بررسی نحوه اندازه گیری آکریل آمید در نان های مسطح سنتی شهرستان کرمان به روش SPE-GC/FID

نویسندگان

چکیده

چکیده

مقدمه: آکریل­آمید یک ترکیب سرطان­زا می­باشد که در دسته مشخصی از غذاها که فرایند­ حرارتی را سپری کرده­اند بوجود می­آید. این تحقیق با هدف اندازه­گیری و مقایسه میزان آکریل­آمید در انواع نان­های سنتی پخت شده در شهرستان کرمان با استفاده از روش ارزان قیمت و در دسترسGC- FID  انجام گردید.
مواد و روش ها: برای تهیه هر نمونه نان به تفکیک، از چهار نوع نان تافتون، سنگک، لواش و بربری به طریق نمونه‌برداری تصادفی طبقه‌ای از نوع میدانی و با مراجعه به مناطق تعیین شده و بسته به جمعیت نانوایی­ها نمونه­برداری انجام شد و به منظور استخراج و اندازه‌گیری مقدار آکریل­آمید از کارتریج استخراج فاز جامد "Oasis HLB" و بکارگیری دستگاهGC- FID  مجهز به ستون قطبی
DB-FFAP استفاده گردید.                
یافته­ها: با توجه به نتایج بدست آمده غلظت آکریل­آمید در هر یک از نمونه نان­های تافتون، سنگک، لواش و بربری به ترتیب 141، 101، غیرقابل اندازه­گیری (بسیار ناچیز) و 127 نانوگرم بر گرم (ppb) محاسبه شد.   
نتیجه­گیری: استخراج فاز جامد، روش بسیار مناسبی برای آماده‌سازی نمونه است، که آنالیت را به وسیله جذب روی فاز جامد، از محلول مورد نظر جداسازی و تغلیظ می‌نماید. با استفاده از تکنیک SPE و بکارگیری ستون­های قطبی در دستگاه گازکروماتوگراف با آشکارساز یونش شعله­ای در حالت Splitless می­توان آکریل آمید را تا حد 50 نانوگرم بر گرم در مواد غذایی اندازه­گیری کرد.
 
واژه­های کلیدی: آشکارساز یونش شعله، آکریل­آمید، استخراج فاز جامد، کروماتوگرافی گازی، نان سنتی