ضریب تاثیر نشریه در سال 1394

ضریب تاثیر نشریه در سال 1394 = 0.05

میانگین ضریب تاثیر نشریه در رشته در سال 1394 = 0.113

میانگین ضریب تاثیر نشریه در موضوع اصلی در سال 1394 = 0.118