تعیین شرایط بهینه در ریز استخراج مایع- مایع پخشی ترکیبات موجود در عرق گیاهان رزماری و میخک به روش کمومتریکس و شناسایی آنها به روش GC/MS

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شرق، گروه شیمی، تهران، ایران

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه شیمی، تهران، ایران

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سنندج، گروه شیمی، سنندج، ایران

چکیده

مقدمه: تغییر زندگی انسانها  به سمت زندگی صنعتی و ماشینی باعث بروز بیماریها و مشکلات جدیدی شده و تمایل مردم برای استفاده از داروها و عرقیات گیاهی، بیشتر شده است.  از آنجاییکه گیاهان دارویی در طب سنتی کشور ما، جایگاه ویژه ای دارد، تولید عرقیات گیاهی با کیفیت بالا،  قیمت پایین و درصد خلوص مناسب، از جمله دغدغه های تولید ات  صنعتی می باشد. روشهای آماری به ما کمک میکند تا بتوانیم بهترین شرایط را جهت تولید و استخراج مواد موثره این گیاهان، انتخاب کنیم.
مواد و روش‌ها : عرق دو گیاه رزماری و میخک از بازار تهیه شده و با حلال‌های مختلفی مانند اتانل، متانل، تترا کلرید کربن و کلروفرم، استخراج مواد موثر انجام گردید. ترکیبات استخراج شده به دستگاه GC/MS تزریق شده و کروماتوگرام حاصل، بررسی و شناسایی گردید.
یافته‌ها: روش های آماری به کار گرفته شده نشان دادند که می توان با حداقل حجم حلال (مخلوطی از 442 میکرولیتر اتانل و 20 میکرو لیتر تتراکلرید کربن) استخراج مایع – مایع پخشی را انجام داده، بیش از 88% از ترکیبات موجود در عرق گیاه رزماری و تقریبا 100% از ترکیبات شیمیایی موجود در عرق میخک شناسایی گردید.
نتیجه‌گیری: روشresponse surface method ، شرایط بهینه در عمل میکرو استخراج مایع - مایع پخشی را در این آزمایش، تعیین نموده و نشان داد که در عمل میکرواستخراج می توان با استفاده از حداقل حجم حلال ، بهترین استخراج را انجام داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Chemical Composition of Rosemary and Dianthus Floral Waters by Dispersive Liquid Liquid Micro Extraction Followed by Identification of compounds using GC-MS

نویسندگان [English]

  • Fereshte Nematollahi 1
  • Kambiz Larijani 2
  • Sirvan Mohammadi Azar 3
چکیده [English]

Introduction: Customers prefer to use natural extracts instead of the synthetic products. The consumption of floral waters and extracts has become quite popular as a mean to overcome and relieve some slight problems and sicknesses. The economics, yields and purity of the extracts are important factors to consider. Suitable analytical extraction and statistical methods are required to help us for experimental design.
Materials and Methods: Floral water of Rosemary and Dianthus were obtained from traditional companies. Analytical grade solvents were purchased from Merck chemical company of Germany. Different solvents namely ethanol, methanol, carbon tetrachloride and chloroform were employed for the extraction. The extracts were injected to GC- MS apparatus and the peaks were identified.
Results: Statistical analysis indicated that with minimum volume of solvent mixtures of (442 QL of ethanol, 20 QL of carbon tetrachloride) extraction is accomplished. More than 88% of compounds in Rosemary and almost 100% of compounds in Dianthus floral waters are characterized.
Conclusion: In this study, response surface method has been applied for optimization and it was shown that this method could be designed for the best micro extraction condition with the application of lowest volume of solvents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dianthus
  • Floral Water
  • Liquid Liquid Micro Extraction
  • Rosemary
 جایمند ،ک. (1380). تحقیقات گیاهان دارویی ومعطر ایران ،مرکز تحقیقات جتگل ها ومراتع.
صمصام شریعت، س. (1371). عصاره گیری واستخراج مواد موثره گیاهان دارویی وروش­های شناسایی وارزشیابی آنها، انتشارات مانی.
مظفریان، و. ( 1377). فرهنگ نامهای گیاهان ایران - انتشارات فرهنگ معاصر.
Rezaee, M., Assadi, Y., Milani Hosseini, M. R., Aghaee, E., Ahmadian, F. & Berijani, S. (2006). Determination of organic compounds in water using dispersive liquid–liquid microextraction,J. Chromatogr A 1161, p. 1-9.
Sereshti, H. (2009). Application of response surface method for optimization of DLLME of roseascena mill essential oil. J. Chromatogr A 1216, 198-204.
Zhou, Q., Bai, H., Xie, G. & Xiao, J. (2008). Temperature-controlled ionic liquid dispersive liquid phase microextraction, J. Chromatogr A 1177, p. 43-40.