افزایش زمان ماندگاریPenaeus semisulcatus با پوشش بسته‌بندی نانو نقره بر پایه دی اکسیدتیتانیوم

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیارگروه علوم ومهندسی صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد علوم ومهندسی صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: میگو یکی از شناخته ­شده­ترین و با ارزش ترین غذاهای دریایی از نظر تغذیه ای می باشد. پوشش­های بسته­بندی نانو دارای خاصیت ضد میکروبی بوده و باعث توقف رشد و نابودی باکتری­ها می­شوند. هدف از تحقیق حاضر به کارگیری پوشش های بسته بندی نانو جهت بررسی خاصیت ضد میکروبی آن و نیز بررسی افزایش ماندگاری توام با کیفیت میگوی ببری سبز می‌باشد.
مواد و روشها: تحقیق حاضر به بررسی خاصیت ضد میکروبی پوشش‌های بسته بندی نانو نقره با درصد‌های 1000 تاppm  6000 در روز‌های 0، 3 ، 7 ، 10 ، 14 ، 17، 21 و 25 پرداخته است. شمارش کلی باکتری‌های استافیلوکوکوس اورئوس و اشرشیاکلی و نیز کشت آنها در محیط‌های اختصاصی، سنجش حسی و کیفی نمونه‌ها و نیز آنالیز سنجش سایز و شکل ذرات نانو از جمله آنالیزهای به کار گرفته شده در تحقیق می باشد.
یافته‌ها: نتایج به دست آمده بیانگر آن بود علی‌رغم تفاوت معنی‌دار بین پوشش‌های حاوی نانو ذرات نقره و پوشش‌های شاهد، پوشش‌های نانو استفاده شده از نظر آماری دارای اختلاف معنی دار بر روی باکتری‌های گونه‌های مختلف نبودند و به عبارت بهتر هیچ­گونه تفاوت معنی‌داری بین رشد باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس و اشرشیا کلی در مواجهه با نانو ذرات وجود نداشت.
نتیجه‌گیری: آزمون حسی انجام شده نشان دهنده عدم وجود اختلاف معنی‌دار بین ویژگی‌های حسی و کیفی نمونه های مجاور با نانو بسته بندی‌ها و نمونه‌های شاهد بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Incresing Shelf Life of of Penaeus semisulcatus in NanoSilver Coatings Based on Titanium Dioxide

نویسندگان [English]

  • H. Ahari 1
  • Z. Amanolah nejad 2
  • M.A. Magharehei 2
  • S. Paidari 2
1 Associate Professor of the Department of Food Science and Technology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor of the Department of Food Science and Technology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Shrimp is one the most famous food with high nutritional value. Shrimp is undoubtedly one of the best-known sea foods and determination of appropriate methods for its packaging increases the shelf life of products and reduces the microbial load in all food processing plants.
Materials and Methods: The aim of this study is to implement nano packaging to evaluate its antibacterial characteristics, shelf life determination as well as evolution of quality changes during shelf life. The current study evaluates the antibacterial features of produced nanopackaging containing 1000 to 6000 ppm of nanosilver during 0,3,7,10,14,21 and 25 days concerned will total count, E.coli and S.aureus, sensory analysis and determination of size and distribution of silver nano particles using SEM and FESEM.
Results: The results showed that there is a significant difference between the control and produced nanopackaging. Moreover, there were a significant difference between the antibacterial effects of nanopackagings on E.coli and S.aureus (P<0.05).
Conclusion: Sensory analysis of the product revealed that there is no significant difference between sensorya and quality characterristics of nano-packed shrimps and control shrimps.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antibacterial
  • E.coli
  • Nanosilver
  • Nanopackaging
  • S. aureus
Artiaga G., Ramos, K., Ramos, L., Cámara, C. & Gómez-Gómez, M. (2015). Migration and characterisation of nanosilver from food containers by AF4-ICP-MS. Food Chemistry, 166, 76-85.
Emamifar, A., Kadivar, M., Shahedi, M. & Soleimanian-zad, S. (2011). Effect of nanocomposite packaging containing Ag and
ZnO on inactivation of Lactobacillus plantarum in orange juice. Food Control, 22, 408-413.
Eslami, M., Bayat, M., Mozaffari Nejad, A. S., Sabokbar, A. & Anvar, A. A. (2016). Effect of polymer/nanosilver composite packaging on long-term microbiological status of Iranian saffron (Crocus sativus L.). Saudi Journal of Biological Sciences, 23, 341-347.
Hannon, J. C., Kerry, J. P., Cruz-Romero, M., Azlin-Hasim, S., Morris, M. & Cummins, E. (2016). Assessment of the migration potential of nanosilver from nanoparticle-coated low-density polyethylene food packaging into food simulants. Food Additives & Contaminants: Part A: Chemistry, Analysis, Control, Exposure & Risk Assessment, 33, 167-178.
Kernberger-Fischer, I., Kehrenberg, C., Klein, G., Schaudien, D. & Krischek, C. (2017). Influence of modified atmosphere and vacuum packaging with and without nanosilver-coated films on different quality parameters of pork. Journal of Food Science and Technology, 54, 3251-3259.
Lopez-Carballo, G., Muriel-Galet, V., Hernandez-Munoz, P. & Gavara, R. (2019). Chromatic Sensor to Determine Oxygen Presence for Applications in Intelligent Packaging. Sensors (Basel), 19.
Rashrdi, H., Partovi, A., Fattah, R., Khalilzade Kalagar, M. & Khiabani, M. (2016). The Effect of Silver Nanofilms based on Titaniom Dioxide on the Shelf-life of Rainbow Trout Fillet (Oncorhynchus mykiss). Iranian Journal of Nutrition Sciences & Food Technology, 11, 85-92.
Song, H., Li, B., Lin, Q. B., Wu, H. J. & Chen, Y. (2011). Migration of silver from nanosilver-polyethylene composite packaging into food simulants. Food Additives & Contaminants: Part A: Chemistry, Analysis, Control, Exposure & Risk Assessment, 28, 1758-1762.
Su, Q. Z., Lin, Q. B., Chen, C. F., Wu, Y. M., Wu, L. B., Chen, X. Q. & Wang, Z. W. (2015). Effect of antioxidants and light stabilisers on silver migration from nanosilver-polyethylene composite packaging films into food simulants. Food Additives & Contaminants: Part A: Chemistry, Analysis, Control, Exposure & Risk Assessment, 32, 1561-1566.
Yan, P., Lu, Y., Xiang, C., Wang, J., Chen,
 
D. & Chen, J. (2019). A Temperature-Insensitive Resonant Pressure Micro Sensor Based on Silicon-on-Glass Vacuum Packaging. Sensors (Basel), 19.