دوره و شماره: دوره 09، پاییز 1391 - شماره پیاپی 36، آذر 1391 
تاثیر بلانچینگ و خیساندن در محلول های اسمزی بر جذب روغن و ارزیابی حسی چیپس سیب زمینی تولیدی

محسن دلوی؛ امیر دارایی؛ نرجس آقاجانی؛ گولن دانش پور؛ معصومه حسینیان؛ نرگس محمدی


ارزیابی کیفیت روغن دو واریته یولاف (جو دوسر)

مریم قراچورلو؛ مریم بهرامی؛ شاهرخ شعبانی؛ امیرهومن حمصی


تاثیر درجه استخراج آرد و مدت زمان تخمیر برکاهش آسپارژین آزاد در خمیر نان سنگک

محمد حسین عزیزی؛ حبیب واحدی؛ فرزاد کبارفرد؛ محسن برزگر؛ زهره حمیدی اصفهانی؛ منوچهر حامدی