دوره و شماره: دوره 08، تابستان1390 - شماره پیاپی 31، تابستان 1390 
7. بررسی میزان آلودگی E.coli O157:H7 در محصولات گوشتی فرآوری شده حاصل از دو کارخانه در شیراز و تهران

حمید عزت پناه؛ سید محمد حسینی؛ مهناز مظاهری اسدی؛ محمود امین لاری؛ داوود عطایی