دوره و شماره: دوره 16، تابستان 98 - شماره پیاپی 63، تابستان 1398 
1. تأثیر پروبیوتیک ها بر کاهش میزان پاتولین موجود در آب سیب سین بیوتیک

صفحه 1-16

آلاله ذوقی؛ کیانوش خسروی دارانی؛ سارا سهراب وندی؛ حسین عطار؛ سید ابوالحسن علوی