دوره و شماره: دوره 18، بهار 1400 - شماره پیاپی 70، بهار 1400 
4. بهینه سازی شرایط استخراج آنزیمی پروتئین و شناسایی پروتئین های ریزجلبک سندسموس آبلیکوس

صفحه 47-60

مطهره سادات امیری؛ سید ابراهیم حسینی؛ بابک خیام باشی؛ غلامحسن اسدی


6. اندازه گیری مس و روی در کیوی به روش میکرواستخراج امولسیون سازی با کمک امواج مافوق صوت

صفحه 75-86

لیلا حاجی آقابابائی؛ شهره معماری؛ سعید سوزنگرزاده؛ سیده اعظم عقیلی