تاثیر دو روش بسته بندی نانویی بر پایه کیتوزان بر شرایط میکروبی دو رقم زردآلو (58- شاهرود و چین‌کلاغی)

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مهندسی بسته بندی، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج، ایران

چکیده

مقدمه: زردآلو میوه­ای نرم با ماندگاری کوتاه است که دارای مقاومت پایینی در برابر فشارهای مکانیکی و شرایط نامناسب حمل و نقل و نگهداری می­باشد و در نتیجه از ضایعات قابل توجهی برخوردار است. بسته­بندی مناسب یکی از روش­هایی است که می­تواند ضایعات این محصول باغی را در مراحل پس از برداشت و بازار­رسانی تا حد زیادی کاهش دهد.
مواد و روش‌ها: در این مطالعه، تاثیر یک نوع واکس نانویی بر پایه کیتوزان و ظروف نانویی کیتوزانی (شانه) بر خواص میکروبی دو رقم چین­کلاغی و 58- شاهرود میوه زردآلو بررسی شد. بخشی از دو رقم زردآلو بدون تیمار به عنوان شاهد، قسمتی با واکس فوق پوشش داده شده و بخشی نیز داخل شانه، در دمای oC0 و رطوبت نسبی (5±90%) قرار گرفتند. طی مدت نگهداری، هر هفته، شرایط نمونه‌ها با انجام آزمون­های میکروبی بررسی شد. برای اطمینان از وجود ذرات نانوامولسیون روی میوه، آزمون SEM نیز انجام گرفت.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که اختلاف معنی­داری در سطح 1% بین عوامل پوشش، رقم و زمان نگهداری از نظر شمارش­کلی میکروبی و تعداد کولونی کپک­ها و مخمرها وجود دارد. پوشش و شانه نسبت به شاهد نقش موثری در کاهش سرعت رشد میکروبی ایفا کردند. نتایج SEM نشان داد که نانو­امولسیون به­خوبی روی نمونه­های پوشش­دار هر دو رقم قرار گرفته است. نمونه­های شاهد هر دو رقم دارای سطح تخریب شده هستند اما نمونه­های دارای پوشش، از سطح یکدست و مناسبی برخوردار می­باشند.
نتیجه‌گیری: استفاده از کیتوزان به دلیل دارا بودن خواص ضد­ باکتریایی مناسب در کاهش سرعت آلودگی میکروبی و در نتیجه حفظ کیفیت زردآلو پیشنهاد می­شود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Two Packaging Methods Based on Nano-Chitosan on the Microbial Properties of Two Varieties of Apricot (58-Shahrood and Chin Kalaghi)

نویسنده [English]

  • B Tajeddin
چکیده [English]

Introduction: Apricot is a soft fruit with a short storage life. A considerable quantities of this
fruit are wasted due to its poor resistance to impact, unsuitable transport and storage
conditions. Appropriate packaging is a good policy to decrease the wastage of this product in
the post harvest and marketing stages.
Materials and Methods: In this research, the effect of chitosan-based nano-emulsion and
chitosan-based nano-containers on the microbial properties of two Iranian apricot cultivars
namely the 58-Shahroud (526) and the ChinKalaghi (510) were studied. All the apricot fruits
were divided into three groups; without any treatments as the control, coated with the
aforementioned wax and were packed in the chitosan nano-based containers. The treated
fruits were then stored at 0°C at relative humidity of %90± 5 for 8 weeks. During the cold
storage period, required microbial tests were performed every week. SEM test was also
carried out.
Results: The results showed that there are significant differences between the factors of
coating, cultivar and storage time in terms of microbial tests. Chitosan nano-emulsion and
chitosan nano-container have important roles in the prevention of the microbial growth as
compared to the control. SEM confirmed a nano-based coating on the skin of both cultivars.
Conclusion: The application of chitosan as a coating film or chitosan based nano-containers
might be regarded as a suitable method to reduce antimicrobial contamination of apricots.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Apricot
  • Chitosan-Based Nano-Container
  • Chitosan-Based Nanoemulsion
  • Coating
  • Microbial Properties
بی نام. (1390). نتایج طرح آمارگیری نمونه­ای محصولات باغی سال 1390. تهران: وزارت جهاد کشاورزی، معاونت امور برنامه ریزی و اقتصادی، دفتر آمار و فناوری اطلاعات.
قوچق، د. و موسوی، س. ا. (1380). بررسی شرایط مختلف فعالیت ضد باکتریایی چیتوزان روی اشریشیا کلی. نشریه پزشکی یاخته، سال سوم، شماره 12، 188-185.
مستوفی، ی.، دهستانی اردکانی، م. و رضوی، س. ه. (1390). اثر چیتوزان بر افزایش عمر پس از برداشت و ویژگی­های کیفی انگور رقم شاهرودی. فصلنامه علوم و صنایع غذایی، دوره 8، شماره 30. 
Bautista-Banos S., Hernandez-Lauzardo, A. N., Velazquez-del Valle, M. G., Hernandez-Lo pez, M., Ait Barka, E., Bosquez-Molina, E. & Wilson, C. L. (2006). Chitosan as a potential natural compound to control pre and postharvest diseases of horticultural commodities. Crop Protection, 25, 108-118.
Dutta, P. K., Dutta, J. & Tripathi, V. S. (2004). Chitin and chitosan: chemistry, properties and applications. Journal of Seintific & Industrial Research, 63, 20-31.
Dutta, P. K., Tripathi, S. H., Mehrotra, G. K. & Dutta, J. (2009). Perspectives for chitosan based antimicrobial films in food applications. Food Chemistry, 114 (4), 1173-1182.
Flores, S., Haedo, S. & Campos, C. (2007). Antimicrobial performance of potassium sorbate supported in tapioca starch edible films. Food Res. Technol, 225, 375-384.
Franssen, L. R., Rumsey, T. R. & Krochta, J. M. (2004). Whey protein film composition effects on potassium sorbate and natamycin diffusion. J. of Food Sci., 69(5), 347-353.
Haciseferogullari, H., Ozcan, M., Sonmete, M. H. & Ozbek, O. (2005). Some physical and chemical parameters of wild medlar (Mespilus germanica L.) fruit grown in Turkey. J. of Food Eng., 69, 1-7.
 Janick, J. & Paull, E. R. (2008). The Encyclopedia fruits and nuts. CABI.
Justino, G. C., Santos, M. R., Canário, S., Borges, C., Florêncio, M. & Mira, L. (2004). Plasma quercetin metabolites: structure-antioxidant activity relationships. Archives of Biochemistry and Biophysics, 432, 109-121.
Ozbek, S. (1978). Special Horticulture. C.U. Faculty of Agriculture no.128, Adana, Turkey.
Park, S. I., Daeschel, M. & Zhao, Y.  (2004). Functional properties of antimicrobial lysozyme-chitosan composite films. J. of Food Sci, 69(8), 215-221.
Ricardo, D., Andrade, O. & Fernando, A. O. (2012). Atomizing Spray Systems for Application of Edible Coatings. Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety, 11 (3), 323–337.
Yildiz, F. (1994). New technologies in apricot processing. Journal standard, Apricot Special Issue, Ankara, 8, 67-69.
Yu, L., Dean, K. & Li, L. (2006). Polymer blends and composites from renewable resources. Progress in Polymer Science, 31, 576–602.