سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

فرم اشتراک
فرم اشتراک مجله علمی – پژوهشی علوم غذایی و تغذیه دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی

هزینه اشتراک یکساله بابت 4 شماره با پست سفارشی 450000 ریال (چهل و پنج هزار تومان) می باشد.

وجه اشتراک را به حساب شماره 0106989257002 بانک ملی ایران شعبه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کد 1017 به نام مجله علوم غذایی و تغذیه واریز نمائید.

فرم اشتراک را دانلود کرده(از لینک فوق استفاده شود) پس از تکمیل به همراه اصل فیش بانکی به نشانی تهران - میدان پونک – انتهای بزرگراه اشرفی اصفهانی – به سمت حصارک – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات ساختمان ابن سینا- طبقه دوم غربی -دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی ارسال فرمائید.