بررسی تاثیر عصاره آبی مرمکی بر ویژگی های گوشت چرخ کرده گوساله نگهداری شده در دمای یخچال

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع غذایی، دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 مربی گروه صنایع غذایی، دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 استادیار گروه مکانیزاسیون کشاورزی، دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: گیاه مرمکی با نام علمی Commiphora myrrha بطور سنتی برای درمان بیمارهای مزمن، ضدالتهاب، تسکین دهنده و ضدمیکروب مورد استفاده قرار می‌گیرد. هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر آنتی‌اکسیدانی و ضدمیکروبی عصاره آبی مرمکی بر ویژگی های گوشت چرخ کرده گوساله نگهداری شده در دمای یخچال می باشد.
مواد و روش ها: در این مطالعه از عصاره آبی (5/0، 2 و 3 درصد) گیاه مرمکی به عنوان نگهدارنده طبیعی گوشت گوساله چرخ کرده در طی 14 روز در دمای 4 درجه سلسیوس استفاده شد. طی این پژوهش خصوصیات شیمیایی (pH ، اندیس پراکسید، اندیس تیوباربیتوریک اسید و مواد نیتروژن‌دار فرار کل)، خصوصیات میکروبی(شمارش کلی میکروارگانیسم‌ها، استافیلوکوکوس اورئوس و باکتری‌های سایکروفیل) و خصوصیات حسی نمونه‌های گوشت چرخ کرده مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافته ها: بررسی روند تغییرات pH نشان داد که با افزایش زمان نگهداری تا 7 روز به طور معنی‌داری (05/0>p) کاهش یافت و سپس از 7 تا 14 روز میزان pH نمونه‌ها به طور معنی‌داری (05/0>p) افزایش یافت. تغییرات شاخص‌های اکسیداتیو یعنی اندیس پراکسید و اندیس تیوباربیتوریک اسید نشان داد که افزایش زمان نگهداری منجر به افزایش این شاخص‌ها شد اما بکارگیری عصاره مرمکی و افزایش سطح آن از تغییرات شدید شاخص‌های اکسیداتیو به طور معنی‌داری (05/0>p) جلوگیری نمود. اندازه‌گیری شاخص TVB-N نشان داد که با افزایش زمان نگهداری این شاخص افزایش می‌یابد اما افزایش سطح نگهدارنده‌های طبیعی به طور معنی‌داری (05/0>p) منجر به کاهش تغییرات TVB-N می شود. بررسی فعالیت ضدمیکروبی عصاره مرمکی در گوشت چرخ کرده نشان داد که افزایش زمان نگهداری به طور معنی‌داری منجر به افزایش تعداد کل میکروارگانیسم‌ها، استافیلوکوکوس اورئوس و باکتری‌های سایکروفیل در نمونه‌های مورد آزمون می گردد. با این وجود بکارگیری عصاره مرمکی و افزایش سطح استفاده از آن‌ها به طور معنی‌داری (05/0>p) جمعیت میکروبی را کاهش داد و تغییرات آن‌ها را به حداقل رساند. همچنین ارزیابی حسی نمونه‌های گوشت چرخ کرده نشان داد که نمونه تیمار شده با 3 درصد عصاره مرمکی دارای بالاترین امتیاز خصوصیات حسی در مقایسه با سایر نمونه‌ها بود.
نتیجه گیری: به طورکلی می‌توان گفت استفاده از 3 درصد عصاره مرمکی به عنوان نگهدارنده طبیعی جهت افزایش ماندگاری مواد غذایی روشی امکان پذیر برای کاهش نگهدارنده‌های شیمیایی در این محصولات است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the effect of Commiphora Myrrha aqueous extract on the chemical and microbial properties of ground beef at refrigerator temperature

نویسندگان [English]

  • yasaman mohammad namdar 1
  • shahrokh shabani 2
  • hossein bakhoda 3
1 M. Sc. Student of the Department of Food Science and Technology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Academic Member of the Department of Food Science and Technology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor of the Department of Agricultural Mechanization, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

 
Introduction: The myrrh herb by the scientific name of Commiphora myrrha is traditionally used for chronic diseases treatment, anti-inflammatory, painkiller, and an antimicrobial agent. The aim of the present study was to investigate the effect of aqueous extract on properties of ground beef stored at refrigerator temperature.
Materials and Methods: In this study, aqueous extract (0.5, 2, and 3%) of Commiphora myrrha (Myrrh) was used as a Bio Preservative to extend the shelf life of the ground beef during 14 days of storage at 4 °C. In this study, chemical properties (peroxide value, Thiobarbituric acid value, and total volatile basic nitrogen), microbial properties (total count of microorganisms, Staphylococcus aureus, and psychrophilic and mesophilic bacteria), and sensory properties of ground beef samples were evaluated.
Results: Examination of pH changes showed that by increasing the storage time up to 7 days, the pH of all samples decreased (p<0.05), and then from 7 to 14 days, the pH of the samples increased significantly (p<0.05). Changes in oxidative indices, i.e. peroxide index and Thiobarbituric acid index, showed that increasing the storage time led to an increase in these indices, but the use of Myrrh extract prevented significant changes in oxidative indices (p<0.05). Measurement of the TVB-N index showed that by increasing storage time, this index increases, by increasing the level of bio preservatives significantly (p<0.05) led to a decrease in TVB-N changes. Examination of the antimicrobial activity of Myrrh extract in ground beef showed an increase in the total count, S. aureus, and psychrophilic and mesophilic bacteria in the tested samples. However, by increasing the concentration of Myrrh extract (p<0.05) significantly reduced the microbial population and minimized their changes. The sensory evaluation of ground beef samples showed that the treated sample with 3% Myrrh extract had the highest score and also the highest acceptability as compared to other samples.
Conclusion: It might be concluded that the application of 3% Myrrh extract as a bio preservative to extend the shelf life of perishable products is a promising way to reduce the use of chemical preservatives in these products.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bio Preservative
  • Bioactive Compounds
  • Commiphora myrrha (Myrrh)
  • Extract
  • Ground Meat
 
Abdel-Naeem, H. H. S. & Mohamed, H. M. H. (2016). Improving the Physico-chemical and sensory characteristics of camel meat burger patties using ginger extract and papain. Meat Science, 118, 52–60. https://doi.org/10.1016/j.meatsci.2016.03.021.
AL-Samarrai, O. R. (2018). Studying of Phytochemical, Nutritive values and Antioxidant ability of Commiphora myrrha. Al-Mustansiriyah Journal of Pharmaceutical Sciences (AJPS)17(1), 12-12.
Amiri, E., Aminzare, M., Azar, H. H. & Mehrasbi, M. R. (2019). Combined antioxidant and sensory effects of corn starch films with nanoemulsion of Zataria multiflora essential oil fortified with cinnamaldehyde on fresh ground beef patties. Meat Science153, 66-74.
Barbosa, L. N., Rall, V. L. M., Fernandes, A. A. H., Ushimaru, P. I., da Silva Probst, I. & Fernandes Jr, A. (2009). Essential oils against foodborne pathogens and spoilage bacteria in minced meat. Foodborne pathogens and disease6(6), 725-728.
Chan, K., Islam, M. W., Kamil, M., Radhakrishnan, R., Zakaria, M. N. M., Habibullah, M. & Attas, A. (2000). The analgesic and anti-inflammatory effects of Portulaca oleracea L. subsp. sativa (Haw.) Celak. Journal of ethnopharmacology73(3), 445-451.
Djenane, D., Aïder, M., Yangüela, J., Idir, L., Gómez, D. & Roncalés, P. (2012). Antioxidant and antibacterial effects of Lavandula and Mentha essential oils in minced beef inoculated with E. coli O157: H7 and S. aureus during storage at abuse refrigeration temperature. Meat science92(4), 667-674.
Emiroğlu, Z. K., Yemiş, G. P., Coşkun, B. K. & Candoğan, K. (2010). Antimicrobial activity of soy edible films incorporated with thyme and oregano essential oils on fresh ground beef patties. Meat science86(2), 283-288.
Farzaneh, V., & Carvalho, I. S. (2015). A review of the health benefit potentials of herbal plant infusions and their mechanism of actions. Industrial Crops and Products65, 247-258.
Ghafoor, K., Choi, Y. H., Jeon, J. Y. & Jo, I. H. (2009). Optimization of ultrasound-assisted extraction of phenolic compounds, antioxidants, and anthocyanins from grape (Vitis vinifera) seeds. Journal of Agricultural and Food Chemistry57(11), 4988-4994.
Ghasemi, J., Mehsti, P., Nouri Saeedlou, S., Ghasemi, A., Nasiri Seideh, L. & Ayrmelo, P. (2017) Investigating the effect of rosemary extract on inhibiting the oxidation of fats and the growth of Staphylococcus aureus bacteria in ground beef. Iran Food Science and Industry, 14 (63), 325-336. [In Persian]
Goulas, A. E. & Kontominas, M. G. (2005). Effect of salting and smoking-method on the keeping quality of chub mackerel (Scomber japonicus): biochemical and sensory attributes. Food Chemistry93(3), 511-520.
 Hyytiä, E., Hielm, S., Mokkila, M., Kinnunen, A. & Korkeala, H. (1999). Predicted and observed growth and toxigenesis by Clostridium botulinum type E in vacuum-packaged fishery product challenge tests. International Journal of Food Microbiology47(3), 161-169.
Khaleque, M. A., Keya, C. A., Hasan, K. N., Hoque, M. M., Inatsu, Y. & Bari, M. L. (2016). Use of cloves and cinnamon essential oil to inactivate Listeria monocytogenes in ground beef at freezing and refrigeration temperatures. LWT-Food Science and Technology74, 219-223.
Krichen, F., Hamed, M., Karoud, W., Bougatef, H., Sila, A. & Bougatef, A. (2020). Essential oil from pistachio by-product: potential biological properties and natural preservative effect in ground beef meat storage. Journal of Food Measurement and Characterization, 1-11.
Krishnaiah, D., Sarbatly, R. & Nithyanandam, R. (2011). A review of the antioxidant potential of medicinal plant species. Food and Bioproducts Processing89(3), 217-233.
Mohamed, A. A., Ali, S. I., EL-Baz, F. K., Hegazy, A. K. & Kord, M. A. (2014). Chemical composition of essential oil and in vitro antioxidant and antimicrobial activities of crude extracts of Commiphora myrrha resin. Industrial Crops and Products57, 10-16.
Mohamed, A. G., Abbas, H. M., Kassem, J. M., Gafour, W. A. & Attalah, A. G. (2016). Impact of myrrh essential oil as a highly effective antimicrobial agent in processed cheese spreads. International Journal of Dairy Science11, 41-51.
Mohamed, H. M. & Mansour, H. A. (2012). Incorporating essential oils of marjoram and rosemary in the formulation of beef patties manufactured with mechanically deboned poultry meat to improve the lipid stability and sensory attributes. LWT-Food Science and Technology45(1), 79-87.
Natseba, A., Lwalinda, I., Kakura, E., Muyanja, C. K. & Muyonga, J. H. (2005). Effect of pre-freezing icing duration on quality changes in frozen Nile perch (Lates niloticus). Food Research International38(4), 469-474.
Rahman, M. S. (Ed.). (2007). Handbook of food preservation. CRC press.
Roussos, P. A. (2011). Phytochemicals and antioxidant capacity of orange (Citrus sinensis) juice produced under organic and integrated farming system in Greece. Scientia Horticulturae129(2), 253-258.
Seow, Y. X., Yeo, C. R., Chung, H. L. & Yuk, H. G. (2014). Plant essential oils as active antimicrobial agents. Critical Reviews in Food Science and Nutrition54(5), 625-644.
Sotoudeh, R., Gholamnezhad, Z. & Aghaee, A. (2019). The anti-diabetic and antioxidant effects of a combination of Commiphora mukul, Commiphora myrrha and Terminalia chebula in diabetic rats. Avicenna Journal of Phytomedicine. 1-11.
Tongnuanchan, P. & Benjakul, S. (2014). Essential oils: extraction, bioactivities, and their uses for food preservation. Journal of Food Science79(7).