دوره و شماره: دوره 09، پاییز 1391 - شماره پیاپی 36، پاییز 1391 
3. تاثیر بلانچینگ و خیساندن در محلول های اسمزی بر جذب روغن و ارزیابی حسی چیپس سیب زمینی تولیدی

محسن دلوی؛ امیر دارایی؛ نرجس آقاجانی؛ گولن دانش پور؛ معصومه حسینیان؛ نرگس محمدی


6. اثر پوشش خوراکی پروتئین آب پنیر بر رطوبت و ویژگی های حسی ماهی کلیکای شکم خالی

عباسعلی مطلبی؛ آتنا حسن ذاتی رستمی؛ علی اصغر خانی پور؛ مهدی سلطانی


7. ارزیابی کیفیت روغن دو واریته یولاف (جو دوسر)

مریم قراچورلو؛ مریم بهرامی؛ شاهرخ شعبانی؛ امیرهومن حمصی


9. تاثیر درجه استخراج آرد و مدت زمان تخمیر برکاهش آسپارژین آزاد در خمیر نان سنگک

محمد حسین عزیزی؛ حبیب واحدی؛ فرزاد کبارفرد؛ محسن برزگر؛ زهره حمیدی اصفهانی؛ منوچهر حامدی