دوره و شماره: دوره 07، بهار 1389 - شماره پیاپی 26، بهار 1389 
1. بررسی ترکیب اسیدهای چرب و پایداری روغن هستۀ نسترن وحشی

مهرداد قوامی؛ اورنگ عیوض زاده؛ محمد چمنی؛ سیدمهدی سیدین