و سوربات در مواد غذایی مختلف در آذربایجان شرقی [دوره 14، پاییز 96، 1396، صفحه 37-52]
 • کیفیت شیمیایی ارزیابی ویژگی های شیمیایی و میکروبی فرآورده های شیر و دوغ پاستوریزه تولیدی استان زنجان بین سال‌های 1390 تا 1392 [دوره 14، بهار 96، 1396، صفحه 115-123]
 • کفیر استفاده از صمغ آلژینات و آنزیم ترانس گلوتامیناز در کفیر صنعتی و بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی آن [دوره 14، تابستان 96، 1396، صفحه 59-74]
 • کلایورومایسس مارکسیانوس اثر بازدارندگی اسانس اوجی بر کلایورومایسس مارکسیانوس و خواص حسی در دوغ ایرانی [دوره 14، زمستان 95، 1396، صفحه 13-22]
 • کنارهندی تأثیر اسیدسالیسیلیک و صمغ عربی بر برخی خصوصیات کمی و کیفی میوه کنارهندی در مدت انبارمانی [دوره 14، بهار 96، 1396، صفحه 87-98]
 • کیوی بررسی خصوصیات کیوی خشک شده با سامانه مادون قرمز و مدل‌سازی فرآیند [دوره 14، پاییز 96، 1396، صفحه 53-66]
 • کود شیمیایی تاثیر سطوح مختلف کود آلی کمپوست و شیمیایی بر صفات خمیر و کیفیت نان حاصل از گندم تیپ بهاره [دوره 14، تابستان 96، 1396، صفحه 115-127]
 • کود کمپوست تاثیر سطوح مختلف کود آلی کمپوست و شیمیایی بر صفات خمیر و کیفیت نان حاصل از گندم تیپ بهاره [دوره 14، تابستان 96، 1396، صفحه 115-127]

گ

 • گاز کروماتوگرافی بهینه‌سازی فرآیند استخراج روغن کانولا به کمک امواج فراصوت با روش سطح پاسخ [دوره 14، پاییز 96، 1396، صفحه 67-78]
 • گندم بهاره تاثیر سطوح مختلف کود آلی کمپوست و شیمیایی بر صفات خمیر و کیفیت نان حاصل از گندم تیپ بهاره [دوره 14، تابستان 96، 1396، صفحه 115-127]
 • گوشت ماکیان ارزیابی فراوانی آرکوباکتر بوتزلر ی در گوشت ماکیان عرضه شده در مراکز فروش شهرستان تنکابن با استفاده از تکنیک های کشت و PCR [دوره 14، زمستان 95، 1396، صفحه 89-94]

ل

 • لاکتات اثر مصرف مکمل بتا آلانین بر عملکرد، Tmax و لاکتات خون پاروزنان نخبه مرد [دوره 14، تابستان 96، 1396، صفحه 75-84]
 • لاکتوباسیلوس کازئی اثر اینولین و لاکتولوز بر زنده مانی لاکتوباسیلوس کازئی و ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی پنیر فتای فراپالایش پروبیوتیک [دوره 14، زمستان 95، 1396، صفحه 35-46]
 • لاکتولوز اثر اینولین و لاکتولوز بر زنده مانی لاکتوباسیلوس کازئی و ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی پنیر فتای فراپالایش پروبیوتیک [دوره 14، زمستان 95، 1396، صفحه 35-46]
 • لیستریا منوسایتوژنز اثر استفاده از فیلم های سدیم کازئینات حاوی باکتری های لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و لاکتوباسیلوس کازئی بر کنترل باکتری لیستریا منوسایتوژنز تلقیح شده در فیله ماهی فیتوفاگ [دوره 14، پاییز 96، 1396، صفحه 103-112]
 • لوبیا سبز بهینه‌سازی فرآیند سرخ کردن تحت خلا برش‌های لوبیا سبز با استفاده از روش رویه پاسخ [دوره 14، پاییز 96، 1396، صفحه 91-102]

م

 • مادون‌قرمز بررسی خصوصیات کیوی خشک شده با سامانه مادون قرمز و مدل‌سازی فرآیند [دوره 14، پاییز 96، 1396، صفحه 53-66]
 • محدودیت کالری تاثیر 16 هفته محدودیت کالریک بر سطوح آیریزین سرم و شاخص مقاومت به انسولین در زنان چاق کم تحرک [دوره 14، بهار 96، 1396، صفحه 99-106]
 • مدل بینگهام مدلسازی رفتار جریان محلول صمغ بومی قدومه شهری به عنوان تابعی از نرخی برشی، غلظت و دما و مقایسه آن با صمغ تجاری زانتان [دوره 14، تابستان 96، 1396، صفحه 49-58]
 • مدل پیج بررسی خصوصیات کیوی خشک شده با سامانه مادون قرمز و مدل‌سازی فرآیند [دوره 14، پاییز 96، 1396، صفحه 53-66]
 • مدل سینتیکی مدل سازی سینتیکی تغییرات رنگ درخلال سیب زمینی طی فرآیند سرخ کردن [دوره 14، زمستان 95، 1396، صفحه 65-76]
 • مدل لگاریتمی سینتیک کاهش رطوبت خرمالو در طی فرآیند خشک کردن ترکیبی هوای داغ- مادون قرمز [دوره 14، بهار 96، 1396، صفحه 39-48]
 • مرو مدل سازی سینتیک انتقال جرم استخراج صمغ از دانه مرو [دوره 14، زمستان 95، 1396، صفحه 95-103]
 • مشاهدات بالینی بررسی اثرات روغن کلزای تهیه شده به روش پرس سرد بر روی فاکتورهای هماتولوژیک، بیوشیمیایی و آنزیم‌های کبدی موش صحرایی [دوره 14، بهار 96، 1396، صفحه 107-114]
 • میکروب غربال‌گری و شناسایی باکتری های اسید لاکتیک پروبیوتیک شیر الاغ با استفاده از تکنیک طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز (FTIR) [دوره 14، تابستان 96، 1396، صفحه 37-48]
 • مواد غذایی بررسی غلظت بنزوات و سوربات در مواد غذایی مختلف در آذربایجان شرقی [دوره 14، پاییز 96، 1396، صفحه 37-52]
 • مواد غیر صابونی شونده ارزیابی شیمیایی روغن استخراج شده از 7 رقم جدید کانولا [دوره 14، پاییز 96، 1396، صفحه 15-24]

ن

 • نان تاثیر سطوح مختلف کود آلی کمپوست و شیمیایی بر صفات خمیر و کیفیت نان حاصل از گندم تیپ بهاره [دوره 14، تابستان 96، 1396، صفحه 115-127]
 • نان تافتون تدوین شاخصهای کیفی به عنوان معیار ارزیابی کیفیت نان تافتون سنتی ایران [دوره 14، بهار 96، 1396، صفحه 5-20]
 • نان های سنتی بررسی تاثیر روش های پخت نان های سنتی ایران در میزان فلزات سنگین [دوره 14، زمستان 95، 1396، صفحه 5-12]
 • نشاسته بررسی اثر تعدیل استیله کردن بر خواص فیزیکوشیمیایی نشاسته جو [دوره 14، زمستان 95، 1396، صفحه 55-64]

و

 • ویژگی های فیزیکوشیمیایی تاثیر پیش سرد کردن بر پایداری میکروبی و برخی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی دو رقم توت فرنگی طی دوره انبارداری [دوره 14، تابستان 96، 1396، صفحه 97-114]

ه

 • هیدروکلوئید مدل سازی سینتیک انتقال جرم استخراج صمغ از دانه مرو [دوره 14، زمستان 95، 1396، صفحه 95-103]