دوره و شماره: دوره 16، زمستان 97 - شماره پیاپی 61، زمستان 1397 
9. تشخیص باسیلوس کواگولانس در محصولات پروبیوتیک به روش مولکولی PCR

صفحه 113-120

فریما معتضدی؛ هوشنگ نیکوپور؛ محمد حسن شاه حسینی