ارزیابی کیفیت روغن دو واریته یولاف (جو دوسر)

نویسندگان

چکیده

چکیده

مقدمه: در سالهای اخیر یولاف (واریته اوناساتیوا) به عنوان یک منبع  بالقوۀ روغن خوراکی معرفی شده است. بررسی ها نشان دهنده محدوده وسیعی از میزان روغن (18-6%) در یولاف می باشد که تحت کنترل ژنتیک بوده و می تواند افزایش یابد. در این تحقیق ارزیابی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی دو واریته یولاف مورد توجه بوده است.
مواد و روش ها: دو نمونه از یولاف با واریته های اوناساتیوا و اوناچایننسیس مورد بررسی قرار گرفتند. روغن این دو واریته توسط حلال n- هگزان به روش خیساندن استخراج شد. آزمون های فیزیکی و شیمیایی شامل تعیین ترکیب اسیدهای چرب، اندیس یدی، اندیس صابونی، رنگ، عدد پراکسید و زمان مقاومت به اکسید شدن بر روی نمونه های روغن انجام گردید. پس از جداسازی ترکیبات غیر صابونی شونده روغن و تفکیک استرول ها و توکوفرول ها توسط کروماتوگرافی لایه نازک، شناسایی این ترکیبات توسط GC و HPLC انجام شد.
یافته ها: میزان روغن بدست آمده از این دو واریته در محدوده 03/10 تا 13/10% می باشد. هشت اسید چرب در این دو واریته شناسایی شدند که اسیدهای چرب، اولئیک، لینولئیک و پالمیتیک، بیش از 94% از کل اسیدهای چرب را در بر گرفتند. روغن یولاف دارای مقادیر قابل ملاحظه ای توکوفرول می باشد. اصلی ترین توکوفرول این دو واریته از یولاف، آلفا- توکوفرول بود و آلفا- توکوتری انول، گاما و بتا توکوفرول نیز شناسایی شدند. عمده ترین ترکیبات استرولی شناسایی شده شامل بتاسیتوسترول، دلتا- 5- اونا استرول، کمپسترول، استیگما استرول، دلتا- 7- اونا استرول، دلتا-7-  استیگمااستنول، دلتا- 5 و 24- استیگما استادی انول و کلرسترول بودند.
نتیجه گیری: نتایج نشان داد که واریته های مورد بررسی تقریبا در همه صفات به غیر از میزان ترکیبات غیر صابونی شونده با هم تفاوت معنی دار نداشتند.
 
واژه های کلیدی: ترکیب اسید چرب، روغن، مواد غیر صابونی شونده، یولاف