دوره و شماره: دوره 20، بهار 1402، فروردین 1402 
بررسی اثر عصاره الکلی مفرا بر فعالیت آنتی اکسیدانی و خصوصیات میکروبی و حسی دوغ

صفحه 107-120

10.30495/jftn.2022.68863.11214

علیرضا حاصلی؛ رضوان پوراحمد؛ محمدرضا اسحاقی؛ پیمان رجایی؛ بهروز اکبری آدرگانی