دوره و شماره: دوره 08، پاییز 1390 - شماره پیاپی 32، مهر 1390