تاثیر رژیم غذایی مشاوره روانی و تمرینات استقامتی مقاومتی بر ظررفیت جسمانی و سندرم متابولیک بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر