اثر پرتو فرابنفش و تنگستن بر میزان آفلاتوکسین B1 در آرد برنج

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه شیمی فیزیک، دانشکده شیمی، مجتمع علوم، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 استادیار بخش تحقیقات گیاه‌پزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، یزد، ایران

چکیده

مقدمه:‌ آفلاتوکسین‌ها متابولیت‌های ثانویه‌ای هستند که توسط برخی گونه‌های قارچ آسپرژیلوس در محصولات کشاورزی تولید شده و به دلیل اثرات جهش‌زایی و سرطان‌زایی در مصرف‌کنندگان از نظر بهداشتی، پزشکی و اقتصادی اهمیت زیادی دارند. هدف از این تحقیق مقایسه پرتوهای فرابنفش و تنگستن در کاهش آفلاتوکسین B1 در محیط آرد برنج می‌باشد.
مواد و روش‌ها: آرد برنج آلوده شده با دو غلظت 50 و ng/g 100 از آفلاتوکسین B1 تولید شده توسط قارچ Aspergillus flavus در آزمایشگاه، در 5 زمان 10، 20، 30، 40 و50 دقیقه و 2 فاصله 7 و 14 سانتیمتر از منبع نور فرابنفش با طول موج 366 نانومتر و تنگستن 100 وات مورد پرتودهی قرار گرفت. سنجش آفلاتوکسین با استفاده از روش الایزای رقابتی و در دو تکرار انجام شد. میزان آفلاتوکسین با نمونه‌های شاهد با استفاده از نرم افزار تجزیه آماری SAS نسخه 9.1 توسط آزمون دانکن مورد مقایسه قرار گرفت.
یافته‌ها:نتایج نشان داد حداکثر (67 و 68%) و حداقل (14 و 18%) کاهش آفلاتوکسین B1 بعد از 50 و 10 دقیقه پرتودهی در فاصله 7 و 14 سانتیمتری به ترتیب توسط نور فرابنفش و تنگستن اتفاق می‌افتد. غلظت اولیه آفلاتوکسین B1 در نمونه‌های مورد بررسی تأثیری در میزان کاهش آفلاتوکسین بعد از پرتودهی نداشت اما کاهش فاصله تا منبع نور و افزایش زمان در معرض نور قرارگرفتن، موجب کاهش بیشتر آفلاتوکسین گردید (P≤0.01).
نتیجه‌گیری: هرچه فاصله بین آرد برنج آلوده به آفلاتوکسین B1 به منبع نور فرابنفش و تنگستن کمتر باشد کاهش آفلاتوکسین در اثر پرتودهی بیشتر رخ می‌دهد. در ضمن هرچه مدت زمان در معرض پرتو قرار گرفتن بیشتر باشد کاهش آفلاتوکسین هم بیشتر می‌شود. استفاده از این پرتوها در کاهش آلودگی مواد غذایی به آفلاتوکسین می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Ultraviolet and Tungsten Rays on Aflatoxin B1 in Rice Flour

نویسندگان [English]

  • M. Bazgir 1
  • H. Mohammadimanesh 1
  • S.R. Fani 2
1 Assistant Professor of the Department of Physical Chemistry, Faculty of Chemistry, University of Yazd, Yazd, Iran.
2 Assistant Professor of Plant Protection Research Department, Yazd Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Yazd, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Aflatoxins are secondary metabolites produced by some species of Aspergillus fungus on agricultural products. They have great health, medical and economic significance due to mutagenic and carcinogenic effects on consumers. The purpose of this study is to compare ultraviolet and tungsten rays in reducing aflatoxin B1 in rice flour.
Materials and Methods: Contaminated rice flour with two concentrations of 50 and 100 ng/g of aflatoxin B1 that produced by Aspergillus flavus in the laboratory were illuminated at 5 times 10, 20, 30, 40 and 50 minutes, with two different distances of 7 and 14 cm from ultraviolet light source with wavelength 366 nm and tungsten 100 W. Aflatoxin content was measured using competitive ELISA in two replications. Aflatoxin levels were compared with control samples by SAS (Release 9.1, SAS Institute Inc., Cary, NC) software using Duncan test.
Results: The results showed that maximum (67 and 68%) and minimum (14 and 18%) reduction of aflatoxin B1 occur after 50 and 10 minutes irradiation at 7 and 14 cm, by ultraviolet and tungsten light, respectively. The initial concentrations of Aflatoxin B1 did not affect the test, but reducing the distance to the source of light and increasing exposure time led to a further reduction of aflatoxin (P≤0.01).
Conclusion: Reducing the distance between rice flour and ultraviolet or tungsten ray source decreases aflatoxin further. On the other hand, the longer exposure to radiation, the more aflatoxin declines. The use of these rays can be considered in aflatoxin mitigation of food.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aflatoxin
  • Rice Flour
  • Tungsten
  • Ultraviolet Ray
درگاهی، ر.، مرادی، م.، فانی، س. ر. و معصومی، ح. (1393).ارزیابی میزان آفلاتوکسین  B1در بخش‌های مختلف میوه پسته و تأثیر مراحل فرآوری بر مقدار آن. مجله بهداشت مواد غذایی، سال چهارم، شماره 3 ، صفحات 31-21.
فانی، س. ر.، مرادی، م.، تاج‌آبادی‌پور، ع.، درگاهی، ر. و میرابوالفتحی، م. (1392). نقش زودخندانی در آلودگی میوه پسته به گونه‌های آسپرژیلوسو آفلاتوکسین در استان کرمان. مجله علوم غذایی و تغذیه، سال یازدهم، شماره 3، صفحات 105-97.

مرادی، م. حکم‌آبادی، ح و فانی، س. ر. (1394). بررسی عوامل مؤثر بر رشد قارچی و تولید آفلاتوکسین در انبارهای پسته استان کرمان. مجله علوم غذایی و تغذیه، سال دوازدهم، شماره 2، صفحات 92-83.

Amaike, S. & Keller N. P. (2011). Aspergillus Flavus. Annual Review Phytopathology, 49, 107-133.
Chun, H. S., Kim, H. J., Ok, H. E., Hwang, J. B. & Chung, D. H. (2007). Determination of aflatoxin levels in nuts and their products consumed in South Korea. Food Chemistry, 102(1), 385-391.
Diao, E., Li, X., Zhang, Z., Ma, W., Ji, N. & Dong, H. (2015). Ultraviolet irradiation detoxification of aflatoxins. Trends in Food Science & Technology, 42(1), 64-69.
Fani, S. R., Moradi, M., Probst, C., Zamanizadeh, H. R., Mirabolfathy, M., Haidukowski, M. & Logrieco, A. F. (2014). A critical evaluation of cultural methods for the identification atoxigenicAspergillus flavus isolates for aflatoxin mitigation in pistachio orchards of Iran. European Journal of Plant Pathology, 140(4), 631-642.
International Agency for Research on Cancer. (1994). IARC monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans (Vol. 59). International Agency for Research on Cancer.
Liu, R., Jin, Q., Tao, G., Shan, L., Huang, J., Liu, Y., Wang, X., Mao, W. & Wang, S. (2010). Photodegradation kinetics and byproducts identification of the Aflatoxin B1 in aqueous medium by ultra‐performance liquid chromatography–quadrupole time‐of‐flight mass spectrometry. Journal of Mass Spectrometry, 45(5), 553-559.
Nieto, L. M., Hodaifa, G. & Casanova, M. S. (2009). Elimination of pesticide residues from virgin olive oil by ultraviolet light: preliminary results. Journal of Hazardous Materials, 168(1), 555-559.
Nkama, I., Nobbs, J. H. & Muller, H. G. (1987). Destruction of aflatoxin B1 in rice exposed to light. Journal of Cereal Science, 5(2), 167-173.
Milićević, D. R., Škrinjar, M. & Baltić, T. (2010). Real and perceived risks for mycotoxin
 
contamination in foods and feeds: challenges for food safety control. Toxins, 2(4), 572-592.
Samarajeewa, U., Sen, A. C., Cohen, M. D. & Wei, C. I. (1990). Detoxification of aflatoxins in foods and feeds by physical and chemical methods. Journal of Food Protection, 53(6), 489-501.
Sashidhar, R. B. (1993). Fate of aflatoxin B1 during the industrial production of edible defatted peanut protein flour from raw peanuts. Food Chemistry, 48(4), 349-352.
Wang, B., Mahoney, N. E., Pan, Z., Khir, R., Wu, B., Ma, H. & Zhao, L. (2016). Effectiveness of pulsed light treatment for degradation and detoxification of aflatoxin B1 and B2 in rough rice and rice bran. Food Control, 59, 461-467.