دوره و شماره: دوره 13، زمستان 94 - شماره پیاپی 49، زمستان 1394 
3. تعیین میزان پکتین گل آفتابگردان و بررسی کیفی آن به منظور استفاده در صنایع غذایی

صفحه 25-34

بهروز جنت؛ محمدرضا اویسی؛ نفیسه صادقی؛ معصومه بهزاد؛ عبدالعظیم بهفر؛ منان حاجی محمودی؛ سیدمحمدرضا شهدایی


5. اثرات بیوشیمیایی فروکتوز بر رژیم چاقی در موش‌های بالغ نر نژاد NMRI

صفحه 47-54

زهرا پویامنش؛ پریچهر یغمائی؛ آزاده ابراهیم حبیبی؛ مهسا محمدآملی