راهنمای نویسندگان

راهنمای تهیه مقاله برای مجله علمی پژوهشی علوم غذایی و تغذیه

مجله تخصصی علوم غذایی و تغذیه مقاله های تحقیقی اصیل, یادداشت تحقیقاتی کوتاه با نوآوری برجسته و مقالات مروری شاخص را که به زبان فارسی نوشته شـده و قبلا در مجلات داخل یا خارج کشـور منتشر نشده است, با رعایت نکات زیر می پذیرد :

 • مقاله بطور همزمان به جای دیگری برای انتشار فرستاده نشده باشد. 
 • مقاله مستند به نتایج پژوهش های نویسنده یا نویسندگان باشد. 
 • مقاله روی کاغذ A4 سفید با رعایت فاصله 1 سانتیمتر بین سطور و حاشیه 2 سانتیمتـر در اطراف، و بدون خط خوردگی تحت نرم افزار Word با فونت لوتوس شماره 12 یا 14 تایپ شده باشد.

 آدرس :تهران - میدان پونک  – انتهای بزرگراه اشرفی اصفهانی – به سمت حصارک – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات - ساختمان ابن سینا -طبقه دوم غربی - دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی


شماره تلفن دفتر مجله:
44868535-60 داخلی 40066
شماره تلفن مدیر مسئول:
44865500

پست الکترونیکی : ftn@srbiau.ac.ir

 روش نگارش

هنگام ارسال مقالات لازم است فایل اصلی مقاله در  دو فایل جداگانه به شرح زیر ارسال شود:

 • فایل اصلی مقاله بدون اسم نویسندگان (عنوان فایل: عنوان مقاله باشد)
 • فایل مشخصات نویسندگان حاوی اسامی و سمت نویسندگان به فارسی و انگلیسی (عنوان فایل: عنوان مقاله + عبارت اسامی باشد

 *مقالات ارسالی باید تک ستونی باشد

صفحه عنوان: عنوان مقاله، نام کامل نویسنده یا نویسندگان، درجه‌ علمی آنان (به فارسی و انگلیسی) و نشانی کامل پستی مشخص گشته و نویسنده مسئول مکاتبات معرفی گردد. عنوان مقاله باید خلاصه و بیان کننده موضوع تحقیق بوده و از 20 کلمه بیشتر نباشد.
قسمت های مختلف مقاله شامل چکیده، واژه های کلیدی، مقدمه، مواد و روش ها، یافته ها، بحث، نتیجه گیری، سپاسگزاری، منابع و چکیده لاتین، باید به ترتیب و به صورت زیر ارائه شود.

 

چکیده فارسی، واژه های کلیـدی : در صفحه اول مقاله عنوان مقاله، چکیده فارسی و واژه های کلیدی نوشته شود. چکیده فارسی باید مجموعه فشرده و گویایی از مقاله بصورت ساختار یافته شامل مقدمه، مواد و روش ها، یافته ها و نتیجه گیری در کمتر از 300کلمه بوده و حاوی شرح روشن هدف های پژوهش و نتایج آن باشد. بهتـر است تعداد واژه های کلیدی از 5 مورد بیشتر نباشد و به ترتیب حروف الفبا مرتب شود.

 

مقدمه : مقدمه حاوی مروری بر پژوهش های گذشته با استناد به مدارک منتشر شده قبلی و شامل معرفی و توجیه موضوع مورد بررسی باشد و هدف بررسی را بوضوح روشن نماید. استناد به منابع در متن مقاله به سبک هاروارد (Harvard System: Author – Date Scheme) انجام شود. به این ترتیب که چنانچه یک اثر علمی بوسیله یک یا دو نفر نوشته شده باشد، نام خانوادگی نگارنده یا نگارندگان همراه با سال انتشار در پایان جمله و داخل پرانتز ذکر شود و توسط ویرگول از یکدیگر جدا شوند و در صورتیکه بوسیله بیش از دو نگارنده نوشته شده باشد نام خانوادگی نگارنده اول همراه با عبارت  “et al.” برای و سپس سال انتشار آورده شود.

 

مواد و روش ها : این قسمت شامل شرح کامل مواد یا وسایل بکار گرفته شده و روش آزمایش در بررسی باشد. بهتر است از ذکر کامل روشهای اقتباس شده خودداری کرده و فقط به ارائه اصول و ذکر ماخذ اکتفا نمود.

 

یافته ها: نتایج بدست آمده مطرح گردد.

 

بحث : نتایج مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

 

جدول، نمـودار و عکس : جدول ها، نمـودارها و عکسها لازم است به زبان انگلیسی بوده در جای مناسب در داخل متن گنجانده شود. جدول ها بدون خطوط عمودی و با حداقل خطوط افقی باشند و اطلاعات آن ها نباید بصورت منحنی، جملات یا به نحو دیگری در مقاله تکرار شود. عنوان جدول باید مختصر و گویای ارتباط عوامل مورد بحث جدول باشد و به دو زبان فارسی و انگلیسی ارائه گردد. توضیحات اضافی عنـوان و متن جدول بصورت زیرنویس به دو زبان فارسی و انگلیسی ارائه گردد. عکس ها، نمودارها و کارهای ترسیمی اصلی بوده و با کیفیت مناسب تهیه شوند. عکسها باید واضح، مطالب آن خوانا و در صورت لزوم دارای واحد باشد. تمامی واحدها باید در مقیاس متریک (SI) ارائه گردد.

 

نتیجه گیری : نتیجه گیری حاوی مطالب مختصر و گویا در رابطه با هدف و به عبارت بهتـر جمع بندی کلی نتایج باشد.

 

سپاسگـزاری : از تامین کننـدگان بودجه و امکانات کار و اشخاص دیگری که در انجام تحقیق کمک کرده اند می توان حداکثر در 4 سطر سپاسگزاری کرد.

 

منابع : تنظیم فهرست منابع مطابق شیوه‌ هاروارد انجام شود. در قسمت فهرست منابع، مراجع فارسی به زبان انگلیسی برگردان شوند و عبارت [In Persian] در انتها گذاشته شود.  مراجع به ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی اولین نگارنده و بصورت نام خانـوادگی و نام نویسنده یا نویسندگان، سال انتشار، عنوان مقاله یا کتاب، نام مجله یا ناشر، شماره جلد و صفحات مقاله یا کتاب نوشته شود، لازم است DOI مقالات در انتها ذکر گردد. مثال:

 

 • Belitz, H. D. & Grosch, W. (1999). Food chemistry. Springer, Berlin, pp. 307-314.
 • Gunstone, F. D. (1986). Chemical Properties, in The lipid Handbook, edithed by Gunstone, F. D., Harwood, J. L. & Padley, F. B. Chapman & Hall, London, pp. 449-484.
 • Ahmed, I. A. & Robinson, R. K. (1999). The ability of date extracts to support the production of aflatoxins. Food Chemistry, 66 (3), 307-310. https://doi.org/10.1016/S0308-8146(99)00061-8
 • Salehi , F. & Kashaninejad, M. (2019). Evaluation of Viscoelastic Properties of Rich Sponge Cake with Apples Powder. Journal of Food Technology and Nutrition, 16 (2), 5-14 [In Persian].
 • Noel, S. & Collin, S. (1995). Trans-2-nonenal degradation products during mashing. In Proceeding of the 25 th European brewery convention congress (pp. 483-490). Oxford : IRL Press.
 • Sen Gupta, A. K. (1985). Refining. U. S. Patent 4, 533, 501.
 • National Institutes of Health. (2002). Menopausal Hormone Therapy, http://www.nih.gov/PHTindex.htm

 

 • عنوان مقاله، نام، نام خانوادگی و سمت نویسندگان، چکیده و واژه های کلیدی به زبان انگلیسی