تاثیر تیمار ترانس گلوتامیناز بر ویژگیهای فیزیکوشیمیایی، رئولوژیکی و ارگانولپتیکی پنیر فراپالوده کم چرب تلفیق شده با پروتئینهای آب پنیر طی دوره انبارمانی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده علوم دام و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، اهواز، ایران

2 دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده علوم دام و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، اهواز، ایران

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده بیوسیستم، دانشگاه تهران، کرج، ایران

چکیده

مقدمه: پنیر سفید ایرانی فراپالوده دارای بیشترین سرانه مصرف در ایران میباشد. میتوان با بهینهسازی فرمولاسیون پنیر کمچرب
فراپالوده تیمارشده با آنزیم ترانسگلوتامیناز، به محصولی با ویژگیهای خوشایند بافتی و ارگانولپتیکی دست یافت. با این حال، فعالیت
احتمالی آنزیم ترانسگلوتامیناز طی دوره انبارمانی، ممکن است کیفیت محصول را پیش از رسیدن به دست مصرفکننده، به گونهای منفی
تحت تاثیر قرار دهد. از این رو، پژوهش پیشرو بر آن است تا تغییرات ویژگیهای رئولوژیکی و ارگانولپتیکی پنیر فراپالوده کمچرب
تیمارشده با ترانسگلوتامیناز را طی دوره انبارمانی مورد بررسی قرار دهد.
5% چربی( و پنیر کمچرب تیمارشده با / مواد و روشها: سه نمونه آزمایشی پنیر شاهد پرچرب ) 16 % چربی(، شاهد کمچرب ) 95
8% جایگزینی رتنتیت با کنسانتره پروتئین / 0 واحد ترانسگلوتامیناز به ازای هر گرم پروتئین ناتراوه، 79 / 5% چربی، 56 / ترانسگلوتامیناز ) 95
40 و 60 روز پس از تولید مورد ارزیابی قرار گرفت. ،20 ، آبپنیر( تولید و ویژگیهای فیزیکوشیمیایی، رئولوژیکی و ارگانولپتیکی آنها در 3
یافتهها: در تمامی مقاطع زمانی دوره نگهداری، نمونه شاهد پرچرب، از نقطهنظر پارامترهای سفتیِ تنش در نقطه گسیختگی، مدول یانگ،
مدول ذخیره و مدول افت، نرمترین نمونه بود و پس از آن به ترتیب نمونه کمچرب تیمارشده با ترانسگلوتامیناز و نمونه شاهد کمچرب قرار
داشتند. در ابتدای دوره نگهداری، بین پارامترهای سفتی نمونه شاهد پرچرب و نمونه کمچرب تیمارشده با ترانسگلوتامیناز، تفاوت
ولی نرخ افزایش این پارامترها برای نمونه تیمارشده با ترانسگلوتامیناز به گونهای بود که از روز چهلم )p ≥ معنیداری مشاهده نشد ) 0.05
افزایش سفتی پنیر تیمارشده با ترانسگلوتامیناز .)p < دوره نگهداری به بعد، بافت آن به مراتب سفتتر از نمونه شاهد پرچرب بود ) 0.05
باعث کاهش چشمگیر مقبولیت حسی آن شد ولی با اینحال، حتی در پایان دوره نگهداری نیز، ویژگیهای حسی این نمونه به گونه
.)p < چشمگیری بیشتر از نمونه شاهد کمچرب مورد پسند مصرفکنندگان واقع شد ) 0.05
نتیجهگیری: تیمار ترانسگلوتامیناز پنیر فراپالوده کمچرب، موجب افزایش سفتی و کاهش مطلوبیت بافت محصول طی دوره انبارمانی
میشود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Influence of Transglutaminase Treatment on Physicochemical, Rheological and Organoleptical Attributes of Low-Fat Ultrafiltered Cheese Incorporated with Whey Proteins During Shelf Life

نویسندگان [English]

  • E. Danesh 1
  • H. Jooyandeh 2
  • M. Godarzi 3
چکیده [English]

Introduction: Ultrafiltered (UF) Iranian white cheese has the highest per capita consumption
in Iran. Optimizing the formulation of transglutaminase -treated ultrafiltered milk makes it
possible to develop a low-fat UF cheese with desired textural and sensory properties.
However, persistence of active transglutaminase in cross-linking the cheese proteins during
storage may adversely affect the product quality before it reaches the consumer. Thus, the
present study aimed to monitor the changes in rheological and sensory properties of
transglutaminase –treated low-fat UF cheese during shelf-life.
Materials and Methods: A control full-fat (16% fat), a control low-fat (5.95% fat) and an
enzyme-treated low-fat (5.95% fat, 0.56 U transglutaminase/g protein, 8.79% retentate
replacement with whey protein concentrate) ultrafiltered cheese were produced and their
physicochemical, rheological and sensory properties were studied after 3, 20, 40 and 60 days
Results: Throughout the storage period, the lowest hardness parameters (fracture stress and
Young’s, storage and lost moduli) belonged to the control full-fat sample, followed by the
enzyme-treated and the control low-fat cheese samples. Hardness indices increased
continuously during storage for all the samples among which the enzyme-treated cheese
showed the highest rate of firming. This in turn led to significant difference (P<0.05) between
the control full-fat and the enzyme-treated low-fat cheese samples after 40 days of storage in
terms of hardness parameters. Increased texture hardness during storage was accompanied by
significant reduction (P<0.05) in consumer acceptance of enzyme-treated low-fat cheese but it
was still significantly more appreciated by consumers than the control low-fat sample.
Conclusion: Transglutaminase treatment of ultrafiltered milk results increase in hardness and
thus decrease in texture desirability of the resultant low-fat cheese during storage.

دانش، ع.، جوینده، ح.، سمواتی، و. و گودرزی، م. (1396). بهینه سازی تولید پنیر فراپالایش کم چرب با استفاده از تلفیق پروتئین­های آب پنیر و تیمار آنزیمی ترانس گلوتامیناز به روش سطح پاسخ. پژوهش­های علوم و صنایع غذایی ایران، ]در دست چاپ[.‎
AOAC. (2000). Official Methods of Analysis. 17th ed, Association of Official Analytical Chemists, Gaithersburg, Maryland, USA.
Broadbent, J. R., McMahon, D. J., Oberg, C. J. & Welker, D. L. (2001). Use of exopolysaccharide-producing cultures to improve the functionality of low fat cheese. International Dairy Journal, 11 (4), 433-439.
Cooke, D. R., Khosrowshahi, A. & McSweeney, P. L. (2013). Effect of gum tragacanth on the rheological and functional properties of full-fat and half-fat Cheddar cheese. Dairy Science & Technology, 93 (1), 45-62.
El-Sheikh, M. M., Farrag, A. F., Shahein, N. M. & El-Shibiny, S. (2001). Low fat Domiati cheese with particulated whey protein concentrate (PWPC). Egyptian Journal of Dairy Science, 29 (2), 331-342.
Gaspar, A. L. C. & de Góes-Favoni, S. P. (2015). Action of microbial transglutaminase (MTGase) in the modification of food proteins: A review. Food chemistry, 171, 315-322.
Kahyaoglu, T. & Kaya, S. (2003). Effects of heat treatment and fat reduction on the
 
rheological and functional properties of Gaziantep cheese. International Dairy Journal, 13, 867-875.
Karami, M., Ehsani, M. R., Mousavi, S. M., Rezaei, K. & Safari, M. (2009). Changes in the rheological properties of Iranian UF-Feta cheese during ripening. Food chemistry, 112 (3), 539-544.
Katsiari, M. C., Voutsinas, L. P., Kondyli, E. & Alichanidis, E. (2002). Flavour enhancement of low-fat Feta-type cheese using a commercial adjunct culture. Food chemistry, 79 (2), 193-198.
Kavas, G., Oysun, G., Kinik, O. & Uysal, H. (2004). Effect of some fat replacers on chemical, physical and sensory attributes of low-fat white pickled cheese. Food chemistry, 88 (3), 381-388.
Kuchroo, C. N. & Fox, P. F. (1982). Soluble nitrogen in cheddar cheese:  comparison  of  extraction procedures. Milchwissenschaft, 37, 331-335.
Lo, C. G. & Bastian, E. D. (1998). Incorporation of native and denatured whey proteins into cheese curd for manufacture of reduced fat, Havarti-type cheese. Journal of dairy science, 81 (1), 16-24.
Lobato‐Calleros, C., Robles‐Martinez, J. C., Caballeor‐Perez, J. F., Vernon‐Carter, E. J. & Aguirre‐Mandujano, E. (2001). Fat Replacers in Low‐Fat Mexican Manchego Cheese. Journal of Texture Studies, 32 (1), 1-14.
Madadlou, A., Khosroshahi, A. & Mousavi, M. E. (2005). Rheology, microstructure and functionality of low-fat Iranian White cheese made with different concentrations of rennet. Journal of Dairy Science, 88, 3052–3062.
Michaelidou, A., Katsiari, M. C., Kondyli, E., Voutsinas, L. P. & Alichanidis, E. (2003). Effect of a commercial adjunct culture on proteolysis in low-fat Feta-type cheese. International dairy journal, 13 (2), 179-189.
Mleko, S., Gustaw, W., Glibowski, P. & Pielecki, J. (2004). Stress relaxation study of UF-milk cheese with transglutaminase. Egyptian Journal of Dairy Science, 32, 237-244.
Özer, B., Adnan Hayaloglu, A., Yaman, H., Gürsoy, A. & Sener, L. (2013). Simultaneous use of transglutaminase and rennet in white-brined cheese production. International Dairy Journal, 33, 129-134.
Rahimi, J., Khosrowshahi, A., Madadlou, A. & Aziznia, S. (2007). Texture of Low-Fat Iranian White Cheese as Influenced by Gum Tragacanth as a Fat Replacer. Journal of Dairy Science, 90, 4058–4070.
Romeih, E. A., Michaelidou, A., Biliaderis, C. G. & Zerfiridis, G. K. (2002). Low-fat white-brined cheese made from bovine milk and two commercial fat mimetics: chemical, physical and sensory attributes. International Dairy Journal, 12 (6), 525-540.
Rudan, M. A., Barbano, D. M., Yun, J. J. & Kindstedt, P. S. (1999). Effect of fat reduction on chemical composition, proteolysis, functionality, and yield of Mozzarella cheese. Journal of Dairy Science, 82 (4), 661-672.
Sayadi, A., Madadlou, A. & Khosrowshahi, A. (2013). Enzymatic cross-linking of whey proteins in low fat Iranian white cheese. International Dairy Journal. 29, 88-92.
Skeie, S., Alseth, G. M., Østlie, H., Abrahamsen, R. K., Johansen, A. G. & Øyaas, J. (2013). Improvement of the quality of low-fat cheese using a two-step strategy. International Dairy Journal, 33 (2), 153-162.
Zalazar, C. A., Zalazar, C. S., Bernal, S., Bertola, N., Bevilacqua, A. & Zaritzky, N. (2002). Effect of moisture level and fat replacer on physicochemical, rheological and sensory properties of low fat soft cheeses. International Dairy Journal, 12 (1), 45-50.