درباره نشریه

دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی با بهره گیری از دانش اساتید و کارشناسان و همکاری سایر بخشهای مختلف دانشکده از سال 1382 اقدام به چاپ و انتشار فصلنامه علمی – پژوهشی علوم غذائی و تغذیه نموده است که با تلاش مستمر آقای دکتر مهرداد قوامی مدیر مسئول و خانم دکتر مریم قراچورلو سردبیر مجله بطور مرتب و منظم چاپ گردیده است.
به استناد مصوبات کمیسیون بررسی و تایید نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی و بر اساس هفدهمین جلسه مورخ 1/11/83 کمیسیون مذکور مجله علوم غذایی و تغذیه (دانشگاه آزاد اسلامی واحدعلوم و تحقیقات) حائز شرایط دریافت درجه علمی پژوهشی شناخته شد.
مجله علوم غذایی و تغذیه از سال 1386 در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه سازی می گردد.
مجله علوم غذایی و تغذیه از تاریخ 1389/3/1 حائز رتبه علمی پژوهشی از کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور شده است.