اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

مهرداد قوامی

علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم و تحقیقات

jftn.srbiau.ac.ir
mehrdad_ghavamiyahoo.com
021-44865500

سردبیر

مریم قراچورلو

علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

jftn.srbiau.ac.ir
m_gharachorlosrbiau.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

مسعود هنرور

مهندسی صنایع غذایی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

m.honarvarsrbiau.ac.ir

سیدضیاءالدین مظهری

تغذیه دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران

www.drmazhari.com
dr_z_mazhariyahoo.com

حسین بهمنیار

مهندسی شیمی استاد دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی شیمی

jftn.srbiau.ac.ir
hbahmanyut.ac.ir

هوشنگ نیکوپور

صنایع غذایی دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

jftn.srbiau.ac.ir
h_nikoopouryahoo.com
021-44865500

وحید تقی خانی

مهندسی شیمی استاد دانشگاه صنعتی شریف ، دانشکده مهندسی شیمی

jftn.srbiau.ac.ir
taghikhanisharif.edu
021-44865500

بابک غیاثی طرزی

علوم و صنایع غذایی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

jftn.srbiau.ac.ir
babakghiassihotmail.com
021-44865500

سیدمهدی سیدین اردبیلی

علوم و صنایع غذایی دانشیار مرکز پژوهش های غلات

jftn.srbiau.ac.ir
mahdi_seyedainyahoo.com

زهرا پیراوی ونک

صنایع غذایی دانشیار پژوهشگاه استاندارد

zpiravigmail.com

پیمان مهستی شتربانی

صنایع غذایی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

jftn.srbiau.ac.ir
pmahastiyahoo.com
021-44865500

سیدمحمدعلی موسویان

مهندسی شیمی استاد دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی شیمی

jftn.srbiau.ac.ir
moosavian-mayahoo.com
021-44865500

مجید عمید پور

مهندسی شیمی دانشیار دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

jftn.srbiau.ac.ir
amidpourgmail.com
021-44865500

مریم میزانی

صنایع غذایی استاد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

jftn.srbiau.ac.ir
mizani1_2000yahoo.com
021-44865500

سیروس قطبی

مهندسی شیمی استاد دانشگاه صنعتی شریف

jftn.srbiau.ac.ir
ghotbisharef.edu
021-44865500

مهناز مظاهری اسدی

بیوتکنولوژی مواد غذایی دانشیار سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

jftn.srbiau.ac.ir
jjftnsrbiau.ac.ir
021-44865500

مهرداد قوامی

علوم و مهندسی صنایع غذایی استاد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

mehrdad_ghavamiyahoo.com

مریم قراچورلو

علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

m_gharachorlosrbiau.ac.ir

انوشه شریفان

صنایع غذایی استاد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

a_sharifan2000yahoo.com