بررسی تاثیر فرم‌های مختلف روی بر خصوصیات میوه و آب میوه انار رقم ملس تبریزی (Punica granatum cv. Malas Tabrizi)

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه علوم باغبانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیارگروه شیمی، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: ﻣﺼﺮﻑ ﺍﻧﺎﺭ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﻔﺎﺑﺨﺶ ﺑﻮﺩﻩ ﺑﻠﻜﻪ ﺩﺭ ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻭ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺑﻴﻤﺎﺭی‌ها ﻣﺆﺛﺮ ﺍﺳت که همین امر سبب شده امروزه انار جایگاه ویژه‌ای در رژیم غذایی انسان پیدا کند. در این تحقیق با هدف بهبود عملکرد انار تاثیر تیمارهای محلول پاشی فرم های مختلف کود روی در غلظت‌های گوناگون بر برخی صفات انار رقم ملس تبریزی مورد مطالعه قرار گرفته است.
مواد و روش‌ها: محلول پاشی گل‌های انار با دو نوع کود سولفات روی و نانو کلات روی در خرداد و تیر سال 1395 با غلظت‌های 500، 1000 و mgr/l 1500 انجام شد. این تحقیق بر پایه طرح بلوک کامل تصادفی با هفت تیمار و سه تکرار صورت گرفت. در این تحقیق صفات فیزیکی مثل وزن تمام دانه ها، وزن صد دانه و صفات شیمیایی مثل مواد جامد محلول، اسیدیته کل، نسبت مواد جامد محلول به اسیدیته (شاخص بلوغ)، pH، آنتوسیانین، ویتامین ث و EC آب میوه انار با تغذیه مختلف از طریق محلول پاشی های متفاوت اندازه گیری شد.
یافته‌ها: محلول پاشی فرم نانوی کود روی با غلظت mgl-1500 بر بهبود صفات فیزیکی تاثیر معناداری نسبت به دیگر محلول پاشی‌ها داشت. تیمار سولفات روی با غلظت mgl-1 1500 موجب افزایش معنی‌دار اسیدیته کل، ویتامین ث و pH آب میوه گردید. کاربرد تیمار سولفات روی در غلظت mgl-1 1000 در افزایش معنی‌دار آنتوسیانین آب میوه و EC آب میوه موثر بود. درصد مواد جامد محلول و نسبت مواد جامد محلول به اسیدیته با تیمار سولفات روی mgl-1 500 سولفات روی افزایش معنی‌داری داشت.
نتیجه‌گیری: هر چند غلظت‌های مختلف فرم سولفات روی بر بهبود صفات شیمیایی تاثیر معناداری داشت، اما در کل با مقایسه تمام نمودارها بهترین فرم و غلظت برای محلول پاشی، نانوکلات روی با غلظت mgl-1  500 می باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Various forms of Zinc on Pomegranate and Pomegranate Juice Characteristics

نویسندگان [English]

  • P. Shahi 1
  • V. Abdossi 2
  • E. Poornamdari 3
1 M.Sc. graduated of the Department of Horticulture, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor of the Department of Horticulture, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor of the Department of Chemistry, Eslamshar Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Pomegranate tree has been originated in east Asia and Iran. The consumption of pomegranate is curative and prevents many sicknesses, therefore pomegranate has a special place in human diet.
Materials and Methods: In this investigation, the effect of foliar spray application of different forms of Zinc in different concentrations on some characteristics of pomegranate fruit, has been studied. The application of spray was carried out during May and July of 2016. This study was at based on a randomized complete block design with seven treatments and three replications. Zinc sulphate fertilizer and nano-Zn chelate fertilizer were applied in 500, 1000 and 1500 mgl-1 concentrations.
Results: The application of 500 mgl-1 nano-Zn chelate significantly increased fruits grains weight and fresh weight of 100 grains. 1500 mgl-1 ZnSO4 increased the pH, total acidity and ascorbic acid contents of the juice but 500 mgl-1 nano-Zn chelate had a toxic effect on all of the factors and decreased them. 1000 mgl-1 ZnSO4 significantly increased anthocyanin and EC of the juice, although 1500 mgl-1 nano-Zn chelate decreased anthocyanin and 500 mgl-1 nano-Zn chelate decreased EC.TSS and TSS/TA was increased by 500 mgl-1 ZnSO4 whereas 1500 mgl-1 nano-Zn chelate decreased both of them.
Conclusion: Although different concentrations of ZnSO4 fertilizer improve the chemical characteristics of pomegranate fruit, but totally the best foliar spray application is at 500 mgl-1 nano-Zn chelate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nano-fertilizer
  • Pomegranate
  • Pomegranate Juice
  • Zinc
بصیری، ش.، فرهوش، ر.، شهیدی، ف.، کدخدایی،ر. و مرتضوی، ع. ( 1390) . بررسی راندمان تولید عصاره­های مختلف از هسته انار و اندازه­گیری خواص آنتی اکسیدانی آنها، مجموعه مقالات کامل همایش ملی انار فردوس، صفحات 83-79.
بنی­عباس شهری، ز.، زمانی، غ. و سیاری زهان، م. ح. 1391. اثر تنش خشکی و محلول پاشی سولفات روی بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان (Helianthus.annuus L.)، مجله تنش­های محیطی در علوم زراعی، جلد چهارم، شماره دوم، صفحات172-165.
تدین، م. س. ( 1394 ). دستورالعمل فنی تغذیه انار. مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی ومنابع طبیعی فارس، 56 صفحه.
جلیلی مرندی، ر. (1386) .میوه کاری. انتشارات جهاد دانشگاهی ارومیه، 251 صفحه.
حسنی،م. ر. (1390 ). توسعه و ترویج انار از دیدگاه قرآن، مجموعه مقالات کامل همایش ملی انار فردوس، صفحات 270-265.
دهداری ابراهیمی، ز. و ارجمندی، ر. (1390). بررسی عوامل کاهنده محصول انار در ایران، مجموعه مقالات کامل همایش ملی انار فردوس، صفحات 75-67.
صداقت کیش، ز.، معلمی، ن.، راحمی، م.، خالقی، ا. و مرتضوی، م. (1390). تاثیر محلول پاشی برگی کودهای اوره و سولفات روی بر برخی از ویژگی­های فیزیکی و بیو شیمیایی میوه­ی انار رقم رباب نی ریز، مجله­ی علمی کشاورزی تولیدات گیاهی، جلد24، شماره­ی 2 الف، صفحات 80-67.
طلایی، ع.، عسگری سرچشمه، م. ع.، بهادران، ف.  و شرافتیان، د. ( 1383). مطالعه آثار تیمارهای آب گرم و پوشش پلی­اتیلن بر روی عمر انبار مانی و کیفیت میوه انار(رقم ملس ساوه)، مجله علوم کشاورزی ایران، جلد35، شماره 2، صفحات 377-369.
محمدی، م. ( 1388). وضعیت تولید، صادرات و صنایع تبدیلی انار، وزارت صنایع و معادن- معاونت امورصنایع واقتصاد-دفتر صنایع غیر فلزی، 32 صفحه.
مصلحی، ا.، فکری، م. و بیک محمدی، ا. (1390). اثر محلول پاشی آهن وروی و مس بر افزایش میزان کیفیت وعملکرد محصول انار، مجموعه مقالات کامل همایش ملی انار فردوس، صفحات 488-478.
ولی پور، م.، ساریخانی، ح.، چهرگانی، ع. و وظیفه شناس، م. ر. (1390). اثر زمان محلول­پاشی استر پتومایسین، ایندول استیک اسید و کینتین بر ویژگی­های دانه انار رقم ملس یزدی، مجموعه مقالات کامل همایش ملی انار فردوس، صفحات 285-281.
Ali, A., Perveen, S., Muhammad Shah, S. N., Zhang, Z., Wahid, F., Shah, M., Bibi, S. & Majid, A. (2014). Effect of Foliar Application of Micronutrients on Fruit Quality of Peach. American Journal of Plant Sciences, 5, 1258-1264.
Davarpanah, S., Tehranifar, T. A., Davarynejad, Gh., Abadia, T. J. & Khorasani, R. (2016). Effects of foliar applications of zinc and boron nano-fertilizers on pomegranate (Punica granatum cv.Ardestani) fruit yield and quality. Scientia Horticulturae, 210, 1-8.
El-Khawaga, A. S. (2007). Reduction in Fruit Cracking in Manfaluty Pomegranate Following a Foliar Application with Paclobutrazol and Zinc Sulphate. Journal of Applied Sciences Research, 3(9), 837-840.
Ghayekhloo, S. & Sedaghathoor, S. (2015). Changes in quantitative and qualitative traits of Miagava tangerine (Citrus reticulata L.) as affected by Fe, Zn and Mn micronutrients
 
foliar application.  International Journal of Biosciences, 6, 218-227.
Hamouda, H. A., Khalifa1, R. M., El-Dahshouri1, M. F. & Nagwa G. Z. (2016). Yield, fruit quality and nutrients content of pomegranate leaves and fruit as influenced by iron, manganese and zinc foliar spray. International Journal of Pharm Tech Research, 9, 46-57.
Harris, L. J. & Ray, S. N. (1935). Lancet. 1, 462.
Hasani, M., Zamani, Z., Savaghebi, G. & Fatahi, R. (2012). Effects of zinc and manganese as foliar spray on pomegranate yield, fruit quality and leaf minerals. Journal of Soil Science and Plant Nutrition, 12(3), 471-480.
Khorsandi, F., Alaei Yazdi, F. & Vazifehshenas, M. R. (2009). Foliar Zinc Fertilization Improves Marketable Fruit Yield and Quality Attributes of Pomegranate. International Journal of Agriculture & Biology, 11, 766-770.
Mirzapour, M. H.  & Khoshgoftarmanesh, A. H. (2012). Effect of soil and foliar application of Iron and Zinc on quantitative and qualitative yield of pomegranate. Journal of Plant Nutrition, 36(1), 55-66.
Mita, S., Murano, N., Akaike, M. & Nakamura, K. (1997). Mutants of Arabidopsis thaliana with pleiotropic effects on the expression of the gene for beta-amylase and on the accumulation of anthocyanin those are inducible by sugars. Plant Journal, 11, 841-851.
Muhammad, S., Jan, I., Shah, S. T., Iqba, A., Zamin, M. & Shakur, M. (2012). Pre-harvest Treatment of Zn & B Affects the Fruit Quality and Storability of Sweet Orange.  Journal of Agricultural Science and Technology, 2, 1224-1233.
Wójcik, P. & Popiñska, W. (2009). Response of Luka Sovka pear trees to foliar zinc sprays. Journal Elementology, 14(1), 181-188.