دوره و شماره: دوره 15، بهار 97 - شماره پیاپی 58، بهار 1397 
2. بررسی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و رئولوژیکی صمغ حاصل از برگ پنیرک (Malva Neglecta)

صفحه 19-30

آزاده حسن پور امنیه؛ حسین جوینده؛ بهزاد ناصحی؛ محمد حجتی