دوره و شماره: دوره 13، پاییز 95 - شماره پیاپی 52، پاییز 1395 
1. سینتیک انتقال جرم خشک‌کردن ترکیبی مادون ‌قرمز- هوای داغ کدو حلوایی

صفحه 5-16

سید حسین حسینی قابوس؛ سید مهدی سیدین اردبیلی؛ مهدی کاشانی نژاد؛ غلامحسن اسدی؛ مهران اعلمی


4. بهینه سازی بازیافت نیتروژنی پروتئین هیدرولیز شده آب پنیر با استفاده از روش سطح پاسخ

صفحه 35-44

شیما پیری قشلاقی؛ علیرضا صادقی ماهونک؛ مهران اعلمی؛ محمد قربانی


6. اثر روغن گردو و کفیران بر روی خواص بافتی و رئولوژیکی بستنی

صفحه 59-70

پریسا حبیبی؛ محمد امان ضیایی فر؛ فرامرز خدائیان چگنی


7. نقش درآمدهای غیر کشاورزی در امنیت غذایی خانوارهای روستایی

صفحه 71-78

مهدی چراغی؛ محتبی قدیری معصوم؛ محمدرضا رضوانی


8. بررسی اثر روش خنک کردن تحت خلاء بر برخی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و میکروبی کیک روغنی

صفحه 79-88

معصومه مالمیر؛ بابک غیاثی طرزی؛ غلامحسن اسدی؛ حسین میرسعیدقاضی؛ بابک دلخوش