دوره و شماره: دوره 10، تابستان 92 - شماره پیاپی 39، تابستان 1392 
2. اندازه گیری و گونه شناسی عنصر سلنیم در برخی از گیاهان خوراکی و دارویی به سه روش استخراجی

پرویز آبرومند آذر؛ فریبا زمانی هرگلانی؛ کامبیز لاریجانی؛ زهرا طبیب زاده قمصری


7. بررسی زنده مانی بیفیدوباکتریوم بیفیدوم ریزپوشانی شده در کرم مغزی کیک بر پایه آب

بابک غیاثی طرزی؛ محمد علی خسروی زنجانی؛ انوشه شریفان؛ حسین باخدا؛ نیما محمدی