دوره و شماره: دوره 19، پاییز 1401 - شماره پیاپی 76، مهر 1401