بررسی اثر ضد میکروبی عصاره سیر بر باکتری‌هایStaphylococous aureus وEscherichia coli در مدل غذایی گوشت مرغ آماده طبخ

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه مهندسی کشاورزی- علوم و صنایع غذایی، تهران، ایران

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی، تهران، ایران

3 مربی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی، تهران، ایران

4 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: در حال حاضر نگه دارنده‌های شیمیایی به منظور افزایش زمان ماندگاری و حفظ کیفیت، به طور متداول در مواد غذایی مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند. از آنجائیکه اثرات جانبی این نگه دارنده‌ها به طور کامل شناخته شده نمی‌باشد و همچنین به علت مضرات احتمالی استفاده مداوم آن‌ها در مواد غذایی، کاربرد نگه دارنده‌های طبیعی رو به افزایش است. در این تحقیق از عصاره سیر به عنوان نگه دارنده طبیعی با خواص ضد میکروبی و اثرات مطلوب حسی در گوشت مرغ آماده طبخ، استفاده شده است.
مواد و روش‌ها: ابتدا تعیین حداقل غلظت بازدارنگی عصاره سیر(MIC)به روش رقیق سازی در محیط آگار، بر روی باکتری گرم منفی 35218ATCC  Escherichia coli O157:H7و باکتری گرم مثبت1431 Staphylococous aureus PTCCدر محیط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. جهت مشخص شدن اثر ضد میکروبی عصاره و ویژگی‌های حسی آن در ماده غذایی، غلظت‌های مختلف عصاره سیر (mg/ml10 ، 0،6،7،8)در گوشت مرغ آماده طبخ در فواصل زمانی 24، 48، 72 ساعت و 1هفته مورد بررسی قرار گرفت و همچنین اثر افزودن عصاره سیر بر ویژگی‌های حسی گوشت مرغ بررسی شد.
یافته‌ها: نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان می‌دهد که عصاره سیر اثر ضد میکروبی قابل توجهی بر روی باکتری‌های مورد بررسی دارد، به گونه‌ای کهMICمربوط به باکتری‌های Escherichia coli O157:H7وStaphylococous aureus در محیط آزمایشگاهی در مورد عصاره سیر mg/ml7 می‌باشد. ثابت گردید که استفاده از غلظت‌های مناسب عصاره سیر (mg/ml8 و 7) درگوشت مرغ آماده طبخ، علاوه بر کاهش فلور میکروبی مرغ در سطح معناداری(05/0(p<بر روی طعم، مزه و به طور کلی خصوصیات ارگانولپتیک آن اثر مثبتی گذاشته و می‌تواند موجب افزایش زمان ماندگاری گوشت مرغ آماده طبخ گردد.
نتیجه‌گیری: بررسی حاضر نشان داد که غلظت‌های مناسب عصاره سیر(mg/ml8 و 7) موجب کم شدن میزان این دو پاتوژن مهم در گوشت مرغ می‌گردند، لذا می‌توان از عصاره سیر به عنوان یک نگهدارنده طبیعی که بر خصوصیات ارگانولپتیک محصول نهایی نیز اثر مثبت دارد، در فرایند تولید گوشت مرغ آماده طبخ استفاده نمودوماندگاری این محصول را افزایشداد.غلظت‌های بالاتر از عصاره سیر(mg/ml10)با آنکه اثر ضد میکروبی شدیدتری داشته است، اما بر خصوصیات حسی اثر نامطلوبی را برجا گذاشت.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Antimicrobial Effect of Garlic Extract on Staphylococous aureus and Escherichia coli O157:H7 in Ready to Cook Chicken

نویسندگان [English]

  • M Ranjbar 1
  • A Sharifan 2
  • S Shabani 3
  • M Amin Afshar 4
چکیده [English]

Introduction: In recent years chemical preservatives have been commonly used in foods to increase the shelf life. Due to these preservatives their continuous use in food might not be recommended therefore the application of natural preservatives, substances that have been employed for a long period is preferred. In this research, the antimicrobial effects of garlic extract, a natural preservative has been investigated in ready to cook chicken.
Materials and Methods: The minimum inhibitory concentrations of the garlic extract were determined by using agar dilution method for Staphylococousaureus and Escherichia coli O157:H7in vitro. Furthermore for testing the antimicrobial effect of garlic extract in food system, different concentrations of garlic extract (0, 6, 7, 8, 10 mg/ml) were added to ready to cook chicken and the activities were evaluated after 24, 48, 72 hours and one week .The effects of adding different concentrations of extract on sensory behaviour were also evaluated.
Results: The results have shown that Garlic extract has significant anti-microbial effects on the tested bacteria and the MIC was 7 mg/ml for both bacteria. By increasing the concentration of the garlic extract, the counts were reduced (p<0.05). It is also proved that the optimum concentrations (7, 8 mg/ml) of garlic extract had a significant effect on the sensory characteristics of cooked chicken.
Conclusion: The optimum concentration of garlic extract, apart from decreasing the bacterial counts and increasing the shelf life, had a positive effect on organoleptic properties of cooked chicken. Therefore this compound might be employed as replacement for the chemical preservatives used in food industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Garlic Extract
  • Minimum Inhibitory Concentration (MIC)
  • Ready to Cook Chicken Sensory Evaluation