لیست مقالات شماره زمستان1382

نویسنده

چکیده

زمستان 1382
1.     شناسایی روغن های زیتون
مهرداد قوامی - پیمان مهستی - مریم قراچورلو - مریم فهیم دانش2.     بررسی امکان بهره برداری از گونه ماهی دم ریش Nemipterus Japonicus در فرآیند تولید سوریمی
مریم میزانی - قهرمان شمس3.     بررسی وضعیت اسید آسکوربیک (پلاسما – گلبول سفید) بیماران آسمی مراجعه کننده به بیمارستان مسیح دانشوری تهران 1380
نگار بقایی - سیدعلی کشاورز - نوشین بقایی - حمیدرضا جماعتی - عباس رحیمی - ابوالقاسم جزایری


4.     اثر سیستم COOK Chill بر ارزش تغذیه ای سبزیجات
مهرداد قوامی - برایان بوینتون5.     تطبیق ضرایب اکتیویته و حلالیت اسیدهای آمینه در محلول های آبی با استفاده از مدل های ترکیب درصد موضعی
تطبیق ضرایب اکتیویته و حلالیت اسیدهای آمینه در محلول های آبی با استفاده از مدل های ترکیب درصد موضعی