دوره و شماره: دوره 12، بهار 94 - شماره پیاپی 46، بهار 1394 
1. تاثیر پودر هسته خرما بر برخی ویژگی‌های خمیر بیسکویت و بیسکویت سخت

صفحه 5-14

مهسا مجذوبی؛ حسن منصوری؛ سید رضا فلسفی؛ عسگر فرحناکی