دوره و شماره: دوره 11، پاییز 93 - شماره پیاپی 44، مهر 1393 
بررسی میزان ترکیبات فنلی در انواع شکر حاصل از مراحل مختلف فرایند کریستالیزاسیون طی 2 سال نگهداری

صفحه 23-32

مسعود هنرور؛ فاطمه سید سجادی؛ احمد کلباسی اشتری؛ کامبیز لاریجانی؛ بابک دلخوش؛ پرنیان متقیان


اثر کاربرد پلی آمین‌ها برسفتی بافت و فیزیولوژی پس از برداشت گیلاس رقم تک دانه مشهد

صفحه 67-74

حسین شریف زادگان؛ وحید عبدوسی؛ مسعود مشهدی اکبری بوجار؛ محمد رضا نائینی