ارزیابی اثر کاربرد 1- متیل سیکلو پروپن بر خواص فیزیکوشیمیایی گوجه فرنگی رقم ”راپسونا“

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قوچان، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، قوچان، ایران

2 دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، واحد قوچان، دانشگاه آزاد اسلامی، قوچان، ایران

چکیده

مقدمه: گوجه فرنگی یکی از محصولات زراعی مهم است که 30 درصد محصول تولیدی در فاصله برداشت تا مصرف آن از بین می‌رود و ظرفیت بالای تولید اتیلن گوجه فرنگی دلیل عمده این ضایعات است. دراین تحقیق اثر غلظت‌های مختلف محلول 1-متیل سیکلو پروپن به عنوان یک عامل مهار کننده اتیلن، برخصوصیات فیزیکوشیمیایی گوجه فرنگی بررسی شد.
مواد و روش ها: گوجه فرنگی رقم راپسونا از یک مزرعه در شهرستان اسدآباد انتخاب و در مرحله شکستگی رنگ برداشت شد. تیمار دهی با 1- متبل سیکلوپروپن در غلظتهای μL/L 0، 35/0، 7/0، 1 و 35/1 به مدت 12 و 24 ساعت روی نمونه های گوجه فرنگی اعمال گردید و طی مدت 4 هفته نگهداری در انبار با دمای 2 ± 12 درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی 85 تا 90% ، نمونه برداری به صورت هفتگی از هر یک از تیمارها انجام و متغیرهای درصد مواد جامد محلول،اسیدیته کل، رنگ و اتیلن تجمعی مورد بررسی قرار گرفت. این آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی در 3 تکرار انجام شد. داده ها توسط نرم افزار  SPSS تحت آنالیز واریانس قرار گرفتند.
یافته ها: نتایج نشان داد که استفاده از متیل سیکلو پروپن اثر معناداری (05/0>P) بر درصد مواد جامد محلول، اسیدیته، رنگ و اتیلن تجمعی داشت. محلولهای 1- متبل سیکلوپروپن در غلظت μL/L 1 و 35/1 بیشتر از سایر تیمارها از افزایش بریکس نمونه‌های گوجه فرنگی طی دوره نگهداری جلوگیری کرد. کاهش اتیلن برای تیمارهای حاوی  غلظت های μL/L 35/0، 7/0، 1و 35/1 نسبت به تیمار کنترل به ترتیب 28، 80، 200 و420 درصد بود. همچنین تیماردهی با  1-متبل سیکلوپروپن سبب کاهش اسیدیته و رنگ گردید، به طوریکه در سنجش رنگ، اختلاف میانگین مولفه R برای محلول‌های آزمایشی با غلظت μL/L 35/0، 7/0، 1و 35/1 نسبت به تغییرات این مولفه در نمونه کنترل، به ترتیب 5، 15، 30 و 34 درصد افزایش یافت.
نتیجه گیری: نتایج این تحقیق نشان داد که در تمام صفات اثر تیمار متیل سیکلو پروپن  معنی دار (5 0/0>P) بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of 1-Methyl Cyclopropene on the Physicochemical Properties of Tomato (Rapsona Cultivar)

نویسندگان [English]

  • S Mehrzad 1
  • A Mohamadi Sani 2
چکیده [English]

Introduction: Tomato is an important economical vegetable crop in Iran. Approximately
30% of the crop is lost during the harvest to consumption chain. The high generation of
ethylene production in tomato is the main reason. In this study we investigate and evaluate the
effect of different concentrations of MCP on the physicochemical properties of this popular
vegetable product.
Materials and Methods: The Respona cultivator was selected from a farm in the city of
Asadabad. Tomatoes were collected at the point of colour change. Tomatoes were treated with
1-MCP at different concentrations (0.35, 0.70, 1.00 and 1.35 ) for the period of 12 and 24
hours and during storage for 4 weeks at 12± 2 with relative humidity of 85-90% were
examined for total soluble solid, total acidity, colour and ethylene concentration. This
examination was carried out in a completely randomized design in triplicate order. The
statistical analyses were carried out using SPSS software.
Results: The results indicated that 1-MCP had significant effect (p<0.05) on the total soluble
solid percent, acidity, colour and ethylene concentration. 1-MCP solution at concentrations of
1.0 and 1.351l/l had the highest effect in the prevention of increased Brix of tomatoes.
Ethylene concentration was decreased for all the samples as compared to the control and
reductions were proportional to the increased concentrations of 1-MCP. 1-MCP also caused
decreases in the acidity and colour.
Conclusion: The results showed the significant effect of MCP (p<0.05) on the soluble solids,
acidity, color and accumulation of ethylene concentration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • 1-MCP
  • Physicochemical Properties
  • tomato
  • waste
بی نام. ( 1388). آمارنامه کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان، انتشارات روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان.
قادری، ر. و رضایی، ر. (1389). راهنمای جامع کشت و پرورش گوجه فرنگی. چاپ اول، انتشارات آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، صفحات 45-30.
Abeles, F. B. & Morgan, P. W. (1992). Ethylene in Plant Biology. 2nd Ed. San Diego, Cal. Academic Press, 307-314.
Akiyama, S. & Togeda, H. (2000). Hikari Shokobaito Kanrengijutsu: seikikigyo on technology(in Japanese). Tokyo, Japan: Nikkanogyo shimbunsha,21, 112-124.
Alexander, L. & Grierson, D. (2002). Ethylene biosynthesis and action in tomato. J. Exp. Bot.53, 2039-2055.    
Batu, A. (2004). Determination of acceptable firmness and color values of tomatos. Journal of food Engineering, 61(3): 471-475
Daly, J. & Schluter, A. (2001). EthylBloc: An Industry Perspective. Perishables Handling Quarterly, 108 (5): 95-234.
Graham, T. K., Venestra, J. N. & Armstrong, P. P. (1998). Ethylene removal for long-term conservation of fruits vegetables. Food Quality, 4(3): 126-199.
Guillen, F., Castillo, S. P., Zapata, J., Martinez-Romero, D., Serrano, M. & Valero, D. (2007). Efficacy of 1-MCP treatment in tomato fruit: 1.Duration and concentration of 1-MCP to gain an effective delay of postharvest ripening. Postharvest Biol. Technol., 43(1): 23-27. 
Hershkovitz, V., Saguy, S. I. & Pesis, E.(2005). Postharvest application of 1-MCP to improve the quality of various avocado. Postharvest Biol.Technol, 37(3): 252-264.
Horwits, W. (2000). Association of Official Analytical Chemists International (AOAC). Gaithersburg , USA.
Mostofi, Y., Toivonen, P. M., Lessani, A., Mesbah Babalar, H. & Changwen, L. (2003). Effects of methylcyclo-propene on ripening of greenhouse tomatoes at three storage temperatures. Postharvest Biol. Technol., 27(3):285-292.
Nakajima, N., Ito, T., Tamaoki, M., Aono, M., Kubo, A. & Saji, H. (2001). Generation of ozone-resistant plants with an anti-sense DNA for ACC Synthase. Available at: www.nies.go.jp/kenko/biotech/ito/ito.html. Accessed on 10 July 2002.
Pesis, E. (2005). The role of the anaerobic metabolits, acetaldehyde, and ethanol in fruit ripening enhancement of fruit quality and fruit deterioration. Psrtharvest Biol. Tech, 37(1):1-19.
Sisler, E. C. & Serek, M. (2003). Compounds interacting with the ethylene receptor in plants. Plant Biol, 5: 473–80. 
span dir=RTL>) بوده است.