دوره و شماره: دوره 16، پاییز 98 - شماره پیاپی 64، مهر 1398 
بررسی روند رشد میکروجلبک دونالیلا سالینا و میزان تولید بتاکاروتن در غلظت‌های مختلف نمک

صفحه 45-50

سیدعلی هاشمی؛ فرشید پژوم شریعتی؛ حسین دلاوری امرئی؛ امیر حیدری نسب


اثرات فیلم خوراکی کیتوزان حاوی اسانس زنیان بر برخی از ویژگی های شیمیایی گوشت مرغ

صفحه 91-100

فاطمه کریم نژاد؛ ودود رضویلر؛ سیدامیرعلی انوار؛ سهیل اسکندری