دوره و شماره: دوره 08، بهار 1390 - شماره پیاپی 30، بهار 1390 
1. بررسی تغییرات میکروبی پنیر پوستی طی دوره رسیدن

علی نجفی؛ مهسا ضیابخش دیلمی؛ حمیده کریمیان؛ احمد رضا عابدی نیا؛ مرجان حسینی نژاد