بررسی اثر چلاته کنندگی عصاره چای سیاه

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، واحد سبزوار، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: پرواکسیدان هایی چون آهن و مس باعث تسریع واکنش اکسیداسیون و حضور آنتی اکسیدان­ها و ترکیبات چلاته کننده باعث تأخیر در آن می شود. در این تحقیق اثر چلاته کنندگی عصاره چای که حاوی مقدار قابل توجهی تانیک اسید است در مقایسه با سیتریک اسید مورد بررسی قرار می گیرد.
مواد و روش­ها: به چهار نوع روغن آفتابگردان، کانولا، زیتون و تالو مقدارppm  1/0 مس اضافه شد و سپس اثر چلاته کنندگی سیتریک اسید (01/0 درصد)، تانیک اسید (01/0 درصد) و عصاره چای (1/0 درصد) با افزودن به این ترکیب انداز­ه گیری گردید. بدین منظور زمان پایداری روغن­ها به اکسیداسیون توسط دستگاه رنسیمت در دمای 120 درجه سانتی­گراد و جریان هوای 20 لیتر بر ساعت و مقدار عدد پراکسید به روش آون تست در شش دوره زمانی 24 ساعته در دمای 105 درجه سانتی‌گراد اندازه‌گیری شد.  
یافته ها: نتایج نشان داد که سیتریک اسید، تانیک اسید و عصاره چای دارای خاصیت چلاته کنندگی بوده و باعث افزایش زمان پایداری روغن های مورد مطالعه گردیدند.
نتیجه گیری: از نظر خاصیت چلاته کنندگی و افزایش پایداری روغن، اسید تانیک تأثیر بهتری نسبت به عصاره چای و عصاره چای تأثیر بهتری نسبت به اسید سیتریک از خود نشان دادند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Chelating Effect of Black Tea Extract on Metals

نویسندگان [English]

  • Z. Nazari 1
  • M. Gharachorloo 2
  • A. H. Elhamirad 3
چکیده [English]

Introduction: The oxidation process in oils and fats and the speed of oxidation to some
extent depends on the presence of prooxidants namely metals. The application of chelating
agents namely citric acid among others can retard this process. In this study the chelating
effect of tea extract, tannic acid and citric acid are evaluated and compared to each other.
Materials and Methods: Copper in the organic form at the concentration of 0.1 ppm were
added to tallow, sunflower seed, canola and olive oils and then by the addition of 0.01% citric
acid, 0.01% tannic acid and 0.1% tea extract the effect of chelation concerned with each oil
has been evaluated.
Results: The results indicated that all the chemicals (citric and tannic acids) and tea extract
added have chelating effect on copper and increased the induction period of the oils
concerned.
Conclusion: It was concluded that tannic acid followed by tea extract and citric acid had the
best chelating effect on copper.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chealating Agent
  • Edible Oils
  • Tea Extract
  • Tannic Acid
بی نام. (1375). روش های اندازه گیری پایداری روغن­ها و چربی های خوراکی در برابر اکسید شدن. موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران. استاندارد شماره 3734.
قراچورلو، م.، قوامی، م. و آبرومند. پ. (1384). ارزیابی کیفیت تالوی ایران به عنوان یک منبع چربی خوراکی. مجله علمی- پژوهشی علوم کشاورزی- سال یازدهم، شماره 3 ص. 21-29.
Alexandropoulou, I., Komaitis, M. & Kapsokefalou, M. (2006). Effects of iron, ascorbate, meat and casein on the antioxidant capacity of green tea under conditions of in vitro digestion. Food Chemistry, Vol. 94: 359-365.
Boadi, D. K. & Neufeld, R. J. (2001). Encapsulation of tannase for the hydrolysis of tea tannins. Enzyme and Microbial Technology, 28, 590-595.
 
Caragay, A. B. (1992). Cancer preventive foods and ingredients. Food Technol., 45, 65.
Firestone, D. (1994). Official Methods & Recommended practices of the American Oil Chemists Society, 4th edn., AOCS press, Champaign, IL.
Gallaher, R. N., Gallaher, K., Marshall, A. J. & Marshall, A. C. (2006). Mineral analysis of ten types of commercially available tea. Journal of Food Composition and Analysis, 19, S53-S57.
Jeffery, G. H. & Bassett, J. (1989). Vogels Text Book of Quantitative Chemical Analysis, Revised by the following members of the school of chemistry thames polytechnic London, pp: 444-445.
Lawkia, S. (1994). A review on the use of citric acid in the processing of oils and fats. Oleagineux, 39:84-104.
Mai, J. & Chambers, L. J. (1990). Process for inhibiting liquid oxidation in food. US Patent No. 4891231.
Robertson, A. (1992). The chemistry and biochemistry of black tea production the non-volatiles, in tea: cultivation to consumption ed by Wilson, K. and Cliford, M.N., Vhampan and Hull, London,pp 555-600.
Rossell, J. B. (1988). Fats and fatty foods. In Food industries manual. Ranken, M.D., eds, Blackie and son Ltd, London, pp 168-215.
Tink, N. (2007). Spectrophotometric determination content of various Turkish black samples. International Journal of Food Science and Nutrition, 52:3.
Williams, G. M., Wang, C. X. & Latropoulos, M. J. (1990). Toxicity studies of BHA and BHT. 11. Chronic feeding studies. Food Chem. Toxicology, 28:799-806.