دوره و شماره: دوره 16، بهار 98 - شماره پیاپی 62، بهار 1398 
4. بهینه‌سازی شرایط برشته‌کردن مغز بادام‌زمینی با هوای داغ توسط روش سطح پاسخ

صفحه 33-44

هادی باقری؛ مهدی کاشانی نژاد؛ مهران اعلمی؛ امان محمد ضیایی فر


7. ارزیابی اثرات ضد کپکی و ضد اکسایشی عصاره گیاه رازیانه

صفحه 67-78

نوشین نوشیروانی؛ هادی فصیحی؛ الهام نورمحمدی


10. بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی ماکارونی غنی شده با پودر ریزجلبک اسپیرولینا پلاتنسیس

صفحه 105-113

سید صابر مستولی زاده؛ یزدان مرادی؛ محمد صدیق مرتضوی؛ عباسعلی مطلبی؛ منصوره قائنی