دوره و شماره: دوره 13، بهار 95 - شماره پیاپی 50، بهار 1395 
3. مقایسه شیوع کم خونی فقر آهن در افراد آلوده و غیر آلوده به هلیکوباکتر پیلوری در شهرستان کاشان

صفحه 29-36

محمد حسین اعرابی؛ محسن تقی زاده؛ سیدمهدی تخت فیروزه؛ فاطمه بهارلویی؛ محمد پوربابایی؛ مهناز محلوجی؛ حسین اکبری؛ شکوفه الوانی


7. تعیین و بررسی برخی خواص فیزیکی و مکانیکی بادام درختی رقم ربیع

صفحه 65-74

مهرداد سلیمی؛ محمد غلامی؛ شهرام محسنی؛ احسان عبدالعلی زاده