دوره و شماره: دوره 17، بهار 99 - شماره پیاپی 66، بهار 1399 
7. بررسی تأثیر جایگزینی آرد گندم با فیبر گریپ‌فروت بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی کیک اسفنجی

صفحه 69-80

محمد اسماعیل نصرآبادی؛ حماد نوری توپکانلو؛ الهام آزادفر؛ زهره قاضی


8. تاثیر پوشش دهی با آرد گندم و نمک بر جذب روغن و خواص حسی گوشت مرغ سرخ شده

صفحه 81-90

عباسعلی ساری؛ سیده سحر میرمعینی؛ امیر دارائی گرمه خانی