دوره و شماره: دوره 10، بهار 92 - شماره پیاپی 38، بهار 1391 
1. وضعیت نگهداری مواد غذایی فاسد‌شدنی خواربار فروشی‌های شهرستان تاکستان

آراسب دباغ مقدم؛ مریم کنعانی نژاد؛ حسام‌الدین اکبرین؛ نرجس چراغی؛ محسن توتونچیان


4. تاثیر سرخ کردن تحت شرایط خلاء و اتمسفری بر کیفیت روغن کانولا

حمید عزت پناه؛ ونوس نظربخش؛ محمد هادی گیویان راد؛ مسعود مشهدی اکبر بوجار؛ بابک غیاثی طرزی