بررسی اثر عصاره آویشن (Thymus vulgaris ) بر روی هایپرلیپیدیمیا در رت های دیابتی شده نر بالغ نژاد ویستار

نویسندگان

چکیده

چکیده

مقدمه: کاهش میزان گلوکز و لیپیدهای نامطلوب سرم در بیماران دیابتی از اهمیت زیادی برخوردار است. در این مطالعه، تأثیر عصاره آبی گیاه آویشن (Thymus vulgaris) بر میزان گلوکز و لیپیدهای خون در رت‌های دیابتی شده با استرپتوزوتوسین مورد بررسی قرار گرفت.
مواد و روش‌ها: در این مطالعه، رت‌های نر نژاد ویستار با وزن 250-200 گرم در دمای 2 22 درجه سانتیگراد نگهداری و به 5 گروه 6 تایی تقسیم شدند. گروههای تجربی با تزریق درون صفاقی استرپتوزوتوسین (دوز 70 میلی گرم بر کیلوگرم) دیابتی شدند. سه گروه از رت‌ها عصاره آبی آویشن را به مدت 21 روز متوالی با دوزهای mg/kg) 100 و 200 و 400 ) از طریق گاواژ دریافت کردند. پس از پایان دریافت عصاره خونگیری از قلب صورت گرفت و میزان گلوکز، تری‌گلیسرید، کلسترول توتال، کلسترول LDL، HDL، VLDL تعیین گردید.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که میزان گلوکز، کلسترول تام، کلسترول LDL، VLDL و تری‌گلیسرید سرم در گروه دیابتی افزایش (001/0P