دوره و شماره: دوره 18، پاییز 1400 - شماره پیاپی 72، مهر 1400 
تاثیر میکرولیپوزوم‌های حاوی ترکیبات فنلی و توکوفرولی روغن مغز بنه (Pistacia atlantica ) بر پایداری کره

صفحه 115-125

مهسا نیکخواه؛ ژاله خوشخو؛ سیدابراهیم حسینی؛ پیمان مهستی؛ افشین آخوندزاده