دوره و شماره: دوره 12، زمستان 93 - شماره پیاپی 45، زمستان 1393 
4. بررسی حضور پروتئین گیاهی سویا در تعدادی از محصولات گوشتی تجاری با آزمون PCR

صفحه 33-40

سارا بازیاری؛ حمید رضا زمانی زاده؛ مریم میزانی؛ انوشه شریفان


7. تولید صنعتی ماست چویل و بررسی خصوصیات شیمیایی و حسی آن

صفحه 59-70

سعید سخاوتی زاده؛ معصومه کریمی؛ علیرضا سوند رومی؛ وحید صادقی سروستانی


8. تأثیر تیمارهای پس از برداشت بر روی کیفیت گوجه فرنگی رقم ارلی اوربانا وای

صفحه 71-80

محسن وظیفه دوست؛ سید ابراهیم حسینی؛ سعید بختیاری؛ احمد جعفر نژاد


9. تاثیر فرایند تصفیه بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی روغن دو رقم زیتون بلیدی و آربیکینا

صفحه 81-90

معصومه سادات میر رضایی رودکی؛ محمد علی سحری؛ بابک غیاثی طرزی؛ مریم قراچورلو؛ محسن برزگر