مطالعه اثرات تابش لیزر موج پیوسته در محدوده مرئی بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی پروتئین های سفیده تخم مرغ

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه تبریز، دانشکده دامپزشکی، گروه بهداشت مواد غذایی و آبزیان، تبریز، ایران

2 دانش آموخته دکترای حرفه ای دامپزشکی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 استادیار دانشگاه تبریز، دانشکده فیزیک، گروه فیزیک، تبریز، ایران

4 استادیار دانشگاه تبریز، دانشکده دامپزشکی، گروه پاتوبیولوژی، تبریز، ایران

5 دانشجوی دکترای عمومی دامپزشکی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

مقدمه: امروزه مصرف کنندگان مواد غذایی خواستار بکارگیری روش های نگهداری و محافظت نو و مطمئن می باشند. در این راستا استفاده از تابش های نوری مختلف در صنعت غذا در جهت محافظت آن به عنوان یک تکنولوژی جدید مطرح بوده و این روش در غیر فعال سازی شمار زیادی از میکروارگانیسم ها بویژه اغلب میکروارگانیسم های پاتوژن عامل عفونت و مسمومیت زای حاصل از غذا بسیار مناسب می باشند، با این وجود تاثیر تابش های مختلف بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی غذا و اجزء آن از چالش های مهم کاربرد این تیمار در صنایع غذایی می باشد.
مواد و روش ها: در مطالعه حاضر اثرات تابش لیزرهای موج پیوسته در محدوده مرئی برخصوصیات ساختاری (با استفاده از-PAGE SDS) و فیزیکوشیمیایی (ارزیابی خصوصیات ارگانولپتیکی و pH) پروتئین های سفیده تخم مرغ مورد مطالعه قرار گرفت.
یافته ها: نتایج حاصل از تاثیر تابش لیزرهای محدوده­ مرئی در حداکثر قدرت و در بالاترین دوره زمانی بکار رفته (180 دقیقه) با استفاده از ارزیابی الکترفورز نشان داد که هیچ گونه تغییری در خصوصیات ساختمانی پروتئین های سفیده­ تخم مرغ وجود نداشته و همچنین اثرات نامطلوبی در خصوصیات ارگانولپتیکی سفیده تخم مرغ مشاهده نشد. در ارزیابی مقادیر pH نیز هیچ گونه اختلاف آماری معنی داری بین نمونه های کنترل و تیمارهای صورت گرفته در این مطالعه مشاهده نشد.
نتیجه گیری: از روش تابش لیزر در محدوده مرئی می توان به عنوان روش سالم سازی جدیدی در تخم مرغ­های شکسته استفاده نمود، اگرچه تحقیقات بیشتر در مورد توانایی ضد میکروبی این لیزرها باید صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Continuous Waves (CW) Lasers Within Visible Range on the Physicochemical Properties of Egg Albumen

نویسندگان [English]

 • razagh Mahmudi 1
 • Mohammad Saeid Hosseinzade 2
 • ebrahim safari 3
 • Mirhassan Musavi 1
 • Peyman Zare 4
 • Amir Fakhri 5
 • Yashar Farshi 5
چکیده [English]

Introduction: Due to the consumers demand for high quality food, new safe and effective methods of food processing and preservation have been developed. The application of optical radiation in the food industry for preservation has been known as a new technology. This method is quite effective to inactivate a large number of microorganism’s particularly pathogenic microorganisms that often cause infection and food poisoning. However, when this kind of treatment is applied some changes might occur. Therefore the aim of this project is to understand the effect of such treatment on the physicochemical properties of egg
albumen.
Materials and Methods: The effects of visible Continuous Waves (CW) lasers on structural changes (using SDS-PAGE) and physicochemical properties (organoleptic and pH) of egg Albumen were studied.
Results: The results of this investigation indicated that visible laser radiation even at the maximum power and highest time period (180 minute) did not affected the structural and organoleptic characteristic of egg white proteins. Evaluation of the pH values showed that there were not significant differences between the control and the treated samples.
Conclusion: It can be concluded that visible continuous lasers radiation might be employed as a new safe sanitation method in egg industry, however further research is required to understand more about its precise and potent application.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Continuous Waves (CW) laser
 • Egg white
 • Protein
 • SDS-PAGE
 
Amirsardari, Y., Yu, Q. & Willams, P. (2001). Effect of ozonation and UV irradiation with direct filtration on disinfection and disinfection by-product precursors in drinking water treatment. Environmental Technology. 22, 1015-1023.
Anderson, J. G., Rowan, N. J., MacGregor, S. J., Fouracre, R. A. & Farish, O. (2000). Inactivation of food-borne enteropathogenic bacteria and spoilage fungi using pulsed-light. IEEE Trans. Plasma Science. 28, 83–88.
Barbosa-Cánovas, G. V., Gongora-Nieto, M. M. & Swanson, B. G. (1998). Nonthermal electrical methods in food preservation. Food Science International. 4, 363–370.
Du, M., Hur, S. J. & Ahn, D. U. (2002). Raw meat packaging and storage affect the color and odor of irradiated broiler breast fillets after Cooking. Meat Science, 61, 49-54.
Gemma, O. O., Olga, M. B. & Robert S. F. (2010). Pulsed Light Treatment for food preservation. Areview. Food Bioprocess Technol. 3, 13-23.
Gongora-Nieto, M. M., Seignour, L., Riquet, P., Davidson, P. M., Barbosa-Cánovas, G. V. & Swanson, B. G. (1999). Hurdle approach for the inactivation of Pseudomonas fluorescens in liquid whole egg. Food Engineering: Nonthermal Processing. Chicago, IL, USA: IFT annual meeting, 83A-2.
Guerrero-Beltran, J. A. & Barbosa-Canovas, G. V. (2004). Review: Advantages and limitations on processing foods by UV light. Food Science and Technology International, 10, 137–147.
Gutierrez, M. A., Takahashi, H. & Juneja, L. R. (1996). Nutritive evaluation of hen eggs. In T. Yamamoto, L. R. Juneja, H. Hatta, & M. Kim (Eds.), Hen eggs their basic and applied science. Boca Raton: CRC Press, pp. 25–35.
Hermawan, N., Evrendilek, G. A., Dantzer, W. R., Zhang, Q. H. & Richter, E. R. (2004). Pulsed electric field treatment of liquid whole egg inoculated with Salmonella enteritidis. Journal of Food Safety, 24, 71–85.
Meilgaard, M., Civille, G. V. & Carr, B. T. (1999). Sensory evaluation techniques. Boca Raton, FL: CRC Press.
Mine, Y. (1995). Recent advances in the understanding of egg white protein functionality. Trends in Food Science & Technology, 6(7), 225-232.
Murphy, H. M., Payne, S. J. & Gagnon, G. A. (2008). Sequential UV- and chlorine-based disinfection to mitigate Escherichia coli in drinking water biofilms. Water Research, 42, 2083-2092.
Powrie, W. D. & Nakai, S. (1986). The chemistry of eggs and egg products. In O. J. Cotterill (Ed.), Egg science and technology. AVI Publishing, pp. 97-139
Qin, B. L., Pothakamury, U. R., Vega-Mercado, H., Martín- Belloso, O. M., Barbosa-Canovas, G.V. & Swanson, B.G. (1995). Food pasteurization using high-intensity pulsed electric fields. Food Technology,12, 55–60.
Rowan, N. J., MacGregor, S. J., Anderson, J. G., Fouracre, R. A., Mcllvaney, L. & Farish, O. (1996). Pulsed-light inactivation of food-related microorganisms. Applied Environment Microbiology,65, 1312–1315.
Sambrook, J., David, W. & Russel, T. (2000). Molecular cloning: A Laboratory Manual. Cold Spring Harbor, N.Y: Cold Spring Harbor Laboratory.
Sampedro, F., Rodrigo, D., Martinez, A., Barbosa-Cánovas, G. V. & Rodrigo, M. (2006). Review: Application of Pulsed Electric Fields in Egg and Egg Derivatives. Food Science Technology International,12(5), 397–406.
Takeshita, K., Shibato, J., Sameshima, T., Fukunaga, S., Isobe, S., Arihara, K. & Itoh, M. (2003). Damage of yeast cells induced by pulsed light irradiation. International Journal Food Microbiology. 85, 151–158.