اهداف و چشم انداز

از اهداف مجله علوم غذایی و تغذیه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • انتشار نتایچ پژوهشهای گروههای پژوهشی دانشکده، دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی کشور در زمینه های علوم غذایی ، تغذیه و مهندسی شیمی 
  • معرفی جدیدترین دستاوردهای علمی و پژوهشی در زمینه های علوم غذایی و تغذیه 
  • کمک به همسوئی بیشتر بین پژوهشهای علمی و نیازهای جامعه 
  • کمک به رشد و توسعه مباحث تخصصی از طریق همکاری و مشارکت اعضای هیات علمی دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی 
  • برقراری ارتباط بین دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی و صنعتی از طریق انعکاس فعالیتها و نیازهای آنها
  • مجله علوم غذایی و تغذیه مقاله های تحقیقی اصیل، یادداشت تحقیقاتی کوتاه با نوآوری برجسته و مقالات مروری شاخص را که به زبان فارسی نوشته شـده است و قبلا در مجلات داخل یا خارج کشـور منتشر نشده است، می پذیرد.