تعیین خواص مکانیکی پسته و مغز آن (رقم احمد آقایی)

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تاکستان، گروه ماشین های کشاورزی، تاکستان، ایران

2 کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تاکستان، گروه ماشین های کشاورزی، تاکستان، ایران

3 استادیار پردیس ابوریحان دانشگاه تهران، ایران

4 مدرس مرکز آموزش جهاد کشاورزی استان اردبیل، ایران

چکیده

مقدمه: اطلاع از خواص مکانیکی میوه‌ها در طراحی و بهینه‌سازی سیستم‌های مرتبط با تولید و فرآوری آن­ها لازم و ضروری است.
مواد و روش‌ها: در این تحقیق خواص مکانیکی پسته و مغز رقم احمدآقایی شامل نیروی گسیختگی، تغییر شکل تا نقطه گسیختگی و انرژی گسیختگی در سه سطح رطوبتی در محدودۀ رطوبت زمان برداشت تا رطوبت محصول نهایی برای نگهداری (6/35 درصد، 1/20 درصد و 6/4 درصد بر پایۀ تر) اندازه­گیری و محاسبه شد. برای این منظور نمونه­ ها در راستای عرض پسته بین دو صفحۀ تخت موازی تحت بارگذاری قرار گرفتند.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که نیروی گسیختگی، تغییرشکل تا نقطۀ گسیختگی و انرژی گسیختگی به طور معنی­داری تحت تأتیر رطوبت قرار می­گیرند.
نتیجه‌ گیری: با افزایش رطوبت از سطح 4.6 تا 35.6درصد، نیروی گسیختگی از 112.66 تا 65.66 نیوتن برای دانه و از43.67 تا 35.46 نیوتن برای مغز و انرژی گسیختگی از 110.21 تا 95.51 میلی ژول برای دانه و از 29.05 تا 19.53 میلی ژول برای مغز کاهش یافت. همچنین تغییر شکل تا نقطه گسیختگی با افزایش رطوبت در محدودۀ ذکر شده از 2.45 تا 3.44 میلی متر برای دانه و1.20 تا 2.17 میلی متر برای مغز افزایش یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of Mechanical Properties of Pistachio nut and its kernel (Ahmad Aghaei variety)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Gholami Parashkouhi 1
  • Behnam Gooshki 2
  • Mashaallah Kermani 3
  • Shahram Mohseni 4
  • Mehrdad Salimi Beni 4
چکیده [English]

Introduction: The knowledge of the mechanical properties of the fruits is an essential requirement for designing and optimizing the processing systems.
Materials and Methods: In this study the mechanical properties of Pistachio nut and its kernel (Ahmadaghaei variety) such as rupture force, deformation till rupture point and rupture energy in three levels of moisture contents ( harvesting moisture content to final product moisture content; 35.6, 20.1 and 4.6% ) for safekeeping were calculated. In order to carry out this work, samples were under loading in direction of pistachio width within two parallel flat surfaces.
Results: The results showed that the rupture force, deformation till rupture point and rupture energy are significantly affected by moisture content.
Conclusion: By increasing moisture content from 4.6% to 35.6%, rupture force decreased from 112.6N to 65.7N for the seed and from 43.7N to 35.5N for the kernel and rupture energy decreased from 110.2mj to 95.5 mj for the seed and from 29.1mj to 19.5mj for the kernel. By increasing the moisture in mentioned limits, deformation till rupture point increased from 2.4mm to 3.4mm and 1.2mm to 2.2mm for the seed and the kernel respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Deformation Till Rupture Point
  • mechanical properties
  • Pistachio
  • Rupture Energy
  • Rupture Force
 حیدری، ف. و عباسپور، م. (1382). پیش نیاز راهکارهای بهبود روشهای فرآوری پسته، تعیین خصوصیات فیزیکی و مکانیکی آن. مجموعه مقالات اولین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشین­های کشاورزی ارومیه.
کرمانی، ع. م. (1387).برخی خواص فیزیکی و مکانیکی فندق و مغز آن. مجموعه مقالات پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشین­های کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد.
Aydin, C. & Ozcan, M. (2002). Some physico-mechanic properties of terebinth (Pistacia terebinthus L.) fruits. Journal of Food Engineering. 53: 97-101.
Anonymous. (2010). Food and agriculture organization (FAO), www.FAO. org/ statistics. htm
Kashaninejad, M., Mortazavi, A., Safekordi, A. & Tabil, L. G. (2006). Some physical properties of pistachio (Pistacia vera L.) nut and its kernel. Journal of Food Engineering, 72, 30–38.
Mohsenin N. N. (1986). Physical properties of plant and animal materials. New York: Gordon & Breach Science Publishers.
Nazari, M., Jafari, A. & Tabatabaeefar, A. (2008). Some physical properties of wild pistachio (Pistacia  vera L.) nut and kernel as a function of moisture content . Int. Agro physics, 22:117-124.
Polat, R., Aydin, C. & Erolak, B. (2007).Some Physical and Mechanical Properties of Pistachio Nut. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 13: 237-246.
Prasad, S. & Gupta, C. P. (1973). Behavior of paddy grains under quasi-static compressive loading. Transactions of the ASAE 16 (2), 328–330.
Vincent, J. F. V. (1990). Fracture properties of plants. Advances in Botanical Research 17, 235–287.
Zoerb, G. C. & Hall, C. W. (1960). Some mechanical and rheological properties of grains. Journal of engineering research. 5: 83-93.